№4/2018 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Годованик Є.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Желих Н.М.
ПОВНОВАЖНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗДІЙСНЕННЯ ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Заїка А.В.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗМІЦНЕННЯ ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Слободянюк П.Л.
ДО ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ В КОНТЕКСТІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Шевчук В.В.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ 2
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ашихмин И.М.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА LIS PENDENS В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРАХ

Iliushyna T.V.
PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL MARITIME CARRIAGES OF PASSENGERS: COMPARATIVE ASPECT

Кравців Я.В.
ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ОБОРОТ НЕНАЛЕЖНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Кучма О.Л.
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ІЗ ВОДІЄМ НА ТРАНСПОРТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА, СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ІЗ НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ

Sus Yu.S.
SECRET WILL: THEORETICALLY-LEGAL NATURE AND WAYS OF “ENRICHING” DOMESTIC LEGAL REGULATION

Швагер О.А., Войтович А.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Мачуський В.В.
БІЗНЕС-ІНКУБАТОР ЯК ОБ’ЄКТ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРАВОВИЙ СТАТУС І КЛАСИФІКАЦІЯ

Рудковський А.Є.
ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СТРАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Швидка Т.І.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ МАСШТАБІ

РОЗДІЛ 4
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тихонюк О.В.
СІЄСТА ЯК МОЖЛИВИЙ ВИД ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ

Трюхан О.А.
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Завгородня В.М., Кравець Я.В.
ЕКОЛОГІЧНІ СУДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Стусяк В.М.
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ СЕРВІТУТІВ: ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 6
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Александров М.Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Волік В.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ С ПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ

Дмитрик А.Б.
ПРОЦЕСУАЛЬНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Крупко Я.М.
ДЕФІНІЦІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПУБЛІЧНІЙ ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лук’яненко В.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ У ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇНИ

Максіменцева Н.О.
СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Маріц Д.О.
СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Пашинський В.Й.
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Припутень Д.С.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ В СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ, НЕ ПОВ’ЯЗАНОГО З ЮРИДИЧНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Сірко В.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Товкун Л.В.
МІСЦЕ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Яковець І.С., Лук’янченко Є.О.
СУСПІЛЬНО КОРИСНІ РОБОТИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

РОЗДІЛ 7
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бочарова К.А.
КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВАНДАЛІЗМОМ

Вовк М.З.
МІНІМАЛЬНИЙ ВІК МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ДЕЯКИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

Гринчак С.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННУ ТРАНСПЛАНТАЦІЮ: ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ

Карпенко М.І.
ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ВИТОКІВ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Левченко Ю.О.
НЕЗАКОННА ПОРУБКА ЛІСУ: ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Мовчан Р.О.
ПРО СИСТЕМУ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Павлова Т.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ З УРАХУВАННЯМ ОЗНАК СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Попович О.С.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 258 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Грицак Х.М.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Кожелянко О.В.
ПРИНЦИПИ ПРОТИДІЇ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ РОЗВІДУВАЛЬНО-ПІДРИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Комісарчук Р.В.
ТЕХНОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ

Поліщук І.Ю.
НАСЛІДКИ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗДІЛ 9
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Бутирін Є.О.
ДЕРЖАВНА ТЕОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ 10
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Забара І.М.
ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ І НАПРЯМИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ЗАСАД ГЛОБАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Перестюк Н.М.
ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИЗНАННЯ ТРАСТІВ ЗАДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ ЗАКОНІВ

Полатай В.Ю.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО В КІБЕРПРОСТОРІ

РОЗДІЛ 11
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Левицька О.В.
ІНТЕЛІГІБЕЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ІСТИНИ У ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 12
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Громовенко К.В.
УНІВЕРСАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ

Волокітенко І.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Нуруллаєв І.С.о.
МІЖНАРОДНИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Кобрусєва Є.А.
ЩОДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В СУСПІЛЬСТВІ

Оксінь В. Ю.
РОЗМЕЖУВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕТІКАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Нестор В.Р.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ РАЙОНІВ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Янушевич Я.В.
ЩОДО РОЛІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Таранов А.Ю.
ПРО ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ ЯК ПУБЛІЧНО-ПРАВОВУ КАТЕГОРІЮ

Стецюк В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ДЕРЖАВНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Рєва А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ДЕЗЕРТИРСТВА В УКРАЇНІ