№2/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Борисова О.О.
Поняття та моделі безпеки людини в українському та міжнародному юридичному полі: теоретико-правовий аналіз

Гончаренко В.Д.
Кодифікація законодавства України про освіту (1920–1970-ті рр.)

Кузнецова Л.В., Пасинчук К.М.
Окремі етапи становлення поліцейських органів як органів громадського правопорядку в Україні (історико-правовий аспект)

Кузьменко О.В., Гаряєва Г.М.
Засади конституційного ладу України в умовах глобалізації

Осауленко А.О., Осауленко О.І.
Методологічні принципи та підходи історико-правового дослідження кримінально-виконавчої системи України

Подойніцин В.М.
Огляд окремих положень, викладених у посібнику «Юридична книга НАТО»

Шевченко А.Є., Кудін С.В., Антошкіна В.К., Авсєєвич В.П.
Історично-правові умови становлення і розвитку юридичного тлумачення (до початку ХХ ст.)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берченко Г.В., Канюк М.Т.
Поширення дії пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на діяльність Конституційного Суду України

Суховецький О.О., Кушніренко О.Г.
Конституційний Суд України як гарант додержання Конституції України

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПР АВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПР ОЦЕС; СІМЕ ЙНЕ ПР АВО; МІЖН АРОДНЕ ПР ИВАТНЕ ПР АВО

Ваганова І.М.
Договори в римському праві та в сучасному цивільному праві України

Мацегорін О.І., Грачова О.Ю.
Цивільно-правові аспекти права на донорство

Михайлів М.О.
Правова природа управління спадщиною в міжнародному приватному праві

Покрасьон А.О., Мартинюк К.М., Серпутько А.Д.
Електронні засоби доказування у цивільному процесі

Прилипко В.М.
Правове регулювання суспільних відносин: їх типи та ефективність

Фокша Л.В., Зуєва О.А.
Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дяченко С.В., Гонцовська Л.В.
Особливості розгляду корпоративних спорів: похідний позов

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ярош І.С., Тихонюк О.В.
Трискладовий тест як критерій оцінки недопустимості обмеження права на працю в умовах карантину

РОЗДІЛ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Білий Д.О.
Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання прав пацієнтів медичної сфери

Бліхар М.М.
Правові засади взаємодії органів судової влади та громадянського суспільства: боротьба за верховенство права та незалежність суддів

Гапонов О.О.
Державна міграційна служба України та цифровізація її адміністративно-правових послуг: питання теорії та практики

Дубко А.С.
Щодо подвійної правової природи фондів як матеріального підґрунтя та окремих суб’єктів фінансової системи

Ігнатченко І.Г.
Проблеми публічного адміністрування в культурно-інформаційній сфері в умовах пандемії COVID-19: міжнародний та національний досвід

Костенко О.В., Маньгора В.В.
Мета всесвіт: правові перспективи регулювання застосування аватарів та штучного інтелекту

Лук’янова Г.Ю., Крикавська І.В.
Правові принципи як інструменти для адміністративно-правового забезпечення координації суб’єктів протидії корупції в Україні

Манжура С.А., Гармаш В.П., Кухарець Д.В., Гох І.М., Голіна О.Ю.
Особливості дій підрозділів НГУ за результатами організації взаємодії органів військового управління НГУ з правоохоронними органами для забезпечення громадської безпеки і порядку

РОЗДІЛ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дудоров О.О., Мовчан Р.О.
Судова практика в справах про кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва: питання кваліфікації

Коломійчук В.О.
Щодо криміналізації рейдерства як окремого с кладу кримінального правопорушення

Турчин С.А., Турчин-Кукаріна І.В.
Проблемні аспекти застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за корупційні правопорушення, а також правопорушення, пов’язані з корупцією

Янішевська К.Д., Зінченко Г.С.
Запобігання кібербулінгу, кібермобінгу, кібергрумінгу в Україні

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р.
Поняття загальних положень судового розгляду кримінального провадження

Кубарєва О .В.
Зміст та окремі аспекти реалізації засади мови, якою здійснюється кримінальне провадження

РОЗДІЛ 9 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бойчук Д.С., Гроза Д.В.
Деякі питання щодо ратифікації Стамбульської Конвенції

Прохазка Г.А.
Штучний інтелект в міжнародному праві

РОЗДІЛ 10 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Дахно О.Ю.
Порядок засекречування, розсекречування та знищення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій: національний аспект

Атаманчук Н.І., Монаєнко А.О.
Щодо поняття добросовісності учасників цивільного судочинства в Україні

Клименко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Нуруллаєв Ількін Садагат огли
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ В ЧАСТИНІ КОНФІСКАЦІЇ

Боровик А.В., Ткачук В.Є.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Вітик Ю.І.
ЗАБОРОНА НЕГУМАННОГО ПОВОДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ

Волченко Н.В., Курило О.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРОДОВОЛЬСТВО ТА ЇХ РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЗА ПОТОЧНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

Камінський П.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ

Куліуш В.М.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ВЧИНЕНОЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КІБЕРПРОСТОРУ

Єпринцев П.С.
ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ В УКРАЇНІ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С., Колпаков В.К.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗСУДУ СУДДІ

Вітвіцький А.С.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Доненко В.В.
ВПЛИВ СКАСУВАННЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ НА СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Корнієнко М.В.
СТАН ТА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ

Тимчишин А.М.
ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕ