№5/2019 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бутирін Є.О.
ЗМІНИ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД САМОДЕРЖАВНОЮ ЗВЕРХНІСТЮ В ПЕРІОД З 1654 Р. ПО 1722 Р.

Добкіна К.Р.
РОЛЬ НОТАРІАТУ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (XVIII–XIX СТОЛІТТЯ)

Колосов А.В., Добреля В.Ю.
ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ ТА ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЯК УМОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Левицька Н.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Матвєєва Т.О.
СТАНОВЛЕННЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Блінова Г.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ ЩОДО ПРОЗОРОСТІ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Голєв О.Є.
ІНТЕГРАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ПРЯМОЇ ДІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У СВІТЛІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА

Довженко Я.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ

Коломоєць Т.О., Кушнір С.М.
МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ЧИ Є ВИБІР ТЕРМІНА?

Красілич А.Б.
ДОПОМОГА АДВОКАТА VS. ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ПРАВА: СТАНДАРТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У СВІТЛІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Полянський А.Г.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СПРАВЕДЛИВОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ахмач Г.М.
ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В АСПЕКТІ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ

Колінько О.О., Ширимета А.В.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В У МОВАХ СУЧАСНОСТІ

Коломієць К.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ІНШИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Літовкіна І.К.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СТОРІН ДИМАЙЗ-ЧАРТЕРУ ЯК РІЗНОВИДУ ДОГОВОРУ ФРАХТУВАННЯ

Маркович Х.М., Павлюк Н.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

Німак М.О.
ДОГОВІР ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ РОЗЛУЧАЄТЬСЯ, ПРО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, УТРИМАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЇХНІХ ДІТЕЙ: ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Чупрій Д.Ю.
ІНСТИТУТ НЕОБЕРЕЖНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Забродін О.М.
РОЗГЛЯД ІСНУЮЧОГО ПІДХОДУ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ФІКТИВНОГО БАНКРУТСТВА, ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА, ПРИХОВУВАННЯ СТІЙКОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ, НЕЗАКОННИХ ДІЙ У РАЗІ БАНКРУТСТВА ТАКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іванов О.О.
СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДПОВІДНОСТІ СПЕЦИФІКИ СПОРУ ПОРЯДКУ ЙОГО РОЗГЛЯДУ Й ВИРІШЕННЯ

Маланчук Т.В., Голодна А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛЯ ЯК ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ПОКРИТТЯ ВЗАЄМОЗАБОРГОВАНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ментух Н.Ф., Созанська Т.І.
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Хома В.О., Молдован Е.С.
СУЧАСНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бутинська Р.Я.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ І МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА: ДОСВІД США

Кунтій А.І.
СУБ’ЄКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРАЦІ

Парінова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Галич К.В.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Іващенко В.В.
НЕДОЛІКИ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ПОРІВНЯНО ІЗ ЗАРУБІЖНИМ ДОСВІДОМ

Михайський О.Є.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Соболенко В.В., Сокольська І.О.
ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Андрєєва А.П.
ПОЛІТИЧНА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Берназюк О.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРІВ В УКРАЇНІ

Галай В.О.
ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ СОТ

Горобець Н.О., Троян О.А., Страшок Є.В.
ПОНЯТТЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Дембіцька С.Л.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДЕЛІКТ ЯК НЕБЕЗПЕКА ЗРОСТАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Доценко О.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ЗАГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Залуговська Г.П.
ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ У СПЕЦИФІЧНІЙ МОДИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Ішханян А.Р.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ВИД ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Коломоєць Т.О., Куліченко Д.О.
ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНА НАГОРОДНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЙОГО ОБ’ЄКТА

Коміссаров С.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ КРАЇН: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Коротун О.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Маслак О.В., Швагер О.А.
ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПРИЧИН УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЯК ФАКТОР ПРОТИДІЇ РОЗМИВАННЮ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ ТА ВИВЕДЕННЮ ПРИБУТКУ З-ПІД ОПОДАТКУВАННЯ

Мусієнко М.Ю., Рєзнік О.М.
НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нестеренко А.С.
ПРОБЛЕМИ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМУНАЛЬНОГО БАНКУ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Пащенко К.С.
ТЕРМІНОВІ СПРАВИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ

Петрик І.Я.
ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ОРГАНАМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ У ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Подік І.І.
АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД УРЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

Потіп М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ В У КРАЇНІ

Пунда О.О., Костирін П.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ

Стародуб Д.М., Дейнека В.Ф.
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ НЕНАЛЕЖНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ

Федорко О.О.
РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Didkivska H.V., Vitiuk I.A.
CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF BUSINESS OFFENCES

Didkivska H.V., Matkevych Y.Y.
SMUGGLING IN UKRAINE: PROBLEMS OF COUNTERACTION AND DIRECTIONS OF THEIR IMPROVEMENT

Didkivska H.V., Popelnyuk N.V.
CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF VIOLATION OF THE PROCEDURE FOR INTERNATIONAL TRANSFERS OF GOODS SUBJECT TO STATE EXPERT CONTROL

Didkivska H.V., Stegniy R.R.
CHARACTERISTICS OF CRIMINAL PERSON AS THE SUBJECT OF DISCLOSURE OF THE STATE SECRET

Дудоров О.О., Дудорова К.Б., Мовчан Р.О.
НЕПОВІДОМЛЕННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дюрдь В.І.
СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ В УКРАЇНІ

Кутєпов М.Ю.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЮ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Лобач А.М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ЗА НОРМАМИ ДІЮЧОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Носевич Н.Р.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Пахомов В.В., Бондаренко О.С., Думчиков М.О.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРИВАТНИМ ЛІКАРЕМ

Rohatynska N.Z.
THE IMPORTANCE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY

Фіалка М.І.
МЕХАНІЗМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ФАЛЬСИФІКАЦІЄЮ ДОКУМЕНТІВ

Черненко П.В.
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ВИБОРЧИХ ДОКУМЕНТІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ

Яїцька Д.І.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ТА ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ДОПИТУ: СУТНІСТЬ І МЕЖІ ДОПУСТИМОСТІ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Богомолова О.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є.
ВИЗНАЧЕННЯ СУДОМ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ОДЕРЖАНИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Волобоєв А.О.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ЗА ФАКТОМ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ ТА БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ

Головко М.Б., Пророченко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Іванова О.В.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Канава О.Ю.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИХ ОСІБ

Карнаух С.К.
ПРОВАДЖЕННЯ НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ПОЄДНАНИХ ІЗ ПРОНИКНЕННЯМ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Кицан Ю.І.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Курман О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ДІЙ З ІНФОРМАЦІЄЮ, ЯКА ОБРОБЛЯЄТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Озерський І.В.
ЕКСПЕРТИЗА В ГАЛУЗІ ПРАВА ЯК НОВА ФОРМА ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЮРИДИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Олійник Я.С.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

Сімонцева Л.О.
МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ

Тищенко О.І.
ЗМІНА ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Ткаченко Я.В., Рибін І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ НАНЕСЕННЯ ВІДБИТКІВ ПЕЧАТОК (ШТАМПІВ) ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НЕРУЙНУЮЧИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Сердинський В.С.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Циганок С.В.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Тищенко Ю.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ (МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Завальна Ж.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСОБИ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРАВА

Іванова В.С.
ПРАВОВА ДЕРЖАВА: АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЙ

Орлов О.І., Сємко М.О.
ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ

РОЗДІЛ 13
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Замрига А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ ЗОВНІШНЬОГО ВИРАЖЕННЯ ДІЙ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Котляревська Г.М.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Буга Г.С.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ В УКРАЇНІ

Гусейнов К.А.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Герасимчук С.С.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТА ГАРАНТІЇ

Самсін Р.І.
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ