№2/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Горбаченко Ю.М., Панімаш Ю.В., Кузнецова Л.В.
ҐЕНЕЗА ЗАКОНОДАВЧОГО УНОРМУВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Карпічков В.О.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО АПАРАТУ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Кіріка Д.В., Боднар А.М.
ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Котик Г.В.
ЮРИДИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ТА АЛГОРИТМИ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ: ЮРИДИЧНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Мельник О.Г.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЯК ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Тараненко М.М., Ярош І.С.
РОЛЬ ЛЮДИНИ В ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ: УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 РР. ТА СУЧАСНІСТЬ

Шморгун Я.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Зінченко О.В.
СУПЕРПРЕЗИДЕНТСЬКА ФОРМА ПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

Кравцова З.С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Якимович Я.В.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бобонич Є.Ф., Карпич М.К., Мирон О.М.
СПАДКУВАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТИ РОСЛИН В УКРАЇНІ

Бурлаков Б.М.
ПАРКАН ПІД ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ: МОЖЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЧИ НЕПРАВОМІРНА УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ?

Долинська М.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУБ’ЄКТІВ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЩО УПОВНОВАЖЕНІ НА ПОСВІДЧЕННЯ АЛЕАТОРНИХ ДОГОВОРІВ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Кириченко Т.С., Баєва Л.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПАТЕНТОВЛАСНИКА

Кіріяк О.В.
ЛЕГІТИМНІ ОЧІКУВАННЯ ТА СТРОКОВІСТЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Марченко В.М.
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІУСОМ ОХОРОНИ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Мустафаєва С.М.
ОРГАНИ І ТКАНИНИ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Ошийко М.А., Дяченко С.В.
ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ МІЖ БАТЬКАМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Pernarivska T.P., Yavorska O.M.
PROBLEMAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTION OF REMOVAL (SELF-REMOVAL) OF A JUDGE IN CIVIL PROCEDURE

Поклонська О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Попов В.А., Рубан О.О.
МІСЦЕ ДОГОВОРУ ЧАРТЕРУ (ФРАХТУВАННЯ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Силкіна А.О.
КАТЕГОРІЯ «ФОРМАТ» У ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Спєсівцев Д.С.
СПЕЦІАЛЬНЕ МАЙНОВЕ ПРАВО НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, МАЙБУТНІЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА ЗАХИСТУ

Тельнік О.Б.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ТА ВІРОГІДНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Юніна М.П., Лукомська А.А.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Курандо К.В.
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Верхолаз (Бондаренко) К.О.
КОНТРАКТ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Гаврилюк В.О.
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Зеленський В.М.
ВІДКЛИКАННЯ ПРАЦІВНИКОМ ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ

Князькова Л.М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Москаленко О.В., Лук’янчиков О.М.
ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРТІЄЮ

Чечелюк О.Ю.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Ярошенко А.С., Хитрук Р.О., Дембицька Т.П., Воробець Х.О.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ЖІНОК НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Дудоров О.О., Мовчан Р.О.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА ЩОДО КОНТРАБАНДИ ДЕРЕВИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Харитонова Т.Є., Григор’єва Х.А.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СКЛАДНИК УКРАЇНСЬКОГО GREEN DEAL: АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ПЕРЕДУМОВ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бєлкін Л.М.
ЗАБОРОНА МОВЛЕННЯ АНТИУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КАНАЛІВ У КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

Бойко А.М.
ЗАХИСТ БІОМЕТРИЧНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УПОВНОВАЖЕНИМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Горобець Н.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ЯК СКЛАДНИКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Дуліба Є.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В УКРАЇНІ

Козинець І.Г., Кравченко В.Я.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Колеснікова М.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВОСУДДЯ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОЦІНКИ РОБОТИ СУДУ

Литвин Н.А., Крупнова Л.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мельник В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Миколаєць А.П.
ДЕРЖАВА ЯК УЧАСНИК ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В УМОВАХ ПОБУДОВИ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Пчелін В.Б.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕҐЛАМЕНТАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ НА СТАН АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

Риндюк І.І., Варивода В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ (АВТОПІЛОТА)

Світличний О.П.
ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Франчук Т.А.
УПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ У СФЕРУ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

Хомічов І.О.
ХАРАКТЕР СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Шестак Л.В., Щербак К.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Щербак Н.М, Уткіна М.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Байда А.О., Фоміна В.Д.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Бартничук М.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОРНОПОМСТИ

Брайко Ю.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Карелін В.В.
ВИКРИВАЧ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Kryklyvets D.E.
GRANTING CLEMENCY TO CONVICTS IMPRISONED FOR LIFE IN UKRAINE: CERTAIN REMARKS

Кутєпов М.Ю.
НАВЧАННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ НАПРЯМІВ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ

Марін О.К.
«НОВІТНІ» ФОРМИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ СПЕЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ В РОЗДІЛІ XVII ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Мукоіда Р.В., Аносєнков А.А.
СИСТЕМА CUSTODY RECORDS ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІЗОЛЯТОРАХ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ

Пашкова Н.В., Пилипенко І.С., Банзерук А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Путєвська К.Ю., Зайцев В.Б.
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Тіточка Т.І.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ІНЦЕСТУ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ЖЕРТВИ

Шакін Р.С.
КРИМІНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО У ФОРМІ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Амеліна А.С., Демент’єва С.М.
УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Антонюк А.Б., Мазурець О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Благодир А.А., Благодир В.С., Благодир С.М.
ВІДПОВІДНІСТЬ ПОРЯДКУ ВІДІБРАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

Воробей А.О.
ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДІЗНАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Дердюк Б.М., Смушак О.М.
ДОТРИМАННЯ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Корунчак Л.А.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ОСУДНОСТІ/НЕОСУДНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Лугіна Н.А., Левчишина В.В.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СПОСІБ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Смирнов М.І.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ ТА СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Атаманчук І.В.
ЩОДО ПИТАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ МОНОПОЛІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Кунішнікова О.О., Козловська А.С., Кречик А.С.
ПРАВА ДОСТУПУ ДО КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Славко А.С.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УТРИМАННЯ ОСІБ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ

Теличко О.А., Рекун В.А., Чабаненко Ю.С.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Яшарова Д.В., Стоянова В.О., Веремєєва О.Р.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

РОЗДІЛ 12АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Леган І.М.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Швед А.Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН

Логвинський Г.В.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОСЯГАННЯ НА ЗАХИСНИКА ТА ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

Бігняк О.В.
ПРАВО СПРАВЕДЛИВОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Сон С.С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Трояновський О.В.
МІСЦЕ ОДНОСТОРОННІХ АКТІВ ДЕРЖАВ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Легкошерст Ю.С.
ЩОДО РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ЗВІЛЬНЕННЯ З ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ»

Легких К.В.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СПОРАХ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Дорошенко Ю.К.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Мітякін В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ У НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Білінський Д.О.
ПРО УЗГОДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Тарасенко О.С., Старенький О.С.
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Повстяний О.В.
СУДОВА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ