№5/2015 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Береза Н.В.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

Єрмоленко Д.О.
МІКРОРІВНЕВІ ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ

Зозуля Є.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД)

Кожан В.В.
ЗАБОРОНА ДОСЛІДІВ НАД ЛЮДЬМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ ПРАВА НА ГІДНІСТЬ

Кубишкіна А.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Погорєлова З.О.
РОЛЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ

Процюк І.В.
ФОРМА І ЗМІСТ У ПОНЯТТІ «ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ»

Червоненко В.В.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Максакова Р.М.
КОНСТИТУЮВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Нагорний В.В.
ПРЕАМБУЛА ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Остапенко В.Д.
ЩОДО ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Фрідманський Р.М.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА СВОБОДУ СОВІСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бортнік О.Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ПРОЦЕСУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СУДУ

Герц А.А.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ АКУШЕРСЬКИХ ТА ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

Можаровська К.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ ДИФАМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Перунова О.М.
ЗАЯВИ З ОКРЕМИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ХОДІ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ

Садикова Я.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Тупицька Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОВАЦІЇ БОРГУ В СИСТЕМІ ПОЗИКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Федорончук А.В.
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ

Мінченко А.О., Чернявська Ю.А.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРІВ З ПОЗИЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОШУК ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кадала В.В.
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЦЬ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабакова В.М.
ПРОФВІДБІР ЯК СКЛАДОВА ПРОФОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Туєва О.М.
ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Чурилова Т.М., Малус А.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ГІГІЄНИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Алімов К.О.
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Бенедик В.І.
РЕОРДИНАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бересток Б.П.
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Валуєва Л.В.
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

Войтенко І.С.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ФІСКАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ

Гулак О.В.
УРОКИ ПРИРОДНОГО ЛИХА: НАСЛІДКИ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ ПОБЛИЗУ ЧОРНОБИЛЯ

Гумін О.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНО КАРНИХ ДІЯНЬ

Думчиков М.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНОГО АСПЕКТУ РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

Карелін В.В.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Кабанова М.Р., Коверзнєва Г.П.
О НЕКОТОРЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

Коллер Ю.С.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОВС (ПОЛІЦІЇ) У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Константий О.В.
КАСАЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЯК ГАРАНТІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ

Крамар Р.І.
СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР У ПРОТИДІЇ МАРНОТРАТНОМУ ВИТРАЧАННЮ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Ляшук Р.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Маковська О.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Нестеренко А.С.
МАЙНОВИЙ ПОДАТОК – ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Перепелиця М.О.
ІНФЛЯЦІЙНИЙ ПОДАТОК: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Рябченко Я.С.
ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Тернущак М.М.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ КОНФЛІКТНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Чистоклетов Л.Г.
БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Боднар І.В., Майборода І.А.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Горностай А.В.
ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ

Дудоров О.О.
БЛАНКЕТНІСТЬ І ЗВОРОТНА СИЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Євдокімова О.В.
ЧЕРГОВІ «НОВЕЛИ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Лукашевич С.Ю.
ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Марчук А.І.
КОНЦЕПЦІЯ «РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ» КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Рубащенко М.А.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ (СТ. 110 КК УКРАЇНИ)

Самофалов О.Л., Шевченко Д.М.
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИКІВ ТА ПОШИРЕННЯ ВІЛ/СНІДУ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

Ткачова О.В.
МОТИВИ І МОТИВАЦІЯ СКОЄННЯ УМИСНИХ УБИВСТВ

Туваклієва М.М.
ЗЛОЧИНИ З ДВОМА ФОРМАМИ ВИНИ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Волоско І.Р.
СУД ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ КАЗАХСТАНУ ТА ГРУЗІЇ

Горошко В.В.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Касапоглу С.О.
РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мазурок О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БЕЗВІСНИМ ЗНИКНЕННЯМ ОСОБИ

Підгородинська А.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНОГО ПРИ ВИЗНАННІ ТА ВИКОНАННІ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ

Тугарова О.К.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ПРИ ТИМЧАСОВОМУ ДОСТУПІ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

Чернієнко А.О.
ТЯЖКІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ ЯК ПІДСТАВА ЙОГО ВІДСТРОЧКИ: ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бєляков М.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В МЕЖАХ ПРОВАДЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Озерський І.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ОБ’ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бек М.В.
ДВОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ З КОСМОСУ

Турченко О.Г.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Цвики В.Ю.
КОНЦЕПЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

РОЗДІЛ 12
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андреєв Д.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Левчук Н.В.
Г. КЕЛЬЗЕН ТА І. БЕРЛІН ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ ЦІННІСНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ