№2/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бичков І.Г.
ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА БАЛАНС ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

Богуцький П.П.
СУБ’ЄКТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА У СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Вертегел Є.П., Посашкова В.С.
СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Івасишин Т.М., Бурлак О.С., Фединишинець Р.М.
РОЗВИТОК КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

Кельман М.С., Коваль І.М.
ПРИРОДА СУБ’ЄКТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Кравчук С.М.
ПРАВОЛЮДИННІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЦИФРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Кристиняк М.Б.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЛАДИ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ЇХ УНИКНЕННЯ

Лагутіна К.О.
ТЕЛЕМЕДИЧНА МЕРЕЖА В УКРАЇНІ

Мерник А.М., Кузьміна В.О., Бурлаков Б.М.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Мустафаєва С.М., Дерев’янко С.С.
КОНЦЕПЦІЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рябченко Т.О. Мурач Д.В.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ В 1914–1991 РОКАХ

Riazantseva Y.O.
MACHINE-READABLE LAW AND ITS PROSPECTS IN UKRAINE

Саєнко М.І., Малий Б.С.
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Шкаплеров Ю.П.
ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СТАТУТАМ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Шкурська І.С.
ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ – ТРАГІЧНА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Денисенко К.В.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Єщенко М.Г.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Зінченко О.В.
ДВОПАЛАТНІ ПАРЛАМЕНТИ ПОЛЬЩІ ТА ФРАНЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Іщук Д.О.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Кисельова О.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ АБОРТІВ У ДЕЯКИХ ШТАТАХ США

Лубенець С.А., Троян О.А.
ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Майоров В.В.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Олійник А.Ю.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Цюпка Б.М.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Амеліна А.С., Колокольна Н.С.
МЕДІАЦІЙНІ УГОДИ (ДОГОВОРИ) ЩОДО ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

Білоус Т.Й.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Воробйова В.І., Гуденко Д.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ

Гуйван П.Д.
ОПОСЕРЕДКУВАННЯ ОБОРОТУ Й ОХОРОНИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В АКТАХ ЗАРУБІЖНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Денисяк Н.М.
ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ НОТАРІУСОМ ЩОДО СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ У ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Дяченко С.В., Колокольна Н.С.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: СУДОВА ПРАКТИКА

Дяченко С.В., Таранюк Т.О.
АВТОРСЬКІ ПРАВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СУДОВИЙ ЗАХИСТ

Єременко Є.В.
ЩОДО ПИТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Лопошук Д.В., Яскорський М.О.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИОКРЕМЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ З ОБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ В ОКРЕМУ КАТЕГОРІЮ

Пачколіна В.А.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФОТОГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ

Рябченко Ю.Ю.
СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Семенюк О.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ В КРАЇНАХ АНГЛО-САКСОНСЬКОГО ПРАВА

Чеховська І.В., Яременко В.С.
ПРАВО НА УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Згама А.О.
ЗАКОННІ ПРОЦЕНТИ ТА ІНФЛЯЦІЙНІ ВТРАТИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 625 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Kolosovska D.V.
ARGUMENT ABOUT CORRUPTION IN INTERNATIONAL ARBITRATION: ICSID CASE LAW

Поклонська О.Ю., Шуміленко Ю.О., Бойко К.С.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Прокоп’єв Р.Є.
ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Щипанова О.О.
МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ, ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гайдаренко Л.О.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОБСТАВИН, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

Добріогло О.В.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ТРУДОВИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Крікорова Е.К., Данилюк О.О.
ПРАВО НА СТРАЙК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Райко М.С.
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

Рец В.В., Нагорна О.О.
ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Ципищук К.В., Конопельцева О.О.
ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Загурський О.Б.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Краснова Ю.А., Мальчик О.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА АГРАРНОМУ РИНКУ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буковинська Н.А.
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПРАВОВОЇ РІВНОСТІ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Гаврильців М.Т.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Діденко Є.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Жогов В.С.
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ, ВИРАЖЕНИХ У ЦИФРОВІЙ ФОРМІ

Жуков М.С.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Ignatievа A.I., Zverev S.M.
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATION DRUGS CONTROL IN UKRAINE

Кармаліта М.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ В ОПОДАТКУВАННІ

Кириченко Ю.М.
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Кліщенко В.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ГЕНЕЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Ковальов І.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Козинець І.Г., Лось А.Ю.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ: НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ

Коломієць В.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМУ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Косяченко К.Е.
ВПЛИВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ

Кравченко В.В.
ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОНЯТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Mendzhul K.V., Shevchenko Yu.V.
PROGRESSIVE TAXATION OF PERSONAL INCOME IN UKRAINE

Пирожкова Ю.В.
ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК СКЛАДНИК ФУНДАМЕНТУ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ

Радишевська О.Р.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЩОДО ПИТАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ НАЛЕЖНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

Рябошапко М.О., Нестеренко А.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Саєнко А.С., Калантаєвська А.М., Штинь Ю.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕДВИБОРНУ АГІТАЦІЮ В УКРАЇНІ

Селюков В.С.
МЕТА КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Соловйова О.М., Якубов Б.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ

Стукаленко В.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Філіпович І.О.
ОБ’ЄКТ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Шечук О.Р., Ментух Н.Ф.
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ПЕРІОД БОРОТЬБИ З COVID-19: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрушко А.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ

Бантишев О.Ф., Титула Д.В.
ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ

Бобріченко В.В.
ПРАВОНАСТУПНИЦТВО ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Бондаренко О.С., Верещака Я.В.
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИПАДКІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Бондаренко О.С., Хуторянець Ж.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПІВУЧАСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ У НЕОСОБИСТОМУ ГОЛОСУВАННІ

Дудоров О.О., Дудорова К.Б.
НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Koval M.M.
DETERMINISM IN LAW: APPLIED AND THEORETICAL ASPECTS ON THE EXAMPLE OF CRIMINAL LAW

Коляда В.Г.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ ПРЕКУРСОРІВ

Корольов В.О., Єрьоменко В.О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАКОННЕ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Куліш А.М., Бондаренко О.С., Білик Г.В.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК СПОСІБ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Лукашенко М.І., Вейтас М.В.
ПОЗИТИВНА ПОСТКРИМІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЯК СКЛАДНИК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОМПРОМІСУ

Мицька О.І.
ШТРАФ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Парасюк Н.М.
СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ ТА ІНШІ ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Семенишин М.О.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Узунова О.В., Мельниченко В.С.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

Шахрай К.В., Галацевич Н.С.
ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК БАЖАНА МЕТА ПОКАРАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Янішевська К.Д.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ АБО ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ІНФЕКЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Антонов К.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Бугайчук А.А.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ватраль А.В.
ВАЖЛИВІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Войтович Є.М.
ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ РЕЗУЛЬТАТІВ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Голоботовський В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАСОБУ (ЛАЗЕРНОГО ДАЛЕКОМІРА) НА ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ТА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН ПОСТРІЛУ

Івасишин Т.М., Мельничук М.В., Шаповал В.В.
ПРИЙОМИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПОРТРЕТІВ

Ковальська М.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО СФЕРИ РОЗСЛІДУВАННЯ БАНДИТИЗМУ

Коробка О.С.
ДОПИТ У КОНФЛІКТНІЙ СЛІДЧІЙ СИТУАЦІЇ

Курбатова І.С.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Линник О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ВИСНОВКУ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ДОКАЗУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Лугіна Н.А., Захарків Т.І., Юрченко В.І.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Микитюк А.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУЧАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Осипенко І.П., Пророченко В.В.
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Плодистий В.Я., Промський Є.С.
РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Устінова-Бойченко Г.М., Залужний В.Г.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

Фігурський В.М., Юрків Р.Р.
ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ НА ПІДКУП МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Христов О.Л.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ)

Циганюк Ю.В.
ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Черненко А.П., Шиян А.Г.
ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Яремчук В.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Мелех Б.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ СУДДІВ

Шумейко Д.О.
УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У СПЕЦІАЛЬНОМУ СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Bardakova V.V.
MODEL BILATERAL INVESTMENT TREATIES: COMPARATIVE ANALYSIS

Horchakova V.S., Yaroshshuk A.S.
PROBLEMS OF JUDGMENTS EXECUTION OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN UKRAINE

Гуцова О.С.
РОЛЬ ЛІГИ НАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У ВИРІШЕННІ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

Качмар З.О.
ПРАВО ДИТИНИ НА ОСВІТУ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Клєцова Н.В., Волченко Н.В. Кравченко Д.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СУДОВИХ ПРАКТИК ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ЖЕСТІВ У СУДОВИХ ЗАСІДАННЯХ

Kucheruk K.I.
EXPROPRIATION OF FOREIGN INVESTMENTS: AN OVERVIEW OF DISPUTABLE ISSUES THROUGH THE CASE LAW

Лугіна Н.А., Василинчук Ю.О.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Mezentseva O.O.
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Налуцишин В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ДОСВІД ДЕРЖАВ ЄВРОПИ

Неборачек Р.В.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ Й ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Піскун І.І., Гутнік О.А.
СТАДІЇ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Сердюк В.О., Кушнір З.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА РАТИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ

Сорока Л.В.
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ СТІЙКОСТІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА НОВОЇ КОСМІЧНОЇ ДОКТРИНИ

Staretska O.V.
COMPULSORY LICENSING OF PATENTED PHARMACEUTICAL INVENTIONS

Щербина А.С.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАТОНУЛИХ МОРСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ СУДЕН

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гураленко Н.А.
КРИЗА КЛАСИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ ПРАВА: ВІД ДОГМАТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ДО ДОЦІЛЬНОЇ СИНЕРГЕТИКИ

Мельничук Ю.І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДІАЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Петришин Г.Р.
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА ХVІ–ХVІІІ СТ. ПРО ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВА

Ткачук І.Д.
ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 13
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Петренко В.О., Кіжаєв С.О.
ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

Гомонай В.В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Вовк П.В.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В ПАРАДИГМІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Кравець Т.Є.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Нестеренко А.С.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Іляшко О.О.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

Москвич Л.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДЕМЕНЧУК МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ»

Полянський Ю.Є.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДЕМЕНЧУК М.О. «РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ»

Галянтич М.К.
ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ДОКТРИНІ ПРИВАТНОГО ПРАВА (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПЛЕНЮК МАР’ЯНИ ДМИТРІВНИ ТА КОСТРУБИ АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ДОКТРИНІ ПРИВАТНОГО ПРАВА»)

Москвич Л.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н. М. БАКАЯНОВОЇ «ОСНОВИ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ»