№9/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Васильєв Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ У СРР ПЕРІОДУ НЕП

Градова Ю.В.
СЕКСТИНГ ЯК ЦИФРОВА ХВОРОБА: ЇЇ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Манукян А.К., Зленко О.О., Шевчук І.І.
БІПАТРИЗМ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГРОМАДЯН ЧИ РИЗИК ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ?

Мудрак Р.М.
ЮРИДИЧНА КЛІНІЧНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Розсоха К.О.
АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН (У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ)

Цимбал П.В., Манзюк О.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СВІТЛІ АДАПТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Шелих А.А.
ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА СУМІЖНІ ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМОВПЛИВ

Шпиталенко Г.А., Горай О.С., Барановська Т.В.
ВПЛИВ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА К ИЇВСЬКОЇ РУСІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Байрачна Л.К., Тільна К.С.
ПРАВО НА ПРАВОВУ Д ОПОМОГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕДУРИ HABEAS CORPUS ACT

Гнєзділова Н.В.
ВИДИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Пацурківський П.П.
КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Породько В.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА В ПОЗАСУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Щебетун І.С., Сушко О.О.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ КОНТРАСИГНАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Городецька І.А., Геєць І.В.
ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО НЕДІЙСНІСТЬ ЗАПОВІТУ

Дейнеко О.В., Дяченко С.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОНОВЛЕННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Дейнеко О.В., Барановська В.В.
СУДОВА ПРАКТИКА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Корунчак Л.А.
СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В РАЗІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Лебедєва А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Менська О.А.
ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКУПОМ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Рудницька О.П., Магась-Демидас Ю.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ

Тимошенко Є.А.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Цибань А.А.
ДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Чуєнко В.І., Косенко І.О.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЯК ІНСТИТУТУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Чуєнко В.І., Соколова А.Г.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКЛАДЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білоусов С.М.
МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

Галич Р.В., Рябоконь К.Ю.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Голосніченко І.П., Бойко О.В.
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ МИТНИХ БРОКЕРІВ В УКРАЇНІ

Лучковська С.І., Присяжнюк М.П.
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Махновський Д.С., Шахбазян К.С.
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЬНИХ ДОГОВОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК МІЖ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВАХ

Титова О.В., Калаченкова К.О.
ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Чайковська В.В.
ПРО ОСОБЛИВІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднарчук О.Г., Васьківська К.М., Левчук П.Р.
ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Васіна Н.В., Зіноватна І.В.
САМОЗАХИСТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СПОСОБИ ТА МЕЖІ САМОЗАХИСТУ

Грекова М.М., Греков Є.А., Галєєв Я.В.
САМОЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Золотухіна Л.О.
ІНТЕРЕСИ ПРАЦІВНИКА ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ЧАС ПРОСТОЮ

Картамишева О.Є., Васильченко Н.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В ЗАКОНОПРОЄКТАХ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА В ЧИННОМУ КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

Пижова М.О.
КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Веремієнко С.В., Кравченко В.Я.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА БІОРІЗНОМАНІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Нежевело В.В., Піддубний О.Ю.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ: ПОНЯТТЯ, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ

Співак І.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЄВРОСТАНДАРТИ

Чабаненко М.М.
ЩОДО ОБОРОТОЗДАТНОСТІ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТР АТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Абрамова Є.П., Бабєєва К.О., Іваненко Д.Д.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Берднік І.В., Полегешко Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Білокур Є.І., Маслова Я.І.
НОРМАТИВНІ АКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Бойченюк І.В.
ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ У СПОРАХ ІЗ КОЛЕГІАЛЬНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Вовк П.В.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Волкова В.І.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ПОГЛЯД НА ПИТАННЯ

Волонець Д.Ф.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Волуйко О.М.
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З НАСЕЛЕННЯМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Генкул Ю.В.
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ: ЇХ ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Дмитрук І.М.
РОЗГЛЯД СПРАВ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Зеленська І.М., Зарубіна І.Н.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА У ЧАСТЮ СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Кисіль Л.Є.
КАТЕГОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Клипа О.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Коваленко О.В.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Корнійченко А.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ БУЛІНГУ В ГРУЗІЇ

Лещинський В.П.
КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ В АКТУАЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Макарчук В.В.
СУТНІСТЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Mikheiev M.V.
HISTORICAL ASPECTS OF ORIGIN OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Небесна М.О.
ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Панфілов О.Є., Сідор М.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

Пархета В.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Пастух І.Д.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ АДМІНІСТРУВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Рєзнік О.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕКРЕТАРЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Севастьяненко О.В., Охріменко А.Ч.
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

Сластнікова Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Соколов А.О.
РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ ЯК ПРАКТИКИ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Товкун Л.В., Ахмедова А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Товкун Л.В., Федоровська М.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Чуб А.В.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА УЧАСТЬ В УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Давлатов Ш.Б., Пихтіна П.В.
КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Каменський Д.В.
ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ

Крайник Г.С., Коконос В.А.
ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лук’янченко С.О.
РАННІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ

Таволжанський О.В., Журок Н. Г., Курбатова Д. Л.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

Tsariuk S.V., Nesterenko V.V.
CURRENT ISSUES OF THE CORRECTION AND RESOCIALIZATION PROCESS OF CONVICTED SERVICEMEMBERS

Шаповалова Ю.В.
ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Антонюк А.Б., Русецька В.А.
МІЖНАРОДНА КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ЇЇ ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ

Антонюк А.Б., Тимошенко Д.Ю.
ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Домашенко О.М.
ВПЛИВ ТАКТИЧНИХ ПОМИЛОК СЛІДЧОГО НА ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ

Завтур В.А.
ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ Ч. 9 СТ. 284 К ПК УК РАЇНИ

Копча Н.В.
ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РОЗСЛІДУВАННІ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ

Мальгіна А.С.
СЛІДОВА КАРТИНА СТВОРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мулявка Д.Г., Крот В.С.
ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПРЯМОВАНОЇ НА ВИЯВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Сіренко О.В., Лавчи Я.Д., Мациборук К.А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Сіренко О.В., Мурза І.В.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧОГО СУДДІ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Марущак Н.В., Мишаста К.Б.
НАГЛЯД ПРОКУРАТУРИ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЩО ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бодейко В.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Воєводін І.С.
ЗАКРІПЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ АКТАХ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Давиденко О.І.
ОРГАНЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ УЧАСТІ ЄС В УНІВЕРСАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Пашкова К.І.
ЛОБІЗМ В ЄС: ҐЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Божко В.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДОЦЕНТА КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА О.М. РИМ «ТРУДОВЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»