№4/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бібік О.В.
ПОНЯТТЯ ФІКЦІЇ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ

Білоусова К.В., Пряміцин В.Ю.
ПРОТИРІЧЧЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Богачова Л.Л., Ковальчук Д.Р., Кундій А.Ю.
ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ

Богачова Л.Л., Магда Є.В.
ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Бурдоносова М.А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ

Гончар Ю.В.
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Грень Н.М.
МОЛОДІЖНІ РУХИ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ВІКОМ

Завгородня Ю.С.
ДИТИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Кухарець Д.В., Голіна О.Ю., Васильченко Р.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

Маркович Х.М.
ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСТРУЮВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Матяшовська Р.Ю.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Павленко В.П.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Сидоренко О.О., Кухарчук А.В., Ткаченко О.Р.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ПОНЯТТЯ, СКЛАД ТА ЇЇ СТАН В УКРАЇНІ

Сидоренко О.О., Яворський В.О., Квасильчук Д.Б.
КОРУПЦІЯ ЯК ВИД ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: ПРИЧИНИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ

Стаднік І.В., Тріпак Ю.Р.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Сябренко В.В., Татарінова А.В.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Чепульченко Т.О., Гречко Я.В., Залізко А.О.
ПРОБЛЕМИ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Шершенькова В.А., Попсуєнко Л.О.
ПЕРША КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20-ТІ РР. ХХ СТ.)

Ященко Д.С., Ромашко О.І.
АВГУСТО ХОСЕ РАМОН ПІНОЧЕТ УГАРТЕ І КОНСТИТУЦІЯ ЧИЛІ 1980: КРІЗЬ АВТОРИТАРИЗМ ДО ДЕМОКРАТІЇ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Байрачна Л.К., Маленко В.О.
НЕДОЛІКИ ІНСТИТУТУ КОНТРАСИГНУВАННЯ: ВІД ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ ДО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Байрачна Л.К., Тільна К.С.
HABEAS CORPUS ACT У НОРМАХ МІЖНАРОДНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ

Батлук М.В., Козлова П.Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ІНСТИТУТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ

Гриньов С.О., Закоморна К.О.
ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Дюжник Д.О., Таранов М.А.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОБІЗМУ ТА АДВОКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Закоморна К.О., Чуйко В.О.
КОНСТИТУЦІЙНІ РЕФОРМИ В ТУНІСІ ТА ЄГИПТІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ

Кошель В.В., Псьота О.В.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ РЕФЕРЕНДУМУ В УКРАЇНІ

Муртіщева А.О., Землякова Д.С., Волченкова А.С.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Новицький Д.В., Пісоцький А.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АВТОНОМІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ГОНКОНГУ ТА КОРСИКИ

Олійник А.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦТВО В ПРОЦЕСІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Петришина М.О., Алексанян К.А.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УГОРЩИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Правдюк А.Л.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Рижкова Ю.А., Закоморна К.О.
ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Самусєва К.В.
КОНЦЕПЦІЯ ДЕВОЛЮЦІЇ В ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Скрипник Ю.О., Курчевьонок Г.Є.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ІМПІЧМЕНТУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Сорока Є.Є., Горбачевська Д.В.
ІНСТИТУТ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ТА ЙОГО СКАСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Уколова В.О., Уколова Є.О.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КАНАДИ

Храпська А.О.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Черниш В.В.
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Шаповал К.О., Безпалько Ю.Ю., Хребтова Ю.А.
ОБОВ’ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

Якубов Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ З УКРАЇНСЬКИМИ РЕАЛІЯМИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Арсієнко С.В., Ісаєв А.М.
СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ МІКРОПОЗИКИ

Баранова Л.О., Товстик А.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ ТА ЗА ЗАКОНОМ

Бежевець А.М., Монаршук А.О.
КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВ

Вартовнік О.М.
ПИТАННЯ ПРО АБСОЛЮТНИЙ ХАРАКТЕР ПРАВА В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ГАРАНТІЙ СПРАВЕДЛИВОГО СУДУ ЗА СТАТТЕЮ 6 ЄКПЛ

Васіліу К.Є.
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

Головченко Т.О., Лукаш Є.Ю.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПОШИРЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Горбачова В.С.
СПРЯМОВАНІСТЬ ДОГОВОРУ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

Гулаткан С.В., Ткачук А.Я.
ПРИНЦИП ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дяченко С.В., Науменко К.С.
АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Заєць Є.Ю., Кузьміна В.О.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРС-МАЖОРУ В ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Ільків О.В.
ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

Кравцов С.О., Завгородня А.С., Точій А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Кравцов С.О., Правник С.О., Мошура Л.В.
ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД

Красуцький В.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВИМОГ ДО МАЙНОВОГО ПОРУЧИТЕЛЯ

Курафєєва І.В., Бершадська Д.Р.
ПРАВОВИЙ ДУАЛІЗМ СТРІТ-АРТУ: МИСТЕЦТВО VS. ВАНДАЛІЗМ

Лахтадир С.Л.
КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Логойко О.О.
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ІГОР І ПАРІ

Майкут Х.В.
ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ПРАВО НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ У КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Маленко В.В.
СУТНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА РОЛЬ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мартинюк О.В., Довгань Б.В., Захарчук Д.О.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО НЕДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ

Павленко В.С.
ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У МЕХАНІЗМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Піддубна В.Ф., Щербина В.А.
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Поклонська О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОГО ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Пронік С.В., Коробцова Н.В.
АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ЗБЕРІГАННЯ АНАТОМІЧНОГО МАТЕРІАЛУ БІОБАНКОМ

Ратушна Б.П., Грещук Г.І.
ДОСТОВІРНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Саєнко А.Г., Сичик В.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЕЗ ВИНИ

Санакаєва Ю.Є.
ДОГОВІР ПІДРЯДУ ТА ТРУДОВИЙ ДОГОВІР: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Сокуренко В.А., Хрякова Н.О.
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Чабан О.М., Ратушна Б.П.
ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Чорна А.І., Дяченко С.В.
РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЯК СКЛАДНИК ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Шабетя С.А., Несін В.В.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИ В УКРАЇНІ

Шишка Н.В.
ПОНЯТТЯ «МЕДІАЦІЯ» ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОРОЗУМІННЯ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Григор’єва В.В., Авдєєв О.В.
НАЛЕЖНА МОТИВАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК ЯКІСНОГО РІШЕННЯ

Ліллемяе О.Е., Джабраілов Р.А. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ

Тюріна Ю.Є. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ МАЙНА БАНКРУТА НА АУКЦІОНІ
В ЛІКВІДАЦІЙНІЙ ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА

Швидка Т.І., Логвиненко С.С. ДОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙ НЕПОРУШНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ СКВІЗ-АУТУ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Денисюк П.Д.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КРАЇН ЄВРОПИ

Заїка Д.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ІТ-СФЕРИ

Кисельова О.І., Доценко А.В.
ПРОБЛЕМА НЕФОРМАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Клочко А.М., Горбачова К.М., Нежевело В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА МЕЖАМИ БАТЬКІВЩИНИ

Конопельцева О.О., Семенченко Т.В., Чебан Ю.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК, ПОВ’ЯЗАНОЇ З МАТЕРИНСТВОМ

Мацегора Ю.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

Середа О.Г., Власюк Ю.С.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Трюхан О.А.
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ВІД ТЕОРІЇ ДО СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Юровська В.В., Острогляд Д.А., Чернявська Д.С., Целиковська О.А.
ДИСТАНЦІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Баїк О.І.
ПРО СИСТЕМУ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ

Балаценко М.І.
ДО ПИТАННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ) ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Волчкова М.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Надьон А.Р., Скобова О.В.
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Пізняк О.Є., Савченко А.М., Чеботарьов М.М.
«ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Андрущенко О.П., Шульга Т.М.
ЗНАЧЕННЯ УМИСЛУ В ПОДАТКОВОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ

Афанасьєв Д.В., Кухарчук А.М.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОГЛЯД НА ПИТАННЯ

Бабаєвська В.В., Д’яченко К.С., Шульга Т.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Ващук Н.Ф.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Грабар Н.М., Лук’янова Г.Ю.
СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Климович Ю.О., Шульга Т.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У СПОРАХ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ковальова Я.О., Пацера Ю.О.
ЗАКОНОДАВЧІ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ковтун М.С., Крамінська Д.М., Головащенко Д.С.
ПРАВОВА ПРИРОДА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Комарницька І.І.
СУБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Парпан У.М., Лесько Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Прокопенко А.О.
ДОСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ В КОНТЕКСТІ ЇХ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ

Тарасова А.Д., Червінська Д.І.
ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ, УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

Шульга Т.М., Бевза Д.О., Бабійчук В.С.
ПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАПРЯМІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА: БАЛАНС СТИМУЛІВ ТА САНКЦІЙ

Якущенко Ю.М.
ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

Янішевська К.Д.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Арпентій С.П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРОРИЗМУ

Бахнoвська І.П., Білоус І.М.
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ СКОЄННЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Білевський П.С.
МОТИВИ ТА МОТИВАЦІЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бодейко В.А.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Володіна О.О., Тітова В.І.
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЯК НОВЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Діброва Т.А., Пісенко Д.О., Ткачова О.В.
ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ОСІБ, УВ’ЯЗНЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Дручек О.В., Легенький В.В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ЗДІЙСНЕНИМ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ОЗНАКИ

Зубицька І.В.
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Малахов Г.Б.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Озерчук І.М.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Парасюк М.В.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Парасюк Н.М.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ІЗ ВИПРОБУВАННЯМ ЗА ВЧИНЕННЯ ТЯЖКИХ ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ: ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ

Повалена М.В.
ВИДИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Романов М.В., Сеплива Ю.О., Суббота М.С.
ПРОБАЦІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

Устінова-Бойченко Г.М., Богатирьова М.О., Черниш Т.В.
ОСНОВНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ РИСИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

Ханішин М.О., Ромашко О.І.
АНАЛІЗ НОВЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

Чемодурова А.Ю.
ФОРМИ СПІВУЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Шульженко Н.В., Матвієнко В.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ТА ПРАВО НА НАДІЮ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабаєва О.В., Ахмедова А.О., Гахраманова І.Б.
ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Бабаєва О.В., Дядик В.О.
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Бойко А.О., Прохорова А.О.
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ: ПРОЦЕДУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ НА ПРАКТИЦІ

Гриб І.В., Цилюрик І.І.
ПРОБЛЕМИ ЗБИРАННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ

Давиденко С.В., Скідан Н.В.
МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСАДИ ДИСПОЗИТИВНОСТІ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ ОТРИМАННІ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Коробка О.С.
ОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Коропецька С.О., Савченко В.А.
ВІДІБРАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Могила В.С.
УХВАЛА СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО ДОЗВІЛ НА ОБШУК ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

Пачколіна В.А., Кириченко К.С., Селівьорстова М.Р.
РЕЧОВІ ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сенченко Н.М., Кравченко В.Я.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сидорчук В.В.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО

Степанюк Р.Л., Перлін С.І.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН І ВИРОБІВ

Фрідман-Козаченко М.М., Короткова Є.О.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ЗЛОЧИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Чабаненко Ю.С., Лескова-Годлевська Ю.К., Потурайко С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ

Чабаненко Ю.С., Мельник О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА» У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ямненко Т.М., Літвінова І.Ф.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ (МЕДИЧНИХ СПРАВ)

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Власенко М.В., Приблуда П.М.
ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ АДВОКАТА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Гайворонська В.В., Водолазький С.Г., Микитюк О.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ДЕОНТОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Рамазанова С.Р.
ОБОВ’ЯЗКОВА УЧАСТЬ АДВОКАТІВ У НАДАННІ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ТА ДОЦІЛЬНІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Трагнюк Р.Р.
ПРОБЛЕМИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРІВ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Белей О.В., Дулепа В.П.
ПРАВО НА ШТУЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ В АСПЕКТІ СТАТЕЙ 2 ТА 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОДИ

Бойчук Д.С., Панаід Я.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У РОЗУМНИЙ СТРОК У КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Власенко С.О., Трішина С.О.
ДОПУСТИМІ РАМКИ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)

Долженков О.Ф., Пядишев В.Г.
ДОСВІД ПОЛІЦІЇ ООН В ОЦІНЦІ ДИНАМІКИ АГРЕСИВНОСТІ НАТОВПУ В ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ПІДТРИМАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ПОПЕРЕДЖУЮЧОЇ ПОЛІТИКИ

Калюжна У.О., Соха С.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РАТИФІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Клочко А.М., Волченко Н.В., Клєцова Н.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ОЦІНКИ ПЕРЕВАГ ТА РИЗИКІВ ВІДКРИТТЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Косінова Д.С., Малик К.Р.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ ТА АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ

Куксіна К.А.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАБОРОНИ КАТУВАННЯ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кукуріло Д.О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Малик К.Р.
ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНИМИ КОНФЛІКТАМИ

Ніколюк А.В., Бедрата А.В.
ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19: ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК У РОЗУМІННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Олексієнко А.В., Чебукіна Д.О.
ПРЕЮДИЦІАЛЬНІ ЗАПИТИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЄС

Павленко К.Є., Бублик Д.С.
ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР І ДОСВІД УКРАЇНИ

Светлічна С.Ю.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО СУДУ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Сердюк A.O., Федчишина Ю.В.
ВЗАЄМОДІЯ ЄСПЛ ТА СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Степаненко К.В.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ІНТЕГРАЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ

Толстенко Ю.О., Мулява О.О., Здоровцова О.Ю.
ДОТРИМАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ПІД ЧАС COVID-19

Чорнобривець Є.Є., Шрамченко К.М.
ПРОБЛЕМИ ТА СТАН ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Шевченко І.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ «ПРАВОМІРНЕ ОЧІКУВАННЯ» У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Шевченко Ю.А.
АНАЛІЗ РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВІ «ДЖОДЖАЙ ПРОТИ АЛБАНІЇ» КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Шелухін О.М.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Черкасов Д.О.
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНИ ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ВИРОБНИКА ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВНАСЛІДОК ДЕФЕКТУ В ЦИФРОВІЙ ПРОДУКЦІЇ

Лис О. Г.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЄВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАКТИК

Мануїлова А. І.
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ЕСТОПЕЛЬ

Малетич М. М.
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИКАХ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Капітаненко Н.П.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Аніна О.О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Денисенко В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗАНЬ СВІДКА ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Soloviova Alina
CIRCUMSTANCES THAT EXCLUDE THE CRIMINAL ILLEGALITY OF THE ACT UNDER THE CRIMINAL CODES OF UKRAINE AND SOME FOREIGN COUNTRIES

Єпринцев П.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ