№3, Том 2/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Карп’як О.О.
ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У СИСТЕМІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ УЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Пономаренко П.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Сабура С.О.
ТВОРЧІСТЬ І ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Шишкін Є.С.
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ІНОЗЕМЦІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ (НА ПРИКЛАДІ XVIII – XX СТОЛІТТЯ)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Курах Л.В.
ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЦІЛІСНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛ 3 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Купіна Л.Ф.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА: ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

РОЗДІЛ 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Ангеловська О.С.
ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Бараненко Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Гебеш С.А.
ФУНКЦІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Дячук Н.Д.
МІЖНАРОДНА ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Капітаненко Н.П.
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Карнаух-Голодняк О.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ

Мельничук О.П.
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ

Омельченко Л.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ДІАЛЕКТИЧНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МОНОПОЛІЇ

Пєший О.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Скрипченко С.М.
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СФЕРА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Сливка В.В.
ПОЗИТИВНІ УМОВИ ВИРІШЕННЯ СПОРУ ШЛЯХОМ ПРИМИРЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Чернявська Я.А.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЯК МЕТОД ЛІСООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Янушевич Я.В.
МИТНИЦІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКИХ НАДІЛЕНО ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

РОЗДІЛ 5 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коваль С.М.
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БЕЗПЕКИ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СЛУЖБИ КРИМІНАЛІСТИКИ

РОЗДІЛ 6 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Калараш А.А.
ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ