№4/2016 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Баран А.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ-УКРАЇНЦІВ АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЗІ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ЛЬВОВІ

Вовк Ю.Є.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УРЯДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ У 1918 РОЦІ

Грубінко А.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Риндюк В.І.
ДО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПОНЯТТЯ ЗАКОНУ В КОНТЕКСТІ ПРАВА

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Остапенко О.Г.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЧИ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ – ОПТИМАЛЬНИЙ ШЛЯХ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Росоляк О.Б., Вербіцька М.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ У ШКОЛІ

Чапля О.В.
МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У США: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ганкевич О.М.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ОСПОРЮВАННЯ БАТЬКІВСТВА

Гоцанюк О.І.
ПОГЛЯД НА ПРИРОДУ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОШИРЕНИХ КОНЦЕПЦІЙ

Зайцева-Калаур І.В.
ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ – ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Зубенко К.В.
ЗАСТАВА РУХОМИХ РЕЧЕЙ, НА ЯКІ ПОШИРЕНО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРУХОМОСТІ

Миронюк С.А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА НОРМАМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Москалюк Н.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЕКРЕТНІ ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

Санченко О.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВОК І ДЕЯКИХ ВИДІВ ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ВИДОВИЩ У ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

Слободян О.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ОБ’ЄКТА КОНДИКЦІЙНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Григорчук М.В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Лукач І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Малолітнева В.К.
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПОНЯТТЯ ПЕРЕДКОМЕРЦІЙНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Петренко Н.О.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ВИГЛЯДІ ШТУЧНОЇ ЗМІНИ ПІДСУДНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ СПРАВИ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО

Кучма О.Л.
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Антонюк У.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Клєріні Г.В.
ПРО ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В УКРАЇНІ

Кононов В.В., Петровська М.П.
КРИТЕРІЇ МЕДІАБЕЛЬНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Семенець О.С.
РЕКРЕАЦІЯ ТА ПРАВО: ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Трегуб О.А.
ПОДАТОК ЗА РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Валуєва Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖІВ ПОНАД УСТАНОВЛЕНІ ТЕРМІНИ НА ТЕРИТОРІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Волох О.К.
ПИТАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Глуховеря В.А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Дараганова Н.В.
ПРОФСПІЛКИ – ПРОВІДНИЙ ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Денисюк Д.С.
ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Келемен М.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАХИСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Колюшева О.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПАРАЛЕЛЬНОГО ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Константий О.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ ПРИСЯГИ СУДДІ (ВЧИНЕННЯМ ІСТОТНОГО ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ)

Легеза Є.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ)

Логвиненко М.І., Дігтяр А.О.
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У СУДОВІЙ ВЛАДІ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Міщенко Т.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, ЩО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ КОРУПЦІЙНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ В УКРАЇНІ

Попель С.А., Кмецінська У.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Пчелін В.Б.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Рябченко О.П.
ЮРИСДИКЦІЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сурілова О.О.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАДРА

Щавінський В.Р.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОВОГО ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Денькович О.І.
МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Євдокімова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ

Кернякевич-Танасійчук Ю.В.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Куц В.М., Куц В.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Навроцький Д.
ВИКОНАННЯ НАКАЗУ АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Задоя К.П., Оленіна Я.Г.
ВІДПОВІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПОЛОЖЕННЯМ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БОРОТЬБУ З НАСИЛЬСТВОМ СТОСОВНО ЖІНОК ТА ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ 2011 РОКУ ЩОДО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Рябих Н.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ НА ОХОРОНУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Телефанко Б.М.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гетьман Г.М.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ОСОБИ НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Гринюк В.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ

Давиденко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Калугін В.Ю.
НЕТРАДИЦІЙНІ СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ЯК ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Лис О.Ю.
ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Малютін А.Д., Усатий Г.О.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯК ГАРАНТ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Мирошниченко Ю.М.
ПРО КРИТЕРІЙ ІСТИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Нестеренко О.С., Щербина Л.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Побережник А.О.
ПРАВО ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ІНІЦІЮВАТИ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ

Стецик Б.В.
ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Кириченко С.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Лагнюк О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОРГАНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ КАДРОВОГО СКЛАДУ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (ЩОДО ПРАВОСУДДЯ)» ТА ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ» № 1402

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Булат Є.А.
ДО ПИТАННЯ ОХОРОНИ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ