№4/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Власенко Г.В., Соколова І.О.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Задорожний Ю.А., Задорожня Г.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ У ВЛАДНІ СТРУКТУРИ ЗРАДНИКІВ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Задорожня Г.В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК СПОСІБ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ

Іванова Н.С., Педан В.І.
ЗМІСТ ІНСТИТУТУ СТИПУЛЯЦІЇ В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Клещенко Н.О.
УНІФІКАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Макеєва О.М., Грищук М.М.
ЦІННІСНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Матвєєва Т.О.
ЗАКОНОДАВСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ У 18 СТ.

Мельник О.Г.
МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: НОРМАТИВНІ ТА ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мерник А.М., Лисікова В.О.
ПРАВО НА АБОРТ ЯК РЕПРОДУКТИВНЕ ПРАВО ЖІНКИ

Павлюх О.А., Санжаров В.А., Бінюк Н.М.
ЗНАЧЕННЯ СОБОРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ РЕФОРМИ ЦЕРКВИ ТА РОЗВИТКУ КАНОНІЧНОГО ПРАВА В ХІІ СТОЛІТТІ: ЛАТЕРАНСЬКІ СОБОРИ 1123, 1139, 1179 РОКІВ

Пильгун Н.В., Григоренко М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ НОРМИ ПРАВА

Ткаля О.В.
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ІСНУВАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА БЕЗСТОРОННІСТЬ СУДУ

Карачевцева К.Д., Ковальова Ю.В., Філіндаш Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ковтун В.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
«АНТИКОРУПЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ» ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ЧИ МОЖЛИВОЮ Є ЗМІНА «БАЗОВОЇ» НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ?

Перепелиця М.О., Товкун Л.В.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЯК ЗАГРОЗА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Полешко А.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ромців О.І.
ВИБОРЧІ ЦЕНЗИ ЯК НЕОБХІДНІ «ОБМЕЖЕННЯ» ВИБОРЧОГО ПРАВА

Теник А.В.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ЗАСАД ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Чиркін А.С., Храпська А.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОЗДІЛ 3ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Атаманчук І.В., Захарчук Д.О.
ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕДУМОВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА

Васильєва-Шаламова Ж.В., Лисак О.О.
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ВИДУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Воробель У.Б.
ЗАКІНЧЕННЯ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ УХВАЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ПО СУТІ ЗАЯВЛЕНИХ ВИМОГ

Воронцова Д.О., Жиляк В.Р., Поклонська О.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА МЕЖІ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Десятерик В.В.
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дехтярьов Є.В.
ВИПЛАТА ЗА БАНКІВСЬКОЮ ГАРАНТІЄЮ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Дмитренко В.В.
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДНЕСЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ЗІ СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Yevlakhova E.R.
CLOUD COMPUTING AS AN OBJECT OF LEGAL REGULATION

Заклівенець М.О.
ДО ПИТАННЯ ВІДНЕСЕНЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ (СКЛАДЕНОМУ) КАПІТАЛІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ДО ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Іванов А.М., Шмига В.О.
СМАРТ-КОНТРАКТИ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Косяченко К.Е., Гудова А.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗВЕДЕНОГО ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Косяченко К.Е., Замкова Д.Р.
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ЯК СИСТЕМА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Мамедова С.М., Фомик О.С.
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ПОСЯГАННЯ НА ЯКІ ВІДБУЛОСЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ В УКРАЇНІ

Михайлів М.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Наумова А.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ РЕАБІЛІТОВАНОМУ

Пахомова А.О.
ПЕРСПЕКТИВИ МЕДІАЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Скрипник В.Л., Білявська Є.Р.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ

Тельнік О.Б.
ЩОДО МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Устінова-Бойченко Г.М., Абдель Фатах А.С.
ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИДАЧІ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ

РОЗДІЛ 4ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бєломєстнов О.Ю.
РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТУ СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гордієнко Ю.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дудник В.М., Дяченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ: СУДОВА ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

Дяченко С.В., Онофрей В.С.
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ ТА АНАЛОГІЇ ПРАВА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Обіюх Н.М.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 5ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заболотна Н.Я.
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАЦІ ЖІНОК

Менів Л.Д., Булківська В.А.
АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ МОБІНГУ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Меркулов М.О., Бондар О.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шаповалова К.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА ПРИ ДОБОРІ КАДРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗДІЛ 6ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кузнецова Л.В., Горбаченко Ю.М., Пасинчук К.М.
ВОДНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 7АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аблязов Д.Е., Лисенко О.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Бартащук К.В.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Біла-Тіунова Л.Р., Фролова Є.І.
ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Васечко Л.О., Носа І.Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Гринько Р.В., Демчик Н.П., Мота А.Ф.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Грицай С.О.
ЦИФРОВІ ГРОШІ В УКРАЇНІ – CBDC?

Дараганова Н.В.
ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА –ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ

Зеленський Є.С., Карпенко О.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ПРАВА НА ЦИВІЛЬНУ ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ

Литвин А.Б., Тарнавська М.І.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ЗНО: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Матчук С.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ ТА ЙОГО ОЗНАК

Мірошниченко В.Р.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Петренко Г.О., Довгань Б.В.
ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ ВІЙСЬКОВИХ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Проць І.М.
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тарасенко О.С.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Ткаченко І.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Федорук Н.С.
ЦІННІСНО-СВІТОГЛЯДНА РОЛЬ КАТЕГОРІЇ «ПРАВА ЛЮДИНИ» У ФОРМУВАННІ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 8КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Борох Є.Є., Пазій С.А.
УПУЩЕНА ВИГОДА ЯК ВИД СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ У СЛУЖБОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ

Буравська А.А.
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 300 КК УКРАЇНИ

Гарасим П. С.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИКА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Дегтяр Р.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ (ЛЕГАЛІЗАЦІЇ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ВАЛЮТИ

Довгань Б.В., Мовчан Р.О.
РИЗИКИ ОДНОРАЗОВОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ В АСПЕКТІ ПОДАТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Ільченко О.В., Кучмістенко О.В.
ІНСТИТУТ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Ковальчук Л.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ ТВАРИН: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Колб О.Г.
ПРО ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗКРАДАННЯМ МАЙНА, ОТРИМАНОГО ВОЛОНТЕРСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ

Кузнецов В.В., Сийплокі М.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

Мовчан Р.О.
АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОВЕЛИ ПРО НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ПОШИРЕННЯ ВІЙСЬКОВО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ (СТ. 114-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Романов М.В., Іванюк А.О.
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Руфанова В.М.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО

Салаєва К.А.
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДСТАВІ Ч. 4 СТ. 212-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Телефанко Б.М., Коваль Р.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Юртаєва К.В.
КІБЕРНАЙМАНСТВО: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ

РОЗДІЛ 9КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аббасова Д.Л., Тітко І.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ ПРИ ВІДБИРАННІ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ, ПРОВЕДЕННІ ОСВІДУВАННЯ ТА ЕКСГУМАЦІЇ

Березяк В.М., Головащенко Д.С., Крамінська Д.М.
СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Беспалько І.Л.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД

Беспалько І.Л., Кисельова О.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Благодир А.А., Благодир С.М., Благодир В.С.
СТОРОНА ЗАХИСТУ ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Дуфенюк О.М.
РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: ЛОГІСТИЧНІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА СУДОВО-МЕДИЧНІ ПИТАННЯ

Єрмак В.П., Катурга В.В.
ПРИСЯЖНІ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Колодіна А.С., Федорова Т.С.
ЦИФРОВА КРИМІНАЛІСТИКА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Маринич Ю.В.
ВОЛОДІЛЕЦЬ РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ ЯК УЧАСНИК ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Соцький А.М.
ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІЇ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ ЧИ ЗАСОБІВ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ

Хабло О.Ю., Максименко О.В., Кубарєва О.В.
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ДОТРИМАННІ БАЛАНСУ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Білоусов Є.М., Зал Д.О.
РЕЖИМ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)

Vivchar O.I., Drakokhrust T.V.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF FUNCTIONING OF PRIVATE MILITARY COMPANIES: IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE

Пивовар М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Чеченко К.О.
КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ ДОБРОЧЕСНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Розділ 11 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУК

Пожар В.Г., Мандриченко Ж.В.
ЩОДО ОКРЕМИХ КРИТЕРІЇВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧ

Дрозд О.Ю.
ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ ЙОГО УКЛАДЕННІ

Чемерис Л.М.
ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ