№5/2017 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Завгородній В.А.
ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПРАВОЗАСТОСОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Кузьменко Я.П.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Мельник О.Г.
ФАКТИЧНІ СКЛАДИ ЯК СИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ, ЩО Є ПІДСТАВОЮ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗМІНИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Слотвінська Н.Д.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Чистякова Ю.В.
ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Шевердін М.М.
МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДУШНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Полховська І.К.
РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Швець Ю.Ю.
РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ В ЗАХИСТІ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алімов К.О.
ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

Гнатів О.Б.
ЗАХИСТ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НЕЗАКОННИМИ ПРАВОВИМИ АКТАМИ

Гуйван П.Д.
ТЕМПОРАЛЬНЕ ОПОСЕРЕДКУВАННЯ ОКРЕМИХ РЕГУЛЯТИВНИХ ТА ОХОРОННИХ ВІДНОСИН

Мельник М.Б.
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА СУТНІСТЬ РЕЖИМУ ПРИПИНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ ДИТИНОЮ У ВЛАСНІСТЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Насурлаєва К.Е.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ ІНЖИНІРИНГУ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Барахтян Н.В.
РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРЕПОНИ

Боднарчук О.Г.
ТИМЧАСОВЕ ЗУПИНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Загородня Н.В.
СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Канарик Ю.С., Петлюк В.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Борис І.І.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАОХОЧЕННЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Грищак С.В., Бабенко М.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМУ КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ДОВКІЛЛЮ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Вікторчук М.В.
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Добровінський А.В.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Легенький А.М., Кирієнко Д.М., Боднар І.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Лесько Н.В.
КРИТЕРІЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО» ВІД ІНШИХ СУМІЖНИХ З НИМ ПОНЯТЬ

Марченко В.Б.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Навроцький О.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ

Овчаренко А.С.
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ МАЙНА В УКРАЇНІ

Решота В.В.
АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Ткачук Т.Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Циганов О.Г.
ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В УКРАЇНІ

Шарая А.А.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Шишканов О.А.
НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Янішевська К.Д.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гуртовенко О.Л.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Дудоров О.О., Мазур М.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ВИПАДКАХ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, МІЖНАРОДНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Синявський С.М., Єсипенко О.Г., Віговський В.Л.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПОВИХ НЕПОКОР ТА МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗАСУДЖЕНІ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Карпова Н.Ю.
ПРАЦІВНИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНУ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО Ч. 1 СТ. 374 КК УКРАЇНИ

Козак В.М.
ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Корсун В.П.
СУТНІСТЬ БЕЗГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ

Меркулова В.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АБО ОБІГ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ДИСКУСІЙНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ І. А. КОВАЛЕНКА

Налуцишин В.В.
ПОКАРАННЯ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Рубащенко М.А.
ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ «ЗАКЛИКУ» І ЙОГО «ПУБЛІЧНОСТІ» ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

Фіалка М.І., Закоморний Я.О.
ДО ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ГРУП СМЕРТІ» В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гумін О.М., Коваль М.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА: ПОНЯТТЯ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

Комісарчук Р.В.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНУ ТЕХНОЛОГІЮ

Перлін В.С.
ЩОДО ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ПРИСВОЄННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ АБО ЗВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ

Серафимов О.М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ

Туманянц А.Р., Крицька І.О.
ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО РЕЧОВІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

Шмаленя С.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Салун С.Н.
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПРАВЛЕНИЕМ ПРАВОСУДИЯ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Данильченко О.С.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ КИТАЮ

Дурнов Є.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ В 60-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Луцька Г.В.
ЦИВІЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ