№5/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Жевелєва І.С.
ГЕНЕЗИС ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ

Мудрак В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Пряміцин В.Ю., Золотарьова Є.С., Турович Ю.П.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО КАНАБІСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Тарасова А.Д., Червінська Д.І.
ДЕПУТАТСЬКИЙ ІМУНІТЕТ ТА ІНДЕМНІТЕТ: УКРАЇНСЬКИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Чепульченко Т.О., Валеєва М.С., Грачова О.Ю.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ

Чихірьов В.Л.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Вафіна Є.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІВ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

Гришко Л.М.
РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ХАШИМІТСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ ЙОРДАНІЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Барабаш А.Г., Никипорець І.О.
ОЗНАКИ ТА НАСЛІДКИ ОБХОДУ ЗАКОНУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Бежевець А.М., Гребенчук А.І.
НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ

Горобець Н.О., Майсун І.В.
ВІРТУАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ЇХ МІСЦЕ В ІНСТИТУТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Омельчук О.М.
ПРАВОМІРНА ТА НЕПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Пилипенко І.С., Пашкова Н.В.
СУТНІСТЬ СПАДКОВОЇ ТРАНСМІСІЇ ЯК ОСОБЛИВОЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ АНОМАЛІЇ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Поливач Є.Ю.
СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ НА ПІДСТАВІ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Свистун Л.Я.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА, ПЕРЕДАНОГО ПОДРУЖЖЯМ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Спєсівцев Д.С.
ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ: ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНВЕСТОРА

Яблокова О.І.
МУЗИЧНІ ТВОРИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бляхарський Я.С.
ДЕВЕЛОПЕРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Товкун І.М., Бурдай Ю.Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, РЕАЛІЗОВАНИХ У МЕЖАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пласкач С.Р.
ПОНЯТТЯ ПРИМУСУ В СУЧАСНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Плескун О.В., Локтіонова В.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Шпиталенко Г.А., Барановська Т.В., Горай О.С., Павліченко І.М.
ПРИНЦИП СВОБОДИ ПРАЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ 20-30-Х РР. ХХ СТ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Щербюк Н.Ю.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕОБХІДНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ МОБІНГУ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Галайдик А.Р.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТИ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Канівець Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

Липницька Є.О.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Платонова Є.О.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВА

Чумаченко І.Є.
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ВИМОГИ ТА ЗАПОБІЖНИКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ І ҐРУНТІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА БІОМАСИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Битяк О.В.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Біліченко В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ПОДАЛЬША РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Вовнюк В.А.
ПОНЯТТЯ «БАНКІВСЬКА НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ»

Герасименко О.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гулаткан С.В., Ткачук А.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Дудоров О.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР, ЛОТЕРЕЙ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ

Каглинський О.Є., Сорочинський Д.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

Каліман М.Р.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Курило В.І., Мачуський В.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ КЛІМАТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Лісіцина Ю.О.
ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННІЙ ТОРГІВЛІ АНАТОМІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ЛЮДИНИ

Локтіонова В.В., Плескун О.В., Уманська А.О.
ОСВІТА ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Макарчук В.В., Росавицький О.О.
ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

Мельник С.М.
ПОНЯТТЯ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Міхеєв Мих.В., Міхеєв Мик.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Розгон О.Г.
ЗЛІСНА НЕПОКОРА ЯК ПІДСТАВА НАСТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Скляр Ю.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОНТРАБАНДУ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Тімашов В.О., Дзюбенко С.Д.
КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Цьвок М.С.
ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ГРОМАДЯНАМИ ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Цьоменко А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН

Швагер О.А.
АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ

Шунько М.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гуржій С.В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ПРИЧИНА ЕСКАЛАЦІЇ ТЕРОРИЗМУ

Зінченко І.О., Черниш В.В.
ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ, ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Лисодєд О.В.
ПОКАРАННЯ, ПРОБАЦІЯ, ГРОМАДСЬКІ САНКЦІЇ: ДОСВІД ЛАТВІЇ ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

Лук’янюк С.В.
РЕЛІГІЙНИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ ЯК ОДНА ІЗ ПРИЧИН ТЕРОРИЗМУ

Мерник А.М., Максимова М.Ю., Круть М.В.
ЗАБОРОНА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА МОРАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ

Салаєва К.А.
ЗАПОБІГАННЯ ВАНДАЛІЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Скоромний Д.А.
ТОПОЛОГІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Шмонько Ю.М., Гущин О.О.
СУДДІВСЬКИЙ РОЗСУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Щоголєв Д.C.
ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ВІСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У НАЦІОНАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коваль О.І.
НОВА ІСТОРІЯ: ЕПОХА СТАНОВЛЕННЯ ЗАСАД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Компанець Є.М.
РОЗДУМИ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ ВИДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Костенко І.В., Стужук О.В., Ткаченко А.В.
ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВАЖЛИВІСТЬ, РОЗВИТОК ТА АКТУАЛЬНІСТЬ

Кузнєцов Р.В., Євсєєв П.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ТАКТИКИ ЗБИРАННЯ ОКРЕМИХ ТРАСОЛОГІЧНИХ СЛІДІВ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ТЕХНІЦІ

Мельник С.В., Грецьких О.В.
РОЛЬ СУЧАСНОЇ СУДОВО-БАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Підгородинська А.В., Бойченко І.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ У ПРОВАДЖЕННЯХ ІЗ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Сігарьов Є.С.
ВИТРЕБУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Скрипник А.В., Тітко І.А.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДОКАЗУВАННІ

Тищенко О.І.
ПРИМУСОВЕ ЗАЛУЧЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шум С.С.
ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛИХ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Дяченко С.В., Гурін Д.П.
ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ В СУДАХ: ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Ліннік Ю.А., Дяченко С.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ІМПЕРАТИВНОГО ТА ДИСПОЗИТИВНОГО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Павлюк Н.М., Журавель М.П.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Денисенко С.І., Ільченко О.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В МИТНИХ ОРГАНАХ: ДОСВІД СІНГАПУРУ

Мартинюк О.В.
НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Мислива О.О., Никифорова О.А., Бойко О.І.
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В ХОДІ НАВЧАННЯ З ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Юрченко М.М., Костова Н.І.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЄС ЩОДО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ З УКРАЇНОЮ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Васильєва Л.О.
ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: АДМІНСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Качурінер В.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС

Soloviova Alina
COMPLICITY IN A CRIMINAL OFFENSE UNDER THE LAWS OF SOME EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

Болгар О.В.
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Ісраєлян А.О.
ПЕРЕДУМОВИ, ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ З ПОТЕРПІЛИМ

Самойленко Г.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Козлова Ю.С.
СУТНІСТЬ І СИСТЕМА ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У

Матвійчук В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ

Козак І.А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Козьяков Р.С.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ «КОНТРОЛЬ» ТА «НАГЛЯД» В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ісаєнко І.В.
ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ