№3/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дмитрик І.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В 20-Х РР. ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ДОНБАСУ)

Донченко О.І.
СИСТЕМА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Г. СКОВОРОДИ

Завгородня Ю.С.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ

Костюченко О.Є.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ЯК ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ПРАВА

Нестеренко О.М., Горбова Н.А.
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Панкратова В.О., Шеін Д.С.
ПРАВА ЛЮДИНИ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стогова О.В., Мурач Д.В.
ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Субота С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Турчин С.А., Турчин А.І., Турчин-Кукаріна І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ДЕФІНІЦІЙ У ПРОЦЕСІ НОРМОТВОРЕННЯ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Єрмак В.П., Лисаков В.В., Катурга В.В.
БЕЗПОСЕРЕДНЯ УЧАСТЬ НАРОДУ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Котляренко О.П., Приполова Л.І.
ДОСВІД КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ У КРАЇНАХ БАЛТІЇ

Обух О.А., Ляшук Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Петришина М.О., Правник С.О.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ТА ЙОГО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ

Рябченко Т.О.
ПРОГАЛИНИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Стешенко Т.В., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Чиркін А.С.
МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЯК ФОРМА МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ДОСВІД КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

Шкабаро В.М., Пробко І.Б.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ПРАВА НА ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Амеліна А.С., Давиденко О.В.
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

Грибачова І.П., Зінченко Г.С.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМЦЕМ

Дяченко С.В., Онофрей В.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Коробцова Н.В., Борисенко А.І., Романів В.І.
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Кузь А.П., Шуміло І.А.
КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПЕРЕНЕСЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (РЕДОМІЦИЛЯЦІЇ) ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Лисак О.О., Притика Ю.Д.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДІАЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Марусяк Л.О.
АКСІОЛОГІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Морозов Я.І., Потапова Л.В.
CASE-STUDY ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

Назаренко В.О.
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ

Перунова О.М.
МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНОГО АКТА-ДОКУМЕНТА

Плюта К.Л., Бутрин-Бока Н.С., Паращук Л.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Поліщук М.Г.
ЕКСПЕРТИЗА ЯК ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Савенок К.О., Дяченко С.В.
СЕКРЕТАР СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Степаненко Т.В.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ ТА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ

Ципищук К.В.
ДEЯКI OСOБЛИВOСТI УКЛAДEННЯ EЛEКТPOННИХ ДOГOВOPIВ КУПIВЛI-ПPOДAЖУ

Шабалін А.В.
СУДОВИЙ ЗБІР У ПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Шишка Н.В.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСУДДІ: ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Шишка О.Р., Шишка Н.В.
ВОЛЕЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: АНОМАЛІЇ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЦК УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Леонтьєва Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Чайковська В.В.
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ УГОДИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПРО АСОЦІАЦІЮ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Артеменко О.В., Литвин Н.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПУБЛІЧНО-МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ ЯК ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Горбачова К.М., Нежевело В.В., Міщенко Є.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ, НАДОМНОЇ РОБОТИ ТА ГНУЧКОГО РЕЖИМУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Козуб І.Г., Боднарук М.І.
ВПЛИВ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ НА ТРУДОВУ ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ

Кульчицький Т.Р.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРАВОВІДНОСИНАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Прогонюк Л.Ю.
НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА РЕАЛІЯ СЬОГОДЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Демчук Т.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Дика С.А.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОТИПРАВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ

Лесько Н.В., Парпан У.М.
ҐЕНЕЗА ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Вербовський І.А., Рудницька О.П., Семенюк Т.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖНАРОДНИМ ТА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Галич К.В., Гуськов А.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Каліман М.Р.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ В УКРАЇНІ

Кіблик Д.В.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кізляр В.Б.
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Коробцова Д.В., Кирєєва І.В.
РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ У РЕГУЛЮВАННІ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Лавренюк Ю.Ф.
ПОНЯТТЯ ОХОРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Маслова Я.І.
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Ніщимна С.О.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Позігун І.О.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ

Севастьяненко О.В.
РИНОК СТРАХУВАННЯ ЗА ЧАСІВ ПАНДЕМІЇ

Тімашов В.О., Корольова О.А., Юрченко Д.Г.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Топольніцький В.В., Остапенко А.І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ, ВОЄННОГО СТАНУ ТА В БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ

Хомко Л.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Шкурська І.С.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Амеліна А.С., Демент’єва С.М.
ДОКУМЕНТИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Білан І.А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ТЕРОРИСТА

Білевська О.С.
РОЗВИТОК ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕОЛОГІЇ ТЕРОРИЗМУ

Білевський П.С.
ТИПОЛОГІЯ ТЕРОРИСТА

Бондаренко О.С., Козлова А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Василенко А.П.
ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ІДЕОЛОГІЇ

Власенко С.О., Трішина С.О.
ЗАХИСТ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Горун О.Ю.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ ТЕРОРИЗМУ

Жеребець О.М.
ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ТЕРОРИЗМУ

Здреник І.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕННЯ ЯКИХ ПРАЦІВНИКОМ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ МАЄ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Лучинець Ю.В.
ЩОДO ЗACТOCУВAННЯ ДOВIЧНOГO ПOЗБAВЛEННЯ ВOЛI ЗA ВЧИНEННЯ КOPУПЦIЙНИХ ПPAВOПOPУШEНЬ

Парасюк Н.М., Парасюк М.В.
ЯКІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ ДЕЯКИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Рєзнік О.М., Щербак Н.М.
ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Сидоренко О.І.
СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ТЕРОРИЗМУ

Скоромний Д.А.
ПОЗИТИВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бохенко В.М.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Корнєв О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА В ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЯХ

Кравчук М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ АМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Крупка Я.А., Зав’ялова О.Л., Костенко Т.В., Кралюк М.О., Яковлєва Є.О.
РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ВИБУХІВ ГАЗОПИЛОВИХ СУМІШЕЙ У ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ: ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Кушпіт В.П., Малиновська А.В.
ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗҐВАЛТУВАННЯ

Лісовий О.О.
МЕЖІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НСРД, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

Лужецька Т.І.
ІНСТИТУТ ПІДСЛІДНОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД

Сиводєд І.С.
ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

Сіренко О.В., Короткова Є.О.
ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄС

Степанов В.О., Малишенко Є.Л.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ

РОЗДІЛ 10СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Добош З.А.
ПРИНЦИПИ І ТРАДИЦІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

Таус М.М.
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ЯК ОСОБЛИВА КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 11МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Біла-Кисельова А.А.
МІЖНАРОДНА ДУМКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОФІЦІЙНИХ САЙТАХ СУДІВ

Галан В.О., Маринів І.І.
ВПЛИВ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ НА НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄС: ДОВГИЙ ШЛЯХ ТУРЕЧЧИНИ

Матковський А.А.
ДЕЛЕГУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖНАРОДНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

Мишанич А.В., Мелаш А.С., Нежиборець А.О.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Олексієнко А.В., Чебукіна Д.О.
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ЕВТАНАЗІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Шуміло І.А., Сулейманов Р.А.
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ КОМПАНІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ ЄС

РОЗДІЛ 12АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Леган І.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Денисенко В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗАНЬ СВІДКА ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сурілова О.О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ТА ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА: ЕКОЦЕНТРИЧНИЙ ТА АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ЇХ РОЗУМІННЯ

Поліщук Р.М.
ПРОБЛЕМАТИКА ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО СТРАХОВИКІВ ЗА ЗАЯВОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Соцький А.М.
ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Пасечник О.В.
СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Волкова І.І.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИТИНИ» В МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Данієлян С.А.
ДО ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВОВІ ПРОЦЕДУРИ

Логвиненко М.І., Кадала В.В.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ЯК АСПЕКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ