№12/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бутенко А.П.
СТАН ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТАНДАРТАМ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯМ, ЗАКРІПЛЕНИМ В ESG 2015

Варава І.П., Птиця Д.Є.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

Васильєв Є.О.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ У ХХ СТОЛІТТІ

Крижевський А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕРВІТУТІВ В СТАТУТАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО: ПИТАННЯ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКИХ НОРМ ПРАВА

Радовецька Л.В., Тугарова О.К.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗШИРЕННЯ РОЗУМІННЯ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ

Савуляк Р.В.
РИЗИКОВІ ДОГОВОРИ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАГАЛЬНИМ ЦИВІЛЬНИМ УЛОЖЕННЯМ 1811 Р. ЯК РЕЦЕПЦІЯ АЛЕАТОРНИХ ДОГОВОРІВ У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Саєнко М.І., Рец В.В., Сароян Р.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СУДДЯМИ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

Скуріхін С.М.
КООПЕРАЦІЯ ТА КООПЕРАТИВНА ПОВЕДІНКА В РАКУРСІ ЮРИДИЧНОЇ ЕТОЛОГІЇ

Славицька А.К.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Тополевський Р.Б.
ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Антонов В.О.
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ, ЩО СПРЯМОВАНА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ І БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

Бондарь В.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Гаврильців М.Т., Лук’янова Г.Ю.
ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Давиденко П.О., Рижкова Ю.А.
МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ

Давиденко П.О., Уколова В.О., Уколова Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кравцова З.С.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ДЕРЖАВАХ-УЧАСНИЦЯХ ЄС

Курінний Є.В.
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Парамонов Н.В.
ПРАВО НА ЖИТТЯ: МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ

Рижова А.Д.
ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Серпак О.В.
ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Стрільців О.М., Тараніч Є.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Шаповал В.Д., Висоцька А.Є., Поліщук С.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Богданець А.В.
ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Волкова І. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВРУЧЕННЯ ЗА КОРДОНОМ СУДОВИХ ТА ПОЗАСУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦИВІЛЬНИХ АБО КОМЕРЦІЙНИХ СПРАВАХ У ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Гречко Я.В., Залізко А.О., Пленюк М.Д.
ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Григоренко О.В.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА: НАРИСИ СЬОГОДЕННЯ

Дем’янчук І.Р.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕЛІКТНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Долинська М.С.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Задніпряна-Корінна М.Ю.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Кабальський Р.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ ДЛЯ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Крижевська О.О.
ОЗНАКИ НОТАРІАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Кучер В.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОБОВ’ЯЗКОВИХ СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Лісний І.А., Коваленко В.Ф., Стрілко Д.Л.
ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ УЧАСТІ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Мінковський В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШНИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА НАСТАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Поліщук М.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Тарасенко Л.Л.
НОВИЙ ЗАКОН ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО (2022): ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шимон С.І., Лупало О.А.
ОСОБИСТІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Шумак І.О., Царик О. В.
ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ УДОСКОНАЛЕНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КЕП, SMART-ID, MOBILE ID)

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гордієнко Т.О.
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ В ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Доценко О.О.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ НАДАННЯ КОНЦЕРТНИХ ПОСЛУГ

Зицик С.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Малєєва Г.Л.
ПРАВО БУТИ ПОЧУТИМ В МЕХАНІЗМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МИТНИМИ ОРГАНАМИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Моісеєнко Ю.М.
СВОБОДА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ МІЖДЕРЖАВНОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Негода О.А.
ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Новицька Н.Б., Новицький А.М., Рябченко О.П.
ВИКОРИСТАННЯ КОНТРАКТІВ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКА FIDIC: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Пархоменко Є.О., Подоляк С.А.
КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ ЯК СУЧАСНА ПРАВОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щербакова Н.В.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурка А.В., Боднарук М.І.
ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМ, ЗДІЙСНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Галкіна Н.М.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Одовічена Я.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ

Пижова М.О., Пижов О.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Slobodian V.Ya., Soloviova А.M.
BASICS ACPECTS OF LABOUR LEGAL RELATIONS IN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW

Смолярова М.Л.
РОЛЬ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ У СТИМУЛЮВАННІ УЧАСНИКІВ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Сова В.В.
ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКА В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Фіцик С.О., Горецька Х.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Антипова А.К., Зеленський Є.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ В ЗВО МВС УКРАЇНИ

Арапін Ю.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Берназюк О.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ НАСЛІДКИ НЕВРАХУВАННЯ СУДАМИ ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Богуцький В.В., Григоренко Є.І.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКЛЮДЕНТНИХ ТА УСНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТОЧНИХ ЗАДАЧ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Боднарчук І.О., Боднар С.В.
AДМIНIСТPAТИВНИЙ ПPOЦEС: OСНOВНI ПIДXOДИ ДO POЗУМIННЯ

Буряченко О.А.
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Бухтіярова І.Г.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Веремієнко С.В., Шестак Л.В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОНФЛІКТІ ІЗ ЗАКОНОМ

Казарян В.М., Кобильнік Д.А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Каплій О.В., Кісіляк Д.В.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ

Кириченко Ю.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ковтун М.С., Івоніченко Д.В., Федоренко А.В.
ЗАПОБIГАННЯ КОPУПЦIЇ ПPИ НАДАННI АДМIНIСТPАТИВНИХ ПОСЛУГ

Кронівець Т.М., Тимошенко Є.А.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРИВАТНОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Леонова А.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У СВІТІ

Мельниченко Б.Б.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Міхеєв М.В.
ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КОНФЛІКТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ПОДІЛУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ НА КОНФЛІКТНІ ТА НЕКОНФЛІКТНІ

Пунда О.О., Когут О.В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Савіцька В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 476 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Соловйова О.М.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ЧИ ПОТРІБНІ ЗМІНИ

Співак М.В.
ҐЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ І ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА

Стрельченко О.Г., Бухтіяров О.А., Гуз К.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МВС УКРАЇНИ

Сухонос В.В., Кобзєва Т.А., Миргород-Карпова В.В.
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СТАТУС ДЕРЖАВИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ

Товкун Л.В., Жук О.І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Фомічов К.С.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Хмеленко К.М., Тимченко Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИПТОВАЛЮТИ

Шевчук О.М.
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: НАУКОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вербова Н.І.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ» В УКРАЇНІ

Горностай А.В., Горностай Є.В.
РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 2001 РОКУ

Загиней-Заболотенко З.А., Кваша О.О.
ПРОПАГАНДА, МАНІПУЛЮВАННЯ ТА ІНШІ ФОРМИ ПРОТИПРАВНОГО ВПЛИВУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Іваньков І.В., Целуйко М.Ф.
ОНОВЛЕНІ ВИМОГИ ЩОДО УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ: ЗМІНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ПРАВИЛАХ 2020 Р.

Кулик К.Д.
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мисливий В.А., Грачова О.Ю.
КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ШПИГУНСТВО: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

Митрофанов І.І.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ ЗА ПРОЄКТОМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Нечипоренко С.М., Таранов М.А., Колосов Ф.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАТТЕЮ 441 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Сірець О.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЮВАНИХ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Соловей В.В.
СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Ткаченко В.В.
ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ: ОСОБЛИВОСТІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Удовиченко О.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У СТАТТІ 390-1 КК УКРАЇНИ

Шрамко С.С., Самойлова О.М.
ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМУ

Шубіна С.А.
ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТА МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Юртаєва К.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КІБЕРЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бовнегра І.В.
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ УЧАСТІ АДВОКАТА У ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

Вознюк О.Л.
ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

Грібов М.Л.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Довганич В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ СТРОКІВ ДАВНОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОКРЕМИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Дуфенюк О.М.
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛАНСУ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Єфімов В.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ

Задорожний О.П.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ ТА РОЗШУКУ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНЦІВ

Ковальов І.В., Сокуренко В.В, Гладкова Є.О., Шатрава С.О., Кріцак І.В.
ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ О.М. БАНДУРКИ ТА О.М. ЛИТВИНОВА: ДУХОВНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ

Коміссарчук Ю.А., Стецик Б.В.
СЛІДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВОЇ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Кривопуск О.Г.
«СЛІДОВА КАРТИНА» ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ᾽ЯЗКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ЗА ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Рибицька О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФІКСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Сидоренко Д.В.
СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Соловйов Е.П.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Тютюнник Р.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ЩО ВЧИНЕНО ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ (СПІЛЬНОТАМИ)

Цувіна А.А.
ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: УКРАЇНСЬКА ТА НІМЕЦЬКА МОДЕЛІ

Шендрик В.В., Крищенко А.Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНОГО ТА СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ЩОДО ЗАКРІПЛЕННЯ ДОКАЗІВ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВІДТВОРЕННЯМ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Макарицька А.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРОКУРАТУР

Суховецький О.О., Москвич Л.М.
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЧИ СПЕЦІАЛЬНИЙ?

Телефанко Б.М.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Березовська Н.Л.
ПРАВОВИЙ СТАТУС АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Годжек Я.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Гречківський В.Д.
ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ПРАВО КОНКУРЕНЦІЇ

Дронов В.Ю.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Краснікова О.В.
КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ПОКАРАННЯ РФ ЗА ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ

Осьмірко І.Р., Роянова І.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Трагнюк О.Я., Анакіна Т.М.
РОЛЬ ЄС ЯК ПОСЕРЕДНИКА У МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТАХ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк В.М., Братасюк М.Г., Грищук О.В.
СУЧАСНИЙ УКРАЇНЕЦЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ТИП ЛЮДИНИ: ПРАГНЕННЯ ГІДНОСТІ ТА «ПОЛІТИКА СКРИВДЖЕНОСТІ» (Ф. ФУКУЯМА)

Капустіна Н.Б., Шевчук Я.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Лісниченко Л.В.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ШЛЯХОМ ПРОЄКТУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Гусарєв С. Д.
РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЙ ЧЕСТІ Й ГІДНОСТІ В ТЕОРЕТИЧНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Кобрусєва Є.А.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Коломоєць Т. О., Миронюк Р. В., Шарая А. А.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕДУРИ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Лазур Я. В., Шевченко М. В.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ КОРУПЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА СПОСОБИ ЗАОХОЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Варфоломєєв В.В.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ В УКРАЇНІ

Костюк Т.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Мельник В.А.
ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Могілевська Л.Г.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Целенко В.Л.
МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Литвинов Є.В.
НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Петриченко В.В.
МІСЦЕ І РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРИНЦИПІВ ПРИ ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Пономаренко О. М., Коваленко О.О.
ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЧЛЕН СІМ’Ї» У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Асадчев Ю.І.
ВИДИ І ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ДО АДВОКАТА

Рева В. А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОТАЦІЇ ЯК МІЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТУ В УКРАЇНІ

Дідук О.В.
ОКРЕМІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Повидиш В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Бодунова О.М., Грицюк І.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОЇ (КРИМІНАЛЬНОЇ) ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Підпала І. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОРЯКІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Шевчишена К.П.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ ДІЙ СЛІДЧОГО НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ

Рудяк І.С.
ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АНТИКРИЗОВОГО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ

Федорчук Я.І.
ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ