№1/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Антошкіна В.К.
ТЛУМАЧЕННЯ ЗА ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ (ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ)

Бутирін Є.О.
ЗМІНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГАЛИЧИНИ ПІД ЧАС ВХОДЖЕННЯ ЦИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Волянюк А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБОРОННОЇ ФУНКЦІЇ

Греченко В.А.
ПРОТИДІЯ БАНДИТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ

Козинець О.Г., Кравченко О.В.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАШИСТСЬКОЇ ІТАЛІЇ В 1918–1939 РР

Селіхов Д.А.
ПРОБЛЕМИ ДРІБНОГО КРЕДИТУ НА ЗАСІДАННЯХ «МІСЦЕВИХ КОМІТЕТІВ ПРО ПОТРЕБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ (1902–1903 РР.)

Субота С.І.
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Хаустова М.Г.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Івановська А.М.
ЗАКОННІСТЬ ЯК ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ: ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Кунець І.Ю.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Лазарєва М.Д.
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Сподарик М.Б.
ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ахмач Г.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Біляєв О.О.
РОЗМЕЖУВАННЯ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ ДІЯЛЬНОСТІ

Гуйван П.Д.
СУТНІСНІ ТА ЮРИДИЧНІ ВАДИ ЧИННОЇ СИСТЕМИ ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ СУДІВ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЗАХИСТУ ПРАВА ОСОБИ НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Костова Н.І., Бабич І.Г.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Поліщук М.Г.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Цувіна Т.А.
КОНЦЕПЦІЯ CASE MANAGEMENT: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Чупрій Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ У СКЛАДІ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ

Юніна М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ, НАРОДЖЕНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Юркевич Ю.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРНИХ БІРЖ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Ковалишин О.Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Літошенко О.С.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Демченко О.В.
ДО ПИТАНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЮ ТА ТРУДОПРАВОВОЮ РЕГЛАМЕНТАЦІЄЮ

Смолярова М.Л., Бодзяк А.С.
ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Шлапко Т.В., Берцюх А.О., Номировська Ю.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД АДИКТИВНИХ РЕЧОВИН

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Гордієнко Т.О.
ЗМІСТ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Делія В.Ю.
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Дудоров О.О., Мовчан Р.О.
ЗЕМЕЛЬНІ ЗЛОЧИНИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ: ВІД ДЕЛІКТІВ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДО ОПТИМАЛЬНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ МОДЕЛІ

Кир’янова В.О., Матвієнко Є.І., Ярошенко А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Махно Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бакал В.П.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бернадін В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

Бухтіярова І.Г., Кирилович П.М.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНИ

Горбань Є.А.
ПРИНЦИПИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК НОРМАТИВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Коломоєць Т.О., Гаджиєва Ш.Н.
«БЛИЗЬКІ ОСОБИ» У СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ПРІОРИТЕТИ УНОРМУВАННЯ ЗАСАД УЧАСТІ ДЛЯ УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ ЇХ КОРУПЦІОНОГЕННОГО ВПЛИВУ

Костенко О.В., Костенко В.В.
ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ І ОБ’ЄКТІВ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ (ІОТ)

Кравець В.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Манжула А.А.
ДОКАЗ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУДОЧИНСТВА

Моісєєв М.С.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ

Молдованов Д.В.
ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Скрипченко В.О.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАКОННОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Слободяник Т.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Хамходера О.П., Снісарчук Т.М.
ПРАВО ВИКРИВАЧА НА ВИНАГОРОДУ: ЗМІСТ, КРИТЕРІЇ, ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ

Черниш Р.Ф.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШИРЕННЯ ФЕЙКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Чіркова Н.С., Калініна І.В.
ОРГАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Анісімов Д.О.
ОБ’ЄКТ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ОФІЦІЙНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

Бурбій А.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Горпинюк О.П.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВА НА ЖИТТЯ ТА ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Данченко К.М., Герелюк Х.В.
НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ СВОЇХ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Жук І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Козар А.В.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПОСІВ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

Кутєпов М.Ю.
ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Лісіцина Ю.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НЕЗАКОННИМ ДІЯМ ЩОДО АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ

Шаблистий В.В.
КОРУПЦІЯ З НЕОБЕРЕЖНОСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНИ ТА МОМЕНТУ ВИЯВЛЕННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ)

Шульга А.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аркуша Л.І., Загородній І.В., Чіпко Н.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІСНУВАННЯМ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ, ТА ЗЛОЧИНЦІВ

Ахтирська Н.М.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Демура М.І.
НОВЕЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ларкін М.О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ДОПИТ СВІДКІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБʼЄДНАНЬ)

Маленко О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Яровий А.Р.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Джабурія О.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Зашупіна Ю.В.
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З ПОСАДИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ

Решота В.В., Решота О.А.
КОНЦЕПЦІЯ СУДОВОГО ПРАВА У ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Атаманчук Т.Р., Миронець О.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Безушко М.С.
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС: ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Бережна К.В.
ПРИНЦИП НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАНДАРТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

Біловол В.C., Біленко А.О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЧЛЕНСТВА ДЕРЖАВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Гуцал І.Ю., Лучок А.М., Миронець О.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ВІД АКТІВ НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ

Дмитрієва К.С.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СУДОВО-ЕКСПЕРТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Тимчишин Т.М.
СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Устименко Б.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗБРОЇ ІНОЗЕМНИМИ ВІЙСЬКОВИМИ КОРАБЛЯМИ У ВИКЛЮЧНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Коломоєць Т.О., Колпаков В.К., Легеза Ю.О.
ДОВКІЛЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Радченко О.М.
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Пашковська Л.І.
БАЗИС ПОСТАВКИ FCA «ФРАНКО ПЕРЕВІЗНИК» ІНКОТЕРМС 2020 ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТОРГОВОМУ ОБОРОТІ

Єфтеній В.В.
ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДРОЗДІЛАМИ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Князєв В.С.
ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДІВ МИТНИХ ОРГАНІВ

Мукієнко Д.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 13
РЕЦЕНЗІЇ

Марцеляк О.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.О. КОСТИЦЬКОЇ «ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТАРІЯ В СИСТЕМІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО ПРАВЛІННЯ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ»

Яроцький В.Л.
НОВИЙ ВЕКТОР НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ З ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ В ПРАВІ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПЛЕНЮК МАР’ЯНИ ДМИТРІВНИ ТА КОСТРУБИ АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ДОКТРИНІ ПРИВАТНОГО ПРАВА»)

Сухонос В.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н. М. БАКАЯНОВОЇ «ОСНОВИ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ»

Духневич А.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т. Є. ХАРИТОНОВОЇ «ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»