№5/2018 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бабірецька Н.С.
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ

Хаустова М.Г.
РОЗВИТОК ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Ющик О.О.
ПРО КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗІ СПОРТИВНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бондарев О.Б.
ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Ленгер Я.І.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Сподарик М.Б.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ОКРЕМОЇ ДУМКИ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Апопій І.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Бондар І.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПРО ВСЕЛЕННЯ

Німак М.О.
РОЗГЛЯД СУДОМ В ОКРЕМОМУ ПРОВАДЖЕННІ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПРОЖИВАННЯ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ БЕЗ ШЛЮБУ

Обіщенко А.А.
ПРАВО НА ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Схаб-Бучинська Т.Я.
ОБМЕЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ СВОБОДИ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРИ ОБРАННІ ФОРМИ ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Клюєва Є.М., Домецька Т.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВ: ОСНОВНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Костюкова А.О.
ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Тищенко Ю.В.
ПРАВОВІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назаренко О.Л.
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Смолярова М.Л., Окопна М.М.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;
ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бурова К.А.
СТАН ВОДНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дніпров О.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Єлісєєва М.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ СУБ’ЄКТАМ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ

Заяць Р.Я.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

Казанцева А.О.
ЩОДО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Коломоєць Т.О.
ПРЕМІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЩОРІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – ЗАОХОЧЕННЯ ЧИ ВСЕ Ж ТАКИ САМОСТІЙНИЙ РІЗНОВИД СТИМУЛУ?

Koliusheva O.S.
IMPROVEMENT OF DOMESTIC LEGISLATION BY ADAPTING IT TO ENGLISH TERMINOLOGY

Шахов С.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ: ПЛЮРАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ

Коров’як О.Я.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Макаренко А.В.
ПОПЕРЕДНІ РІШЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ МИТНІЙ СПРАВІ: ЗМІСТОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОШУК

Мельниченко Б.Б.
ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Мороз Є.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Ніканорова О.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ УЧАСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Нога П.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Панькова З.Л.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ У НАДАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Припутень Д.С.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВОМІРНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Резніченко В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Решота В.В.
СУДОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ЄС ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Ростовська К.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРОГРАМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Хома В.О.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Цьвок М.С.
ПРО ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Чернадчук О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ УГОДИ УКРАЇНА-ЄС

Чорна В.Г.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРАКТИК ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Щокін Р.Г.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Яловий О.О.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ СФЕРИ ЕМІСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Григор’єва М.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Духніна А.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ СЕРІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Іваньков О.І., Боднар І.В., Іваньков І.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Коршак М.А.
ҐЕНЕЗА ТЕРОРИЗМУ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Нежевело В.В.
ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ БАНКІВСКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Орлов Ю.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИКО-КОН’ЮНКТУРНИХ ФАКТОРІВ ПОЛІТИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Передерій В.В.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ардель І.М.
СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Барвенко В.К.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ВОД (НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

Дрозд В.Г.
ПРОЦЕСУАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ СЛІДЧОГО: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Марущак О.А.
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

Медвєдєв В.І.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО ТА ВИКОНАННЯ УХВАЛИ ПРО АРЕШТ МАЙНА

Семенюта І.С.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Столітній А.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО ЧИ ПРОКУРОРА, ЯКА ПОЛЯГАЄ У НЕВНЕСЕННІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Туманянц А.Р., Крицька І.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Брус І.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Чубінідзе О.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Олексюк М.М., Орлов С.Ф.
МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ: ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР