№3/2015 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Головащенко О.С., Окладна М.Г.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

Дронов В.Ю.
ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Іваненко О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЙ АНАЛІЗ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКИ

Кузьменко Я.П.
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Левицький О.О.
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Осадчук К.О.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПІДСТАВА ТА НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СУЧАСНОЮ ДЕРЖАВОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ

Росавицький О.О.
ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Томкіна О.О.
ІДЕЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ВЛАДИ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ ТА ВАВИЛОНУ

Хаяли Р.И.
КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ ВРЕМЕННОГО КРЫМСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО КОМИТЕТА И ТАТАРСКОЙ ПАРТИИ (1917–1918 гг.)

Шаравара І.І.
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У КУРСАНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Валєєв Р.Г.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Гресь Н.М.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО УТРИМАННЯ БАТЬКАМИ СВОЇХ ДІТЕЙ

Давидова Н.О.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ ЗА УЧАСТЮ УНІВЕРСИТЕТУ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД

Івахно В.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ДЕЛІКТНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Каленчук А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Машталер О.І.
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ДОНОРСТВО ОРГАНІВ ТА ТКАНИН ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Михальнюк О.В.
ДОГОВОРИ ПОДРУЖЖЯ СТОСОВНО ЇХНЬОГО СПІЛЬНОГО ТА РОЗДІЛЬНОГО МАЙНА

Москалюк Н.Б.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЛЕЖНОСТІ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Новосад А.С.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ЗБЕРІГАННЯ

Островська А.О.
ВИДИ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Рибак К.О.
ПОНЯТТЯ ТА РОЛЬ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Романенко І.Г.
ДОГОВІР ЕКВАЙРИНГУ

Ярошевська Т.В.
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ТА ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНО РОЗВИНЕНИХ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ 3
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Сіра І.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВИЙ СТАТУС» ТА «ПРАВОСУБʼЄКТНІСТЬ» АТОМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ УКРАЇНИ ТА «ЕНЕРГОАТОМУ»

Тимошенко М.О.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА КОМПЕТЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ

Уралова Ю.П.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

РОЗДІЛ 4
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тищенко О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

РОЗДІЛ 5
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Кобецька Н.Р.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Полянська В.І., Орєшкова А.Ф.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВІДУМЕРЛОЮ СПАДЩИНОЮ

Ткаченко О.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЯКА СПРИЧИНЕНА РЕКРЕАЦІЙНИМ ПРИРОДНИМ ТЕРИТОРІЯМ ТА ОБ’ЄКТАМ

РОЗДІЛ 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Климак М.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (ПРИКЛАДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ)

Колесников М.О.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Котерлін І.Б., Мартинець Д.Р., Пуляк Г.В.
СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ, ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЇЙ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Решота В.В.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Судак Г.В.
ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сулейманова С.Р.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Хитра О.Л.
ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ

Шульга Т.М.
К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Дрьомін В.М.
ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Білий Я.В.
КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ (СТ. 343 КК УКРАЇНИ) І СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

Кедик В.П.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ ПРОСТОРОВОЇ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Олійничук Р.П.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ ОКРЕМИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

Олійник В.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЧИННИК У ЗАХИСТІ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ: СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ

Попов К.Л.
НАПРЯМИ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ШАХРАЙСТВА

Dudorov О.О., Sabadash V.P.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL LAW OF UKRAINE AND ENGLAND ON LIABILTY FOR CRIMES AGAINST HUMAN PHYSICAL INTEGRITY THAT DO NOT CAUSE DEATH

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ковна У.С.
ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

Трофименко А.С.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДВОКАТСЬКОЇ ВЕРСІЇ

РОЗДІЛ 9
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бакаянова Н.M.
ПРО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ СИСТЕМИ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кравчик М.Б.
ПРІОРИТЕТИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Трагнюк Р.Р.
РЕФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»

Федорович В.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ

Хитрук В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУДДІВСЬКОГО ДОСЬЄ ЯК ЕТАП КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грабович Т.А.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ РИНКУ СВІТОВИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄС

Фастовець А.С.
ПРЕЮДИЦІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС: РІШЕННЯ ЩОДО ДІЙСНОСТІ АКТІВ

Чубінідзе О.О.
ПИТАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЗА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Меленко С.Г., Меленко О.В.
ВИДИ ТА АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДНИХ ДЖЕРЕЛ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА