№6/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Басараб О.Т., Басараб О.К., Ларіонова І.Т.
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ОГОЛОШЕНОГО В УКРАЇНІ

Бурдоносова М.А.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ В ДОКУМЕНТАХ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Григоренко Є.І., Дьякова А.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ)

Гришина Н.В., Григоренко Є.І.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ «М’ЯКОГО ПРАВА»: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Клещенко Н.О.
РОЛЬ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Кузуб О.О., Шигаль Д.А.
«ВЕЛИКА ЯСА» ЧИНГІСХАНА – ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОНГОЛЬСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Попсуєнко Л.О., Шершенькова В.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Санжаров В.А., Павлюх О.А., Санжарова Г.Ф.
ЧЕТВЕРТИЙ ЛАТЕРАНСЬКИЙ СОБОР 1215 РОКУ: ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ В КАНОНІЧНОМУ ПРАВІ

Сoкoлoвa І.O., Івoніченкo Д.В., Федоренко А.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ

Співак В.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПЕЛАНІВ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ З РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ У КРАЇНАХ ЄС І НАТО

Гультай М.М., Кулик Т.О.
КАДРОВА КРИЗА В СУДАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Кравченко А.П., Товста С.П.
ПОРІВНЯЛЬНА КОНСТИТУЦІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЯК ПРОЯВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Олійник А.Ю.
ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Осауленко А.О., Осауленко О.І.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Приполова Л.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ

Припутень Д.С., Ковіненко О.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Сьох К.Я., Гультай М.М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Арістова І.В., Кравченко І.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СПОРУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУДОВУ ПРАВОТВОРЧІСТЬ

Ахмач Г.М.
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ У КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Басенко Р.О., Шаравара Р.І., Аванесян Г.М.
ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬНО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Білан П.В.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Данилець Л.В.
ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ТА ЗАСОБІВ ЇХ ПРОТИДІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ ВОЄННОГО СТАНУ

Кметик-Подубінська Х.І.
ТВІР АРХІТЕКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Ковбас І.В., Торончук І.Ж., Крайній П.І.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ БУЛІНГУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Коломієць Я.Л.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСОМ

Корнєва П.М.
ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЗА КОРДОНОМ В РОЗРІЗІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ СТАН

Косяченко К.Е.
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Мартинюк Ю.В.
ВИЗНАННЯ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНУ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ АБО ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКА ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Менів Л.Д.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Ратушна Б.П.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Салазський О.С.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Смірнов Г.Ю.
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ КОРПОРАЦІЇ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тарасенко Л.Л.
ПРИМУСОВІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Татулич І.Ю.
КОМУНІКАЦІЯ ІЗ СУДОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Тимченко Г.П., Рябченко Ю.Ю.
СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРЕЦЕДЕНТНОЇ МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Ходош А.В.
ПРОЦЕДУРА ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ UA-DRP: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Чабан О.М.
ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА

Щербина Б.С.
НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Присяжнюк М.П., Лучковська С.І.
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ: ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Денисенко К.В., Шамрук Н.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ

Зіноватна І.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

Кузнецов В.В., Сийплокі М.В.
ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Середа О.Г., Жернаков В.В.
СВОБОДА У СФЕРІ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ Й ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бобкова А.Г., Ковейно Ю.В.
ФОРМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вергелес О.А.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОРИСТУВАННІ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Заверюха М.М.
ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Лагойда Т.В.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ ЯК ВИМОГА ЧАСУ

Павлига А.В.
ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ

Таранов М.А.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ТРАНСПОРТ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баран М.В.
СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л., Сопілко І.М., Бєлкін М.Л.
КОНТРПРОПАГАНДА VS ПРОПАГАНДА В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ЗБРОЙНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ

Волох О.К., Гезет І.С.
ПИТАННЯ ПОДІБНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН

Волочій С.О.
ВИМОГА ПРОКУРОРА ЯК ЗАПОРУКА ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ

Дрок І.С.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Жевелєва І.С.
ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ ІТ-ПРАВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ковбаса В.М., Кусько Р.В., Дрозд Т.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Кушнір І.П., Царенко О.М., Царенко С.І.
КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ

Лабадін В.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ – НЕРЕЗИДЕНТА І КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Мізіна І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Музика-Стефанчук О.А.
ВІД ФІНАНСОВОГО ПРАВА ДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ (НАЦІОНАЛЬНИЙ, ЗАРУБІЖНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

Присташ С.С.
ДО ПИТАННЯ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМІ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

Смолов К.В.
ПРИНЦИПИ ПРАВА НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) В ЮРИДИЧНІЙ ТА СУДОВІЙ ДОКТРИНІ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Стафійчук К.В.
ПЕРЕДУМОВИ ВІДКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Тімашов В.О., Ніколаєва Л.В., Михайличенко В.Г.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУСПІЛЬСТВА ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

Товкун Л.В., Овчаренко А.С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Шаповал Р.В., Солнцева Х.В.
СТРУКТУРНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вовк Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ

Вознюк А.А.
ВОЄННИЙ ТА НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КВАЛІФІКАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Загиней-Заболотенко З.А.
ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ ПОСАДИ У НЕЗАКОННИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, СТВОРЕНИХ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, А ТАКОЖ В НЕЗАКОННИХ СУДОВИХ АБО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ЯК ФОРМИ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кедик В.П.
ГЕНЕЗИС УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ

Керечан Д.М.
ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Кузнецова М.Ю.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ЩОРІЧНУ ВІДПУСТКУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Марін О.К.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЗА КК УКРАЇНИ

Мурадян Г.Р.
ВИЗНАЧЕННЯ ІСПИТОВОГО СТРОКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ В ІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ЗА СТ. 75 КК УКРАЇНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ

Налуцишин В.В.
КОНТРАБАНДА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Орловська Н.А., Степанова Ю.П.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАРКООБІГУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Пахнін М.Л.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФАКТОРІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Письменський Є.О., Мовчан Р.О.
НОВЕЛИ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТА СПРОБА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Сірець О.О.
КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Терех У.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ПОШИРЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Тимофєєв А.О., Когут А.А., Членов М.В.
ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТАТТІ 4351 «ОБРАЗА ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ПОГРОЗА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ» КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Тіточка Т.І.
ТИПОЛОГІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЖЕРТВ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНИХ ПОСЯГАНЬ В УКРАЇНІ

Ткаченко І.М.
БЛИЗЬКІ ОСОБИ ЯК ПОТЕРПІЛІ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В.В., Луценко Ю.В., Атаманчук В.М.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Гавгун С.Р.
ВПЛИВ ЕТАПУ ПІДГОТОВКИ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю

Гловюк І.В., Тетерятник Г.К.
КОНТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ У ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ: ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ SUI GENERIS

Гуртієва Л.М.
МЕЖІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ЗА КОЛОМ ОСІБ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Демидова Є.Є., Латиш К.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ В СТРУКТУРІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Д’ячкова М.О., Сидорчук В.В., Лепетуха М.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В РОБОТІ ЗМІ

Затенацький Д.В., Лисенко Д.А.
ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ІДЕАЛЬНИХ СЛІДІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Капліна О.В., Гетьман Г.М.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Капустіна М.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Колеснікова І.А., Демидова Є.Є., Домашенко О.М., Латиш К.В.
ПРОФІЛАКТИКА ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ФОТОЗОБРАЖЕНЬ

Король К.С.
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

Кріцак І.В.
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ В КОНЦЕПТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ТА ДУХОВНО-ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ

Латиш К.В., Демидова Є.Є., Дудченко О.Ю.
СУДОВО-ЕКСПЕРТНІ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ НЕДОПУЩЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК

Павлик А.Г., Лікаренко А.О., М’якінченко А.О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Поливанюк В.Д., Король К.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Серажим І.Р.
ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН

Шевчук В.М.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Яремчук В.О.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Дудченко О.Ю.
ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Свида О.Г.
ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Шандула О.О., Сьомак Т.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ГОНОРАР УСПІХУ АДВОКАТА

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бехруз Х.Н., Мохд Наргіс
ПОРІВНЯЛЬНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Григоров О.М.
ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ ПОЛЬОТІВ І БЕЗПОЛЬОТНІ ЗОНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Zavhorodnia V.
FREEDOM OF MOVEMENT: CHALLENGES OF COVID-19

Подоляк С.А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ В ЗАКОНОДАВСТВІ ІТАЛІЇ

Прохазка Г.А.
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ

Філатов В.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ: МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дрозд О.Ю., Шруб І.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗЕЧЕННЯ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Таранець К.О.
ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Коткова О.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ДОКТРИНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ

Тетерятник Г.К., Цехан Д.М.
ЗАТРИМАННЯ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Давидова І.В., Владишевська В.В.
ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ІНШОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Баранов С.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕОКУПАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
«ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» – СКЛАДОВА ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО РЯДУ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАКРІПЛЕННЯ

Стрижеус Д.А.
СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Буга В.В.
ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Раздольська О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИНЦИПУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ