№4/2024

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бонтлаб В.В., Настюк А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Волошкевич Г.А.
ПОЛІТИКА ЦАРСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО ІНОСЛАВНИХ КОНФЕСІЙ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД ПІВДНЯ УКРАЇНИ)

Волуйко О.М., Шарко Д.В., Вакаров В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ФУНКЦІЯ ТА НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Дудаш Т.І.
АРГУМЕНТУВАЛЬНІ СТРУКТУРИ У ПРАВОВІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ

Крапивін Є.О.
ПРО ВІДМІННІСТЬ «ІНКЛЮЗИВНОГО» ТА «ЕКСКЛЮЗИВНОГО» ЮРИДИЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ В СУЧАСНІЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Панчук І.О.
УТВЕРДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ ЯК ПРАВОВОЇ ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Панько В.М., Панько Т.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ У ФОРМІ КОДИФІКАЦІЇ

Прохоренко М.М., Куліш О.Г.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Руснак Ю.І., Котляренко О.П., Топольніцький В.В., Остапенко А.І.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ (2019–2021 РР. )

Серединко А.А.
ТРАДИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ

Сковронська І.Ю., Юськів Б.М.
РАБСТВО ЧИ НОМІНАЛЬНА СВОБОДА: СИСТЕМА СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ ВІЗАНТІЇ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Єгіазарян В.С., Капелько П.О.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІМПІЧМЕНТУ ПРЕЗИДЕНТА В ПАРЛАМЕНТСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ ПІВДЕННОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Єгорова В.С.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ – ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Казаков А.Г.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ НЕ ЗАПОДІЮВАТИ ШКОДУ КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ ТА ВІДШКОДОВУВАТИ ЗАВДАНІ ЇЙ ЗБИТКИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Ковальчук Я.Г., Лабенська Л.Л.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Сокалюк Д.В.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ РОЛІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Сушкова В.В., Пазич А.В.
ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОСТІ

Шатіло В.А.
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ В АСПЕКТІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Абдель Фатах А.С., Устінова-Бойченко Г.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ПРАЦЮ: СУТНІСТЬ ТА АКСІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Алєксєєва О.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТІВ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Бахур О.В., Почапська Л.В.
ПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДМОВА ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ: ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Білецький Н.Т., Майка Н.В.
КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ДО НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Bohatchuk D.P.
INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE COURSE OF ADVERSARIAL ATTACKS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN UNION LAW

Буравська А.А., Писарєва Е.А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ

Вайцеховська О.Р., Федорук Н.С.
ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ТА РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ В УКРАЇНІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Васильєва В.В.
КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ: ОСТАННІ ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Волощенко О.М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У РОЗГЛЯДІ ТА ВИРІШЕННІ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Дронський А.Ю.
ДОСВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН ПОРУКИ У ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНІ

Дяченко С.В., Лямзіна О.В.
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМАТИКА, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Закопай А.Р.
АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ (ПОЗАСУДОВИЙ) СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ СПОРІВ

Іщенко Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ У РАЗІ СМЕРТІ БОРЖНИКА

Коваленко В.Ф., Лісний І.А., Товста С.П.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ковальчук О.А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКТРИНИ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ ТА ЇХ СТЯГНЕННЯ В ДОХІД ДЕРЖАВИ

Корновенко С.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІДЕЇ

Король С.С., Колісник О.В.
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ

Косінова Д.С., Троян А.О., Скотницька Є.С.
КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Кулініч О.О.
КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Кухарєв О.Є.
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ БАНКІВСЬКОМУ СЕЙФІ, ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Лисюк О.Г.
НАДРА ЯК ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ (ЗА МАТЕРІЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Лялькін О.С., Єфіменко Л.В.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Мамедова С.М., Ровінська В.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПОШКОДЖЕНІ ТА ЗНИЩЕНІ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Менів Л.Д.
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ПРИДБАННІ ПРОДУКЦІЇ У СУБ’ЄКТА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Музика Т.О.
ОБ’ЄКТИ ПРАВ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА»: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Негода І.А.
ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВ НА ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЧАСТОК

Нечипорук Я.В.
ОКРЕМІ ВИДИ ФРАУДАТОРНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Ніколаєва О.В.
ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОРА, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯ ТВОРІВ АРХІТЕКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Павлюк Н.М., Шайнер В.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Резніченко С.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Самойленко Г.В., Дибко О.В.
ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сліпченко С.О., Сліпченко А.С.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦИФРОВИХ РЕЧЕЙ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Соколова І.О., Балог В.Ю., Гавриляк Е.І.
ЗНАЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ АКТАХ

Ходош А.В., Переверзєва О.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЕБ-САЙТУ, ЗГЕНЕРОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИМИ ПРОГРАМАМИ ТА ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ, У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Аргат Я.П.
ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Гаркавенко С.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Демченко Я.В.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ У СПОРАХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ

Клапоущак Д.С.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ

Колос Ю.В.
БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ДОСВІД ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Красуцький В.В.
ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ЩОДО ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ НА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЙОГО ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ

Кудрявцева В.В., Асєєва К.М., Манасян К.Н.
ПОНЯТТЯ БАНКРУТСТВА ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН

Пашинін О.А.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Попова О.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА БІЗНЕСУ

Юдін О.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, КРИПТОВАЛЮТІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурак В.Я., Бук М.О.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ВІД БЕЗРОБІТТЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Гетьманцева Н.Д., Вакарюк Л.В.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ НА РИНКУ ПРАЦІ

Заболотна Н.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Нежевело В.В., Горбачова К.М.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ДАНИХ СУБ’ЄКТІВ

Пижова М.О., Пижов О.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Сільченко С.О., Середа О.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СІМ’Ї ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тихонюк О.В.
ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (ТИМЧАСОВА ЗАЙНЯТІСТЬ)

Фатєєв Я.В.
ВОЛЯ І СВОБОДА ВОЛІ ЯК ВІДПРАВНІ КАТЕГОРІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Цюпа С.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА «СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ»

Швець Н.М., Середа О.Г.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКА ДО ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бегас В.Л., Романишина Т.О., Лахман А.Р.
ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

Бредіхіна В.Л., Батир Р.Р., Федоренко А.В.
ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

Ващишин М.Я., Найда К.В.
ВИОКРЕМЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ СЕРВІТУТІВ У СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ

Грошко Б.Б.
АНАЛІЗ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Іржавська В.Є.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТВАРИННИЙ СВІТ

Малохліб О.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА КАНАДІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бацман Ю.В., Толкуща К.Р., Ковтун М.С.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

Брегін І.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Гаврилюк А.В., Зелінська А.О.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО СПРИЧИНИЛО ДТП

Гордієнко А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА БЕЗПЕКИ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Hula I.L.
LEGAL EXPERIENCE OF THE USA AND COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION REGARDING THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROVISION OF FORCED DEPORTATION FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS FROM UKRAINE

Дмитрик О.О., Артеменко К.В., Борищак В.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ЗЕЛЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Дудко А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО (МОБІНГ) В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Железняк О.С.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ НАГЛЯДОВОЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Зима О.Т., Соловйова О.М., Яковюк І.В.
ПЕРВИННА БЕЗОПЛАТНА ПРАВНИЧА ДОПОМОГА, ПОВ’ЯЗАНА З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Іщенко Д.Ю., Іщенко Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСТАВЛЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Кульбашна О.А.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

Москвич В.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕХОДУ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ДО ЦИВІЛЬНОГО ЖИТТЯ

Линник Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ОСІБ, ПОЗБАВЛЕНИХ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

Лук’янчиков Б.Є., Стадник В.Я., Степанченко А.Д.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Лук’янова А.В., Мещерякова В.Є., Ковтун М.С.
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Макарчук В.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОМОНІТОРИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Манжула А.А., Гриценко В.Г.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Матвійчук А.Б.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Метелев О.П., Плетньов О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Муза О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мушенок В.В., Ситніченко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В ПЕРІОД ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Opatsky R.M., Beznosiuk A.M.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF TAX OFFICIALS

Павлюк А.Ю., Гордєєв В.В.
ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ

Пилип`як В.В.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИНАХ

Поварчук Н.С.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Попов К.Л.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Попова Н.O.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Прокопович-Ткаченко Д.І., Саричев В.І., Остальцев О.А., Смишляєв С.М., Шаволін А.О.
ВІЙСЬКОВІ СИСТЕМИ АІ (MILAI): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ

Прокопович-Ткаченко Д.І., Саричев В.І., Пархоменко А.І., Поплавський О.О.
РЕНЕСАНС ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ОЦІНКА ВПЛИВУ ІОТ, АІ, ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Рибицька О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ ВІЙСЬК(СИЛ) СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Рой О.В.
ДО ПРОБЛЕМ ОСКАРЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ ЩОДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЯК ВИДУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Серьогіна Н.О., Саволюк С.І.
ЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПАЦІЄНТА ПРО НЕВИЛІКОВНУ ХВОРОБУ

Сідор М.І.
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА БЮДЖЕТНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Смирний О.С.
СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ ЯК ПРИНЦИПУ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

Сокуренко О.А.
СУБ’ЄКТИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУЮТЬ ДЕРЖАВНУ ТА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ

Сударенко О.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тімашов В.О., Биндюк К.Г.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В ІТ-СФЕРІ

Токарєва К.С.
БЕЗПЕКА ДАНИХ В ЄДИНИХ І ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАХ І ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Шопіна І.М.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ярощук О.В.
МІСЦЕ МОБІНГУ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабікова О.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ В СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Болдарь Г.Є.
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Бурма І.Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ЗАБОРОНУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДІВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ (СТ. 301² КК УКРАЇНИ)

Гвасалія А.В., Попов К.Л.
ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ ТА РОЗТРАТУ МАЙНА

Дмитерко А.С., Якубівська Ю.В.
НЕЛЕГАЛЬНІ КРИПТООБМІННИКИ ЯК СПОСІБ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Загиней-Заболотенко З.А., Мельник В.М.
ПОРУШЕННЯ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ІНФЕКЦЙНИМ ХВОРОБАМ ТА МАСОВИМ ОТРУЄННЯМ (СТАТТЯ 325 КК УКРАЇНИ): ТЕМПОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЇ У ЧАСІ

Зубцов О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ РОСЛИННОГО СВІТУ

Івашко С.В.
НЕОБХІДНА ОБОРОНА В КОНТЕКСТІ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Козлюк М.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ (СТ. 400-1 КК УКРАЇНИ). ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Максименко С.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ ТОВАРІВ

Музиченко О.В., Обловацька Н.О., Карандась М.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ: СУДОВА ПРАКТИКА

Никитюк А.Р.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ

Пилипенко І.В.
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ У ФОРМІ ВИКОРИСТАННЯ «ЖИВИХ ЩИТІВ»: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Піцик В.С.
НАПРЯМИ КООРДИНАЦІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ ТА ОСІБ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАТУСІ ПІДВИЩЕНОГО ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ

Резніченко Г.С., Чекмарьова І.М.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ШАХРАЙСТВА, УЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Снітко М.Є.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ, ЯКІ ТРИМАЮТЬСЯ У СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Тріска Р.Б., Гумін О.М.
ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО,СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ, ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ

Усманов Р.А.
ОБ’ЄКТ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Babaieva O., Romantsova Ya., Zelinska O.
LEGAL FRAMEWORK FOR DIGITALIZATION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN UKRAINE IN THE FIELD OF CRIMINAL JUSTICE

Варивода І.М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Verkhoglyad-Gerasymenko O.V.
ENSURING THE CONTINUITY OF JUSTICE IN CRIMINAL CASES IN THE ASPECT OF STOPPING COURT PROCEEDINGS DURING MARTIAL LAW IN UKRAINE IN CONNECTION WITH THE CALL FOR MILITARY SERVICE OF THE ACCUSED DURING MOBILIZATION, FOR A SPECIAL PERIOD

Горобець Є.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ФОРМ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гумін О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Дедюєва Н.В.
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Зарубін К.Є.
СУТНІСТЬ ПОЖЕЖ ТА ПІДПАЛІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Зуєв В.В.
ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Коробка О.В.
ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В МИРНИЙ ЧАС ТА В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Коротаєв В.М.
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Кравчук О.О.
ДОПИТ СВІДКА В СПОСІБ, ЩО УНЕМОЖЛИВЛЮЄ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЮ

Левицький А.О.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ГАБІТОСКОПІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ «ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ»

Литвиненко В.О.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ІЗ ГУМАНІТАРНОЮ ДОПОМОГОЮ ТА БЛАГОДІЙНИМИ ПОЖЕРТВАМИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Маленко О.В.
ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ НОВОГО ЗАХИСНИКА НА СТАДІЇ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Мировська А.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОЖЕЖІ

Музиченко О.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Panova A.V., Marochkin O.I.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Сенченко Н.М.
ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Хижний Б.В.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

Шендрик Ю.В.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Яремчук В.О.
НОВІТНІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

Яскорський М.О.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗАНЬ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО, ПІДОЗРЮВАНОГО ЯК ДОКАЗІВ У СУДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Лохматов О.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА В УКРАЇНІ

Очеретяний В.В., Осійський Ю.О.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУДОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ – ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Зубарева А.Є.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ТРИБУНАЛІВ У ПРИТЯГНЕННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Іванов А.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Іващенко Ю.Р., Олійник Д.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛОНУВАННЯ ЛЮДИНИ

Кузуб О.О., Калнусенко І.С., Гнітій А.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС

Лихвар В.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕТОРСІЇ ЯК ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ

Нєгіна В.Р., Слісаренко О.М.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ)

Новашок Д.О.
КОНТРОЛЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Оверченко Ю.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АРЕАЛ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ НА МОРІ СИЛАМИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

Потапова Д.І., Василенко А.В.
ВИМОГИ ДО ВСТУПУ ДЛЯ КРАЇН-КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ ЄС: УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Степанюк Я.А.
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З ПОЛОНУ

Тронько О.О., Бережна К.В.
СУЧАСНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИРІЧЧЯ

РОЗДІЛ 12 ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

Гринчук А.А.
ВСТУПНІ ЗАУВАГИ ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 402 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дрозд О.Ю., Сорока Л.В.
ЦИФРОВІ ГРОШІ: ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕЯКІ ІНШІ АСПЕКТИ

Івановська А.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Канєнберг-Сандул О.К.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В КІНЦІ XVIII–ХХ СТ

Завальнюк С.В.
ПРОГАЛИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Данилюк О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МОЖЛИВИМ ЗДІЙСНЕННЯМ ВОРОЖИМИ КРАЇНАМИ ПРИХОВАНОГО ВПЛИВУ, ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Данілов Ю.М.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДВОДІВ СУДДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА 2023 РІК