№1/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Zavalnyi V.V., Ratushna O.M.
FEATURES OF SOCIAL AND LEGAL GUARANTEES PROVIDING FOR THE INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN UKRAINE

Kostiuchenko N.O.
ALBANIA’S PATH TO THE EU: CAN IT BE AN EXAMPLE FOR UKRAINE?

Крижевський А.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА В РУСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (ІХ–ХІІІ СТ.)

Письменна О.П.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА

Савайда О.І., Мельник Н.В., Здреник І.В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ

Сковронська І.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У ВІЗАНТІЇ

Сковронський Д.М.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВІЗАНТІЇ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ТИСЯЧОЛІТНЮ ІСТОРІЮ

Трагнюк О.Я., Анакіна Т.М.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ МЕДІАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ХХІ СТ.)

Чаленко П.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Байрачна Л.К., Лисенко А.С.
ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Козинець О.Г., Крес Н.О.
ЕВТАНАЗІЯ: ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Кузьменко О.В., Гаряєва Г.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Озель В.І.
КОНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН І ОРГАНІЗАЦІЙ ДОНОРІВ

Олійник А.Ю.
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Плескач В.Ю.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ: ДЛЯ ЧОГО І ДЛЯ КОГО?

Юморанов Д.І.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ У СФЕРІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

РОЗДІЛ 3ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Волощенко О.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА

Голубенко І.І.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗНИКЛОЮ БЕЗВІСТИ ЗА ОСОБЛИВИХ ОБСТАВИН В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Горецька Х.В., Фіцик С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ РЕЦИПОВАНОЇ З РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Євхутич І.М., Здреник І.В.
МЕДІАЦІЯ VS ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ: ОСНОВНІ СПОСОБИ УРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

Жорнокуй Ю.М.
РІВНІСТЬ СТАНОВИЩА ЗАМОВНИКА ТА ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ОПЛАТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Заболотна Н.Я.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ ОБ`ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кінаш Н.Б.
МЕДІАЦІЯ – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Коробцова Н.В., Печений О.П.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Кройтор В.А.
ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ ТА ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Островський А.М.
ГЕНЕЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРЕЗ ПРИЄДНАНУ МЕРЕЖУ

Paraschuk L.H., Kovalchuk Y.P., Shumskyi S.I.
PECULIARITIES OF THE LEGAL REGULATION OF ADOPTION UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW IN UKRAINE

Перунова О.М.
ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ ПРОТОКОЛУ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Петрова Н.О., Стрельник В.В.
ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Тельнік О.Б.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗМІН ДО АКТІВ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Троцька В.М.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ МЕМІВ З КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ: ІНОЗЕМНА ПРАКТИКА

Цибань А.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ NFT-ТОКЕНІВ ЯК ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ (БЛАГ)

Часова Т.О., Кравець Н.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Шимон С.І., Лупало О.А.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СЛУЖБОВОГО ТВОРУ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКИХ ПРАВ: ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ

Яримович У.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ АКЦІОНЕРОМ ПРАВА ВИМАГАТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКУПУ ТОВАРИСТВОМ НАЛЕЖНИХ ЙОМУ АКЦІЙ

РОЗДІЛ 4ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Андрущенко І.Г.
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ПРОГНОЗОВАНОСТІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПРИВАБЛИВОСТІ

Молчанова М.Є.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ ПРИ УКЛАДАННІ ФРАУДАТОРНОЇ УГОДИ

Швидка Т.І.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» СТОСОВНО ЛОКАЛІЗАЦІЇЇ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ: ВИМОГА ЧАСУ ЧИ ВИМУШЕНИЙ КРОК

Швидка Т.І., Халецька К.К.
ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 5ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андріїв В.М., Малюга Л.Ю.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Ваганова І.М.
ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ СТОРІН ДОГОВОРІВ

Опара Н.Г.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖУРНАЛІСТА ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Остапенко Л.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО МОБІНГ

Остапенко Л.О., Андрушко С.В., Кузь А.О.
РОЛЬ БЛОКЧЕЙНУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОСОБИ ПРАЦІВНИКА

Павловська Л.В., Романюк А.Б.
ЮРИСДИКЦІЙНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ

Рим О.М.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ПЕДАГОГАМИ ЗА АНТИДЕРЖАВНИЦЬКІ ДІЇ ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Середа О.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Точило К.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАЦІВНИКАМИ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРИ НЕТИПОВИХ ФОРМАХ ЗАЙНЯТОСТІ

РОЗДІЛ 6ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Барабаш А.Г., Шевченко В.С.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА

Максакова К.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЕКОЦИДУ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Оверковська Т.К.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Платонова Є.О.
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

Руданецька О.С., Бережницька Г.І.
ПРАКСІОЛОГІЧНІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ АПК УКРАЇНИ

Удовенко І.О., Шемякін М.В.
РИНОК ЗЕМЛІ: ДОСЯГНЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Шукало І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Александров М.Є.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Арапін Ю.М.
РЕТРОСПЕКТИВА ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

Болгар О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Бондарь В.П.
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Буковський Ю.Д.
ДОСВІД США ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ З ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Воронюк Н.П.
ДОСВІД ШВЕЦІЇ ТА НОРВЕГІЇ У ЗАЛУЧЕННІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Горінов П.В., Драпушко Р.Г.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гулак О.В., Теремецький В.І., Слюсаренко С.В., Попова О.В., Курило В.І.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

Дьомін Р.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Дяченко О.О.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Задирака Н.Ю.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАХИСТУ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ ПРАВ, СВОБОД, ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПУБЛІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Ізбаш К.С., Пташенко С.І.
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Колеснікова М.В., Хуторянець Ж.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ СВІТЛОМАСКУВАННЯ

Котельницька В.Л.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ОЦІНЮВАННІ РОБОТИ СУДІВ УКРАЇНИ

Литвин Н.А., Шевченко А.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Логвиненко Б.О., Миронюк Р.В.
ФІНАНСУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Мартиновський В.В.
ЩОДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Мельник О.Д., Степаненко А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Опацький Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ ЩОДО РОЗШУКУ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З РОЗЛАДОМ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

Серпутько А.Д., Харламова Д.В., Ковтун В.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО VS КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Слободянюк М.А.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Soloviova А.М.
FEATURES OF THE RESPONSIBILITY FOR VIOLATIONS OF TAX LEGISLATION IN UKRAINE AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION: THE QUESTION OF GUILT

Стрельченко О.Г., Личенко І.О., Шевченко Л.В.
НАПРЯМКИ УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Товпига Л.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фомічов К.С.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Шевчук О.М.
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ТИПОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ

РОЗДІЛ 8КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабікова О.С.
ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІТЧИЗНЯНЕ СУДОЧИНСТВО

Березніков О.В.
МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 297 КК УКРАЇНИ

Бібленко О.В.
НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДИНОЮ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Блага А.Б., Адащик А.С.
ДИНАМІКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ

Бондаренко О.C., Савчук В.О.
НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ НОВЕЛИ

Гога А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

Дудоров О.О.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ БЕЗПІДСТАВНОГО ОТРИМАННЯ НАРОДНИМ ДЕПУТАТОМ УКРАЇНИ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ОРЕНДИ (ВИНАЙМУ) ЖИТЛА)

Козаченко О.В., Мусиченко О.М.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЖЕРТВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Кондратьєва В.В.
МАРОДЕРСТВО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Косяченко К.Е.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Луценко Ю.В., Тарасюк А.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Пилипенко Д.О.
ПРИНЦИП НЕВІДВОРОТНОСТІ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Сотула О.С.
СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ У ВИГЛЯДІ СМЕРТІ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ВЧИНЕННІ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ ТА ГЕНОЦИДУ

Ткач Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 143 КК УКРАЇНИ

Цибульський Д.
ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА ПОПЕРЕДЖЕННІ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОБУТОВОМУ ҐРУНТІ

Чорна А.Г.
ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Ясінь І.М.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ 9КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аркуша Л.І., Загородній І.В., Стародубов С.В.
ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ НЕДОПУСТИМИМИ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р.
НЕЗМІННІСТЬ СКЛАДУ СУДУ ЯК ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Вахліс І.В.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ТА ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ

Верлос Н.В., Пирожкова Ю.В., Мельковський О.В.,
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ХУЛІГАНСТВА ФУТБОЛЬНИМИ ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ

Гловюк І.В., Дроздов О.М.
ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОКТРИНАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Грібов М.Л.
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИКРИТТЯ ВИКОРИСТАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ

Грібов М.Л., Шеліховська І.Ю.
АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЬ ОСОБИ: ПІДМІНА ЗМІСТУ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ

Доброскок А.Ю.
ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПОТЕРПІЛОЇ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Дуфенюк О.М.
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ВЕКТОР БАЛАНСУ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Лоскутов Т.О.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ЕФЕКТИВНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Червінко М.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ДИТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЗМІСТ ТА СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ

Червінський В.В.
НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ

Чорноус Ю.М., Лісіцький А.В.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Шишацька Ю.
ПОНЯТТЯ «КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Яценко І.В.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ ТРУПА ТВАРИНИ НА МІСЦІ ПОДІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 10СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Буряченко О.А.
ОРГАНИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ

Марченко В.Б.
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕСЕНДЖЕРІВ ТИПУ VIBER, WHATSAPP ДЛЯ СУДОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Хомин Д.Р., Шандрук А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 11МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Анакіна Т.М., Зіняк Л.В., Чорнозуб Л.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ САНКЦІЙ (ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ): ПІДХІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Дракохруст Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬСЬКОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Дрозд О.Ю.
ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА США: ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Дронов В.Ю., Федорова Т.С., Гриб А.М.
ДЕЯКІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ТА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Канєнберг-Сандул О.К.
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Бехруз Х.Н., Мануїлова К.В.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЦЕС: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Реньов Є.В.
РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Смирнов М.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАТИФІКАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Яковюк І.В., Анакіна Т.М., Маринів І.І.
ЗМІНА ПІДХОДУ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ВВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС ЯК ПРОЯВ ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТРЕТІХ КРАЇН

РОЗДІЛ 12ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бурдоносова М.А.
ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ В ПРАВІ

Розділ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУК

Рядінська В.О., Назимко Є.С.
ЗАБОРОНА НА СПОНУКАННЯ ПІДЛЕГЛИХ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВЧИНЕННЯ ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВСУПЕРЕЧ ЗАКОНУ ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Захарова О.С., Гансецька В.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЕКСПЕРТА ТА СПЕЦІАЛІСТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Лютіков П.С., Макушев П.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА СФЕРУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бабенко А.М., Палій М.В.
КРАДІЖКА ТА ШАХРАЙСТВО ЯК ВИДИ КОРИСЛИВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ТА ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Беніцький А.С.
РОЗВИТОК МИТНОЇ СПРАВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У XVIII СТОЛІТТІ

Ковбас І.В., Павчук І.С.
НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Устінова-Бойченко Г.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІЛЬГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ

Гордєєв В.В.
ОЦІНКА ДОКАЗІВ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ємельянов Р.О.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ НА ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Приходько А.А., Пономарьова Т.І.
ДЕТЕРМІНАНТИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Владишевська В.В., Давидова І.В.
КАТЕГОРІЯ «СВОБОДА ДОГОВОРУ»: ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Волобуєва О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ УЧАСТІ АДВОКАТА ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Чанишева Г.І.
КОЛЕКТИВНІ УГОДИ ЯК ПРАВОВІ АКТИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Юнін О.С., Шаблистий В.В.
ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ В СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: ДОЗВІЛ НА ЗБРОЮ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Пижов С.Л.
СУБ’ЄКТИ ТА НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС ЩОДО НАДАННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Єрмоленко Д.О., Луц Д.М., Самойленко Г.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАСАЖИРІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Маілунц К.Е.
ПРОБЛЕМА МНОЖИННОСТІ ДЕРЖАВ У КОНТЕКСТІ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЩОДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Меликов Р.Г.
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ОЗБРОЄННЯ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: НОВІ ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ПРАВУ

Бондаренко О.В.
ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сербин Р.А.
ОКРЕМІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ, СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ПРАВООХОРОННИМИ, СУДОВИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНАМИ ПІД ЧАС ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Тишлек М.М.
ФУНКЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Трояновський О.В.
ПИТАННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ДЕРЖАВ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Коломоєць Т.О., Кремова Д.С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ВОДНЕ ПРАВО: ЧИ МОЖЛИВИМ Є ВИОКРЕМЛЕННЯ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА?

Тицька Я.О.
РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНВЕНЦІЯХ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ЗАХИСТУ ТВАРИН

Латковська Т.
ПРИНЦИПИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОВІРИ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ

Бойко-Джумеля В.І.
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Арістова І.В., Кузнецова М.Ю.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Аверочкіна Т.В., Білоус-Осінь Т.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Плугатир М.В., Запотоцька О.В., Гуржій А.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Матвєєв П.С.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРЕНЗИКИ У ДОСЛІДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Бугайчук К.Л.
МІЖНАРОДНІ ТА ЗАРУБІЖНІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАКТИКУ

Шатрава С.О., Чишко К.О.
МІЖНАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ, ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Гербут В.С., Лазур Я.В., Шелевер Н.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВА НА СЕКСУАЛЬНУ ОРІЄНТАЦІЮ ТА ГЕНДЕРНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ

Заросило В.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

Колпаков В.К., Курінний Є.В., Шарая А.А.
ПРО ОСОБЛИВИЙ ФОРМАТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Ватаманюк Р.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Кастрова Н.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Щербанюк О.В., Кобрин В.С.
ЗАБОРОНА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дахова І.І., Ковтун В.І.
ДОКТРИНА ПОЗИТИВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Миколенко О.І., Манжула А.А.
ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ПОДАТКОВОГО ПРАВА З ПОЗИЦІЙ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ НОРМ ПРАВА

Музика-Стефанчук О.А., Максименко В.М.
МИТНІ ПРАВИЛА ТА МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОБ’ЄКТІВ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Нікітін В.В.
МОНІТОРИНГ РОБОТИ СУДУ ЯК ЗАХІД КОНТРОЛЮ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ ТА ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ

Панчишин Р.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Денисова А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дмитрик О.О., Токарєва К.О., Котенко А.М.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ