Вимоги до оформлення

 

Матеріали до № 1 Юридичного наукового електронного

журналу приймаються до 30 січня 2018 року.

Перший номер журналу за 2018 рік буде опублікований

на офіційному сайті журналу 28 лютого 2018 року.

 

Загальні умови:

 • Редакція Юридичного наукового електронного журналу розміщує статті авторів в мережі Інтернет на офіційному сайті видання – www.lsej.org.ua;
 • До журналу приймаються статті українською, російською, англійською мовою;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам Юридичного наукового електронного журналу щодо оформлення статей;
 • Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу;
 • Редакція протягом тижня після отримання статті направляє автору поштою довідку про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою.

 

Секції журналу:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

 

Умови та порядок подання статей:

 

Реквізити для оплати:

Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

МФО банку отримувача: 351005

рахунок отримувача: 26250003512032

ОКПО: 3052600066,

П.І.Б. одержувача: Чернобай Наталія Валеріївна

призначення платежу: поповнення рахунку Чернобай Н.В. від ПІБ автора статті;

 

Вимоги до оформлення статей:

 • Загальний обсяг статті – 8-15 сторінок. Поля з усіх сторін - 20 мм, шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).
 • Після назви подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).
 • Анотація англійською мовою обов’язково повинна містити не менше 230 слів, анотація російською та українською мовою – не менше 35 слів).
 • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Література».

 

Приклад оформлення статті

Приклади бібліографічних записів