№1/2017 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Іваньков І.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЛИСЬ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Матвєєва Т.О.
ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1789–1794 РОКІВ

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бабак М.А.
ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Берназюк І.М.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УГОДИ ПРО УТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Гараджаев Д.Я.
РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕСТА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОПЫТ СУДА ЕС

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Зеліско А.В.
КОРПОРАТИВНА ЮРИДИЧНА ОСОБА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Іроденко Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОГОВІРНОЇ ПІДСУДНОСТІ В КРАЇНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

Круглова О.О., Синько Є.В.
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ Й ПЕРЕБУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Подковенко Т.О., Созанська Т.І.
ЕВТАНАЗІЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Чернега В.М.
ПРИНЦИП РОЗУМНОСТІ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Юркевич Ю.М.
ФОРМА ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Барахтян Н.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шевердіна О.В.
ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО

Валєєв Р.Г., Шевченко Д.С.
НЕНОРМОВАНИЙ ХАРАКТЕР СЛУЖБОВОГО ЧАСУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Дибань М.П.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ЛЮДИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Оболєнська С.А.
ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Піддубна Д.С.
НАЛЕЖНЕ ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ – СКЛАДНИК ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Бакуліна С.В.
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Берізко В.М.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Боровиков Г.М.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Ільков В.В.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ В НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Левчишина О.Л.
ОРГАНІЗАЦІЇ САМОРЕГУЛІВНИХ ПРОФЕСІЙ ЯК УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Литвин Н.А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Москаленко С.І.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Пунда О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА БЕЗПЕКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ПРЕДМЕТІВ ПОБУТУ В УКРАЇНІ

Руколайніна І.Є., Леміш О.О.
ФОРМУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА КАДРІВ (ПЕРСОНАЛУ) ДО ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Савелова Ю.М.
АСОЦІАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ НЕДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

Хатнюк Н.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Василюк І.М.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ТА ПОВАГУ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

Гальцова В.В.
ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ЗАБОРОНУ НЕЗАКОННИХ ДІЙ ЩОДО УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ) (СТ. 169 КК УКРАЇНИ)

Гальцова О.В.
ЩОДО ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Долгий О.О., Долгий О.А., Мудряк Т.О.
ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ Й ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ ЗБИТКІВ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Дудоров О.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ(ПОГЛЯД ТЕОРЕТИКА В ОЧІКУВАННІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Ліховіцький Я.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ТА МЕХАНІЗМУ НАСИЛЬСТВА ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Максимів О.Д.
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Новосад Ю.О.
ЩОДО ДЕЯКИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Пивоваров В.В., Фроляк М.П.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ

Фурса В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛІЗАЦІЇ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Воробей О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Касапоглу С.О.
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Керевич О.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНИМ МАЙНОМ

Кіпер О.О.
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ПРОКУРОРОМ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Климчук М.П., Фурман Я.В.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ–ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ

Федченко В.М., Лучко О.А.
ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Павлюк О.С.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ Й ПОТЕРПІЛОГО В СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЇХНІМ МАЙНОМ

Щериця С.І.
ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАВОМ ДИПЛОМАТИЧНОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ В УКРАЇНІ

Яковіна О.Б.
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дракохруст Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бровко Н.І.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОСВІДОМІСТЬ»

Чумаченко І.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ