№6/2016 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Богачова Л.Л.
ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК СКЛАДНИК НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Васильєв Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УСРР У ПЕРІОД НЕП

Кравчук М.В.
РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ У 1917–1920 РОКАХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кунцевич М.П., Юсан І.О.
ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ ПРИНЦИПУ НЕРЕТРОАКТИВНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Степаненко К.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Хаустова М.Г.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Барегамян С.Х.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

Гараджаев Д.Я.
МЕСТО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Косовська М.А.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Осауленко С.В.
ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ: ПРАКТИКА КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Остапенко О.Г.
ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК СУБ’ЄКТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Павлова Ю.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2015 РОКУ

Павроз Т.В.
ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Забродіна О.В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Канарик Ю.С., Бар’як І.І.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ-ДОКУМЕНТИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Коваленко І.В.
УНІФІКАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Миронюк С.А.
ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ

Мікуліна М.М.
ПРИРОДНЕ ПРАВО ЯК ПРИВАТНОПРАВОВА ЦІННІСТЬ

Мороз В.П.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ІМ’Я ОСОБИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Петренко В.О., Огурченко В.Г., Воліков Т.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Petrenko V.O., Volikov T.A., Ohurchenko V.H.
TO THE ISSUE OF IMPROVING THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION OF THE OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTІ

Рамазанова Т.І.
ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗМІСТ І ФОРМИ

Стасюк О.М.
ЩОДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Беро В.М.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Джабраілов Р.А., Новікова В.С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сарнавська М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Шевердіна О.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ І ТЕНДЕНЦІЇ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО

Ганзицька Т.С., Крупко А.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

П’янкова Є.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІН УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Селезень С.В., Нещеретний Ю.М.
ЩОДО ЗАКРІПЛЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ДОГОВОРІ

Сіньова Л.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Межевська Л.В., Мясоєдова О.В.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КОРИСТУВАННІ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Сащенко І.С.
ЩОДО ОЗНАК ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ У СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА»

Ткаченко О.М.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Улинець Я.Я., Краснова Ю.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПЕСТИЦИДАМИ ТА АГРОХІМІКАТАМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Алімов К.О.
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ: ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Біліченко В.В.
УРАХУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Борець Л.В., Вороніченко А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Волох О.К.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Задихайло О.А.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Кікінчук В.Ю.
СУТНІСТЬ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Кондратенко В.М.
РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Котирло О.О., Стефановський Т.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ

Поляков І.С.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Примаков К.Ю.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Тамара Я.В.
ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В УКРАИНЕ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Бражник А.А.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ Й СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ІСНУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ РОЗГОЛОШЕННЯ СЛІДЧОЇ ТАЄМНИЦІ

Велиев Э.Х.
АБСОЛЮТНЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Горностай А.В.
НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Дудоров О.О., Письменський Є.О.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ НЕЗАКОННІЙ ПОРУБЦІ ЛІСУ

Звенигородський O.M.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Міщенко М.О., Залялова І.М.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ КОНТРАБАНДУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Новосад Ю.О.
ЩОДО СУТІ ТА ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОЧИНАМ

Рябчинська О.П., Іваніна Ю.В.
УРАХУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  З ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Шульга А.М.
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ПАРАДИГМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Бабанін С.В.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ЧИННИХ НА ТРАНСПОРТІ ПРАВИЛ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ващук О.П.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВЕРИФІКАЦІЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Волошанівська Т.В.
ЩОДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗАХИСТ» ТА «ОХОРОНА» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СВІТЛІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ

Гірук В.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН ВІДНОСНО МАЛОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО

Максимів Л.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Марушев А.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КРИМІНАЛЬНИМ БАНКРУТСТВОМ

Черняк Н.П., Михайлова О.Ю.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Шмаленя С.В., Валентій-Гезун В.М.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМИ ТА ПРОКУРОРАМИ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ІНІЦІЮВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Шульган І.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ

Панькова Л.О.
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ерофеенко Л.В.
НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Кармаліта М.В.
ТЕМПОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ ТЛУМАЧЕННЯ ДОГОВІРНИХ НОРМ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ МОДЕЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ОЕСР І КОМЕНТАРІВ ДО НЕЇ)

Стешенко В.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ 1994 РОКУ