№6/2018 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Аніщенко М.А.
ПРАВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК НАДГАЛУЗЬ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Биля-Сабадаш І.О.
ГАЛУЗЕВА ТИПІЗАЦІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Богачова Л.Л.
ІЄРАРХІЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Васильєв Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ В УСРР У ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Дьорова О.М.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА КАТЕГОРІЮ «ПСИХОФІЗИЧНА ГОТОВНІСТЬ»

Кальян О.С.
ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Лісна І.С.
ПЕРЕДУМОВИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Мельничук С.М.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

Нагорна В.В.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ» У ПРАВОВІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Прийма С.В.
ВИМОГИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ВИСНОВКІВ У СВІТЛІ ПРИНЦИПІВ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ЗРОЗУМІЛОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА

Priamitsyn V.Yu.
ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ В КОНТЕКСТІ ПРИРОДНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Симоненко Т.В.
ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ПИТАНЬ УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА ЗАХИСТ ВІД УСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Хаустова М.Г., Федоровська М.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Корнієнко-Зєнкова Н.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ ПРАВА КОЖНОГО ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Полховська І.К.
ЗАХОДИ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Слободянюк П.Л.
ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Авсієвич А.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Андрієнко В.В.
ПРАКТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГА

Бичок Т.П., Дяченко С.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

Верба-Сидор О.Б., Воробель У.Б.
УНІФІКАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ОКРЕМОГО ПРОЖИВАННЯ ПОДРУЖЖЯ ЗА ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Денисяк Н.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Жуков С.В.
ТЕЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ

Каламайко А.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: НОВЕЛИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ковтунович Т.О., Дяченко С.В.
НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ЯК НОВЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Круглова О.О., Котляров С.О.
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗАЧАТОЇ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

Петренко В.О., Рудченко О.В., Соц К.Є.
ДО ПИТАННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Резникова М.О.
РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ У ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Федоренко Т.В.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Чурилова Т.М., Базурина Т.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦІЇ ТА ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Барахтян Н.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Глібко С.В.
ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКАХ ТА ПЛАТІЖНІ ПОСЛУГИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Курбатова Д.Л.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОЕСР

Леонтьєва Л.В.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Минюк О.Ю.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Петрович А.І.
ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БАНКРУТСТВА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Федченко Д.І.
ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Шевердіна О.В.
ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Щокіна О.О., Сабадаш І.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Рудницька О.П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Тихонюк О.В.
ЩОДО ПОРУШЕНЬ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Яковлєв О.А.
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Казакевич А.О., Мужиловський А.А.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕЛЯНИНА В УКРАЇНІ

Орлова К.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ

Прогонна О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Самаріна С.В.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ СТВОРЕННЯ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ

Стрельник В.В.
ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ У ЗОНІ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Урсолова А.В., Скорик Д.С.
СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Liaskouski I.I.
THE CONTENT OF THE RESTRICTED ACCESS INFORMATION REGIME (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS)

Атаманчук Н.І.
ФУНКЦІЇ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Біденчук Т.М., Кононець В.П.
ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Бойко В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

Герасименко О.О.
МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Грещук Г.І., Ратушна Б.П.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СВІДКА У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Губанов О.О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Казацька М.Д.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ» ТА «РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ» У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Кириченко Ю.М.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Кущ О.Є.
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАЙНЯТТЯ ОСОБАМИ, УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ АБО ІНШОЮ ОПЛАЧУВАНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

Лямкіна Т.А.
АНАЛІІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Маланчук Т.В., Крамаренко К.І.
ВЕКСЕЛЬ ЯК СЕГМЕНТ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Маринів Н.А.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Марченко В. Б.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ОБМІНІ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Овчаренко А.С.
ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ КРИПТОВАЛЮТАМИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Папко В.Г.
ОФШОР ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Пашковський В.В.
СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Пісоцька К.О.
ПІДРОЗДІЛИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Погорілецька А.В., Богатирьова М.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

Ростовська К.В.
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Скріпкін С.В.
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сластьоненко О.О., Брик А.С., Дробіняк Р.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВВЕЗЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Сукмановська Л.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ БОРОТЬБУ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Шорохова Г.М.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Шульга Т.М., Васенко С.Ю.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАМІНИ ПОДАТКОМ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бражник А.А., Галєєв Я.В.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ «МОБІНГУ»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Гриб І.В., Цилюрик І.І.
ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ

Гриценко Є.С.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ЗЛОЧИННОСТІ

Коваленко Н.В.
КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ У МИТНІЙ СФЕРІ

Кожушний К.С.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДЕОІГОР ЯК ЧИННИКА ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Лесяк Н.І., Кушпіт В.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Леута О.С., Псьота О.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕРМІНУ «СТАН СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ»

Малишева О. М.
ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИННОСТІ ЖІНОК ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ

Мороз О.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР В УКРАЇНІ

Пивоваров В.В., Кацель Ю.С.
ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Полях Є.В.
ДЕФЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Самойленко Н.С.
МІКРОРІВНЕВІ ЧИННИКИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ

Тесленко В.І.
ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Тимошенко О.О.
ПРАВОВИЙ СТАТУС КІБЕРПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Холявка Г.А.
СУЧАСНИЙ СТАН КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА МИТНИЦЯХ УКРАЇНИ

Хома В.О.
НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН: УКРАЇНСЬКИЙ СЕГМЕНТ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Шкарупа О.С.
ЩОДО КОРУПЦІЇ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ НАДР

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Батіг А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ ПІД ЧАС СХОДУ РУХОМОГО СКЛАДУ З РЕЙОК У СУДОВІЙ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Біланчук Р.В.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ СТАНДАРТІВ ДОКАЗУВАННЯ ІЗ ВНУТРІШНІМ ПЕРЕКОНАННЯМ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Войтенко І.С.
ВИДИ ШАХРАЙСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ТА СПОСОБИ ЇХ ВЧИНЕННЯ

Войтенко О.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СУДУ АБО ІНШОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Гнатюк А.Ю.
РОЛЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ (ОБВИНУВАЧЕННЯ)

Грицюк І.В., Левчук П.Р., Маркусь А.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ АДВОКАТА

Джус О.В.
СУДОВА ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕРТИЗА В УКРАЇНІ ТА В УСТАНОВАХ ENFSI

Дралюк І.М.
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СПЕЦСЛУЖБ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Ільченко О.В., Вольвач А.А.
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Ільченко О.В., Гуща С.О.
ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ

Казьмірова І.В.
ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЧИ АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ?

Коваль О. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ОСОБИ НА ВИПРАВДАННЯ В ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Корнєєва О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ «ПОЗА РОЗУМНИМ СУМНІВОМ» У НАЦІОНАЛЬНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Кудінов С.С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Кузишин А.Я.
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ ЗА УЧАСТЮ ЧЛЕНІВ ЛОКОМОТИВНОЇ БРИГАДИ У СУДОВІЙ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Падалка А.М.
ОЦІНКА ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Садуненко Ю.О.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

Шаповалова К.Р.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРИПТОВАЛЮТИ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Назаров І.В., Розсоха К.О.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Березняк В.С., Філяніна Л.А.
ПИТАННЯ ВИДАЧІ ОСОБИ, ЯКА МАЄ МНОЖИННЕ ГРОМАДЯНСТВО

Бондаревич М.П.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНІ ДІЯННЯ

Галич К.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Завгородня В.М., Полянська Є.А.
ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Іващенко В.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: АБСОЛЮТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Качурінер В.Л.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Михайлов А.К.
ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ LEX MERCATORIA ТА ЇЇ РОЛІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Псьота О.В.
ДО ПИТАННЯ РАТИФІКАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ УКРАЇНОЮ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ткаченко В.І.
ІДЕАЛ, ІДЕЯ, ІДЕОЛОГІЯ В ДІАЛЕКТИЦІ ПРАВА