№2/2014 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ісаков В.В.
СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Баран А.В.
СТРУКТУРА (СКЛАД) УКРАЇНСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ (1897–1918 рр.)

Миронець О.М.
ФУНКЦІЇ ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Коцюба Р.О.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

Можаровська К.В.
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА МУНІЦИПАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ДО 2004 РОКУ)

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Рєзнік О.М., Дергачова Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ» ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Розізнана І.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобонич Є.Ф.
ПРОТИДІЯ АНТИКОНКУРЕНТНИМ УЗГОДЖЕНИМ ДІЯМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Короташ Я.О.
НАГЛЯДОВА РАДА В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

РОЗДІЛ 5
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ковальова М.С.
ФУНКЦІЇ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ АГРАРНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аганіна А.О.
СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: УЗАГАЛЬНЕНИЙ АНАЛІЗ

Боднарчук О.Г.
СІНГАПУРСЬКА МОДЕЛЬ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ – ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УКРАЇНІ

Гетманцев Д.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ РЕАЛЬНИХ ПОДАТКІВ

Гусар О.А.
ЗМІСТ ПЕРСОНАЛУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Кацуба Р.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ФУТБОЛЬНИХ МАТЧІВ

Климентьєв О.П.
ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Кукоба О.О.
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ВИБОРЧИХ ПРАВОВІДНОСИН

Лубко І.М.
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЛЕЙТМОТИВ ІДЕЇ СКАСУВАННЯ ПОДАТКІВ

Ляшко О.Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Мирошниченко Ю.М.
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В АСПЕКТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СУДОЧИНСТВА

Сопілко І.М.
РОЛЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Тимчик Г.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Авадані В.А.
БІЙКИ ДІТЕЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЇХНЬОЇ ЖОРСТОКОСТІ

Парамонова О.С.
ВІДМЕЖУВАННЯ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ (СТ. 140 КК УКРАЇНИ) ВІД НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ХВОРОМУ (СТ. 139 КК УКРАЇНИ)

Чорний Р.Л.
СОЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТА СКЛАДУ ДИВЕРСІЇ

Ященко А.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ПІД ЧАС ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПУНКТ 3 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 65 КК УКРАЇНИ)

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондаренко О.М.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Журба А.І.
ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СТРУКТУРА І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИМИ ФАКТОРАМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Озерський І.В.
ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Страхова С.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

РОЗДІЛ 9
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Козачук О.С.
ПРОКУРАТУРА З НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ: ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ

Сафонова О.Ю.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПОСАДУ СУДДІ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гарбазей Д.О.
НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ЯК СКЛАД ЗЛОЧИНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Сорока А.Б.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ И ВООРУЖЁННЫЙ КОНФЛИКТ: ПЕРВОПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ