№10/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Василів С.С.
ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВОТВОРЧІЙ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У 1940-1950 РОКАХ

Горінов П.В., Драпушко Р.Г.
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Жаровська І.М.
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЮРИДИЧНЕ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ

Ковний Ю.Є.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ «ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

Колич О.І.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Кривицький Ю.В.
ІДЕОЛОГІЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ЯК СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Менська О.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: 22-РІЧНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Серединко А.А.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ США ТА НІМЕЧЧИНИ)

Сковронська І.Ю., Кузьо Л.І.
ІМПЕРАТОРИ ВІЗАНТІЇ ЯК УОСОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Чепік-Трегубенко О.С.
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ СИТУАЦІЇ

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Антонов В.О.
СУЧАСНА ВОЄННА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л., Сопілко І.М., Бєлкін М.Л.
ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ ЯК БЕЗ’ЯДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ: ВІД БУДАПЕШТУ-1994 ДО РАМШТАЙНУ-2022

Гедульянов В.Е.
АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Ємельяненко К.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЦЕВИХ РАД У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Закоморна К.О., Микитенко К.А., Полуектова Д.В.
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМЕНА В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Карачевцева К.Д., Ковальчук А.П., Філіндаш Ю.В.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

Кравець М.О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОЧИНСТВА ЗА УМОВ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Кравцова З.С.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ» ТА «МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кулініч О.О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА СТАНДАРТИ «НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ»: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

Максіменцева Н.О.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ)

Марачук А.В., Шулепова О.О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

Петришина М.О., Калітіна М.О.
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СЕКРЕТАРЯ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ РАДИ

Петришина М.О.
УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТВОРЕННІ НАЛЕЖНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Пижов О.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ

Роговенко О.В., Лиховид А.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ

Теник А.В.
ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Філіппова А.Ю.
ЗАПИТИ І ЗВЕРНЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

Чалабієва М.Р.
ЕВОЛЮЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

РОЗДІЛ 3ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Васильєв В.В.
ОБМЕЖЕННЯ САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Васильєва В.А., Вінтоняк Н.Д.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ПОСАДОВОЇ ОСОБИ: СУДОВА ПРАКТИКА

Гаврік Р.О.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ

Грещук Г.І., Ратушна Б.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Гузе К.А.
ПРЕДСТАВНИЦТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ПРОКУРАТУРОЮ У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ В ОСОБІ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ: ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВИПАДКИ (ПІДСТАВИ) УЧАСТІ

Дворнікова П.А., Бровченко Т.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УСПАДКУВАННЯ АКАУНТІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Дмитренко В.В.
ЩОДО ПЕРВИННИХ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дрогомерецька І.В., Товт Т.О., Захарчук І.В.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Дутко А.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМБІНОВАНИХ СПОСОБІВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Євлахова Е.Р.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Заклівенець М.О.
ПРИНЦИП РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Koval O.М.
COPYRIGHT: PLAGIARISM, PIRACY, CITATIONS

Крижевська О.О.
ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Markovych Kh.M.
TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF UKRAINIAN NOTARY

Меленчук В.І., Куцір Н.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СТЯГУВАЧА ЯК ОДНІЄЇ ІЗ СТОРІН У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Овчаренко О.М.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Парасюк М.В., Коновал Л.Р.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ В ІНТЕРНЕТІ

Парасюк М.В.
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Паращук Л.Г., Войтюк Н.А.
ІНСТИТУТ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Резворович К.Р., Усова Д.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Семіног С.В.
АНАЛІЗ СУТНІСНО–ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА. «ДЕРАДЯНІЗАЦІЯ» ТЕРМІНУ «РЕКВІЗИЦІЯ»

Стрельник В.В., Бражніченко І.Є.
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Сулейманов Р.А.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Сулейманова С.Р.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Тарнавська М.І.
РОЗВИТОК SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ЧЕРЕЗ ЕЛЕМЕНТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Tuz A-M.V.
AI-CREATED INTELLECTUAL PROPERTY: OWNERSHIP AND RESPONSIBILITY FOR THE INFRINGEMENT

Тунік Ю.М.
ПОНЯТТЯ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ

Цебенко С.Б.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ

Шкурська І.С.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

РОЗДІЛ 4ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Александрова А.О., Пашкова Н.В., Циганенко К.О.
ПОРУШЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ВНАСЛІДОК АГРЕСІЇ РФ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Барановська Т.С., Ваксман Р.В.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Гудіма Т.С., Малолітнева В.К., Камишанський В.І.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ДОСВІД ФІНЛЯНДІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Дорошенко Л.М.
КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРПОРАТИВНИМ КОНФЛІКТАМ

Кологойда О.В.
АРБІТРАБЕЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ

Міщенко В.С.
ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ (ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Саєнко А.Г.
ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сіщук Л.В.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Худенко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 5ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ ЯК ОДНА З НОВЕЛ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Гембар-Табакова А.О., Міхайліна Т.В.
СПРОЩЕНІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: СУМНІВНІ ПЕРЕВАГИ

Конопельцева О.О.
ЩОДО ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Кречик А.С., Перепелиця К.О., Середа О.Г.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Кухарчук А.В., Ткаченко О.Р., Орлова Н.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК

Лисенко О.С., Валецька О.В.
АДАПТАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ДО УМОВ СЬОГОДЕННЯ: СПРОЩЕНИЙ РЕЖИМ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФРІЛАНС

Парасюк М.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Слугоцька В.М.
СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Тінін Д.Г.
ПРОТИДІЯ МОБІНГУ В ТРУДОВОМУ ТА ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

Труфанова Ю.В., Статкевич О.Б.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Хіміч В.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ТА ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Юровська В.В.
РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ЗАПРОВАДЖЕНІ Й ЗАПЛАНОВАНІ ЗМІНИ

РОЗДІЛ 6ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антіпова К.Ю., Клименко Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Аракелова А.Р., Гринько А.Є., Євтіфієва Ю.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АГРАРНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Бредіхіна В.Л., Вертегел Є.П., Куртіш Л.А.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Василюк Н.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Веремєєва О.Р., Жеребцова С.С., Лісовська В.С.
ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДРІБНОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Гущин О.О., Кондратенко Д.Ю.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Єрмак В.П., Катурга В.В., Чебан Ю.В.
НАСЛІДКИ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ДЛЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Жеребілова М.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Іванюк А.О., Папакиця І.В., Шимбарьов В.О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ГМО ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ: ЄС ТА Україна

Левченко В.Р., Волох П.В.
ПРИРОДНО-АНТРОПІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЯК КАТЕГОРІЯ АГРАРНОГО ПРАВА

Лозо О.В., Нежиборець А.О., Комісарова Д.О.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Мальована Д.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Марич Х.М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Пилипенко В.О., Галай М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАДР НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Шульга М.В., Гордєєв В.І., Лейба Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІТУТНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Березюк А.В., Литвин Н.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИМИ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗА КОРДОНОМ ТА ІНОЗЕМНИМИ МЕДИКАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Білоус-Осінь Т.І.
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УТВОРЕНІ ЯК ІНСПЕКЦІЇ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Бондаренко О.C., Уткіна М.C.
КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Гарбінська-Руденко А.В., Зайчук Л.М., Куріло Т.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

Горбайчук Л.В.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Григор`єв В.Ю., Кривобородий В.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

Громик В.С., Литвин Н.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Залуговська Г.П., Ткаченко О.Г.
ВПЛИВ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Качур А.С.
МІСЦЕ І РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Кройтор О.М.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Лозинський Ю.Р.
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У МІСЦЯХ ПРИМУСОВОГО ТРИМАННЯ

Магновський І.Й., Назарчук А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Малець М.Р., Гатала В.В.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Малець М.Р.
ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Миргород-Карпова В.В.
ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СПОРТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Морквін Д.А., Першина К.В.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Мусієнко А.В., Мусієнко М.А.
ДО ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТМОРТАЛЬНОЇ РЕПРОДУКЦІЇ: УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Опацький Р.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

Палій В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Пастух І.Д.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Плохута Є.П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Поливанюк В.Д., Завістовський О.Д.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Пустовіт Ю.Ю.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Родіна А.С., Шарая А.А.
ПРЕТЕНЗІЯ ЯК ВИД ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ МІЖ ПРИВАТНИМИ ОСОБАМИ

Россіхін В.В., Россіхіна Г.В., Гусейнов Ільгар Вугар огли, Надобко С.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ КОМПАРАТИВІСЬКИЙ СИМБІОЗ

Савчук Р.М.
КАДРОВА ПОЛІТИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Сливка М.М., Сливка В.В.
ЩОДО ПОРЯДКУ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС

Сливка М.М.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Смокович М.І.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ: ВІДСТУП ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Ткаченко В.В., Паливода В.В.
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМАТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Харченко М.В.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ РОЗСУДУ СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Хрустальова Ю.С.
БАНКІВСЬКА СФЕРА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Чаус А.О.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ

Шевчук О.М.
ПРАВА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

Шепета О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТОРОНАМИ

Шерстюк Г.М., Боднарчук І.О., Грачова О.Ю.
ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

РОЗДІЛ 8КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Балабан С.М.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ

Бартош І.І., Душевська О.В.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 222-2 ТА 232-3 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Басараб Н.В.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗБОЯМ В УКРАЇНІ

Бредун С.О., Кривець О.В.
ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОВОКАЦІЮ ЗЛОЧИНУ З БОКУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Бут Я.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ДЕРЖАВНА ЗРАДА

Гладкова Є.О., Безпалько С.В., Пахнін М.Л., Кріцак І.В., Денищук Д.Є.
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ

Гритенко О.А.
КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАЛИШЕННЯ У НЕБЕЗПЕЦІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Демидова Л.М.
СУЧАСНА ДОКТРИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ Й ФОРМУВАННЯ

Жулковський В.В., Ковальська П.Г.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Кваша О.О., Бабанли Р.Ш.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО: ВПЛИВ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ЗЛОЧИНУ НА ВИД ТА РОЗМІР ПОКАРАННЯ

Кирбятʼєв О.О., Талапова Ю.А.
ДЕЯКІ АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ У РОЗРІЗІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Коломієць В.С., Лопатецька А.О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

Кріцак І.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ВИЯВЛЕННЯ ЙОГО КРИМІНОЛОГІЧНИХ (ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ) СМИСЛІВ

Лисько Т.Д., Клімук О.О., Лисянська Д.В.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА СПОСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Максименко М.І.
НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО НЕДОПУЩЕННЮ ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК

Резніченко Г.С.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Семенюк-Прибатень А.В.
УМИСНЕ ТА НЕОБЕРЕЖНЕ ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА: ОСУДНІСТЬ ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Суржик Ю.В.
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ – ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Сябренко В.В., Татарінова А.В.
МАРОДЕРСТВО: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТТЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Таволжанська Ю.С.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ, ЯК ФОРМА КАТУВАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЗАБОРОНА У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ

Христова Ю.В.
ФОРМИ КРИМІНОГЕННИХ ВПЛИВІВ НА ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

РОЗДІЛ 9КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Благодир А.А., Благодир С.М., Благодир В.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ ПУНКТУ 10 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 284 КПК УКРАЇНИ

Бялковський Д.А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ В СФЕРІ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Долгополов А.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПІЗНАННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Жердєв В.К., Яцик Т.П.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СПОСОБІВ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Зленко О.О., Котенко Б.В.
ЦИФРОВА КРИМІНАЛІСТИКА: СЬОГОДЕННЯ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Когут І.А.
ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ДІЗНАВАЧА ІЗ ПРОКУРОРОМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Корабель М.Г., Шейко К.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ГАБІТОСКОПІЯ: ТЕХНІКА, ЩО ДОПОМАГАЄ У РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Косяченко К.Е.
КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лапкін А.В., Маринів В.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЯХ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Мирошниченко Ю.М.
СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Мудрецька Г.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мурашко А.С.
КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СЕРІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ РОЗСЛІДУЮТЬСЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОФАЙЛІНГУ

Пашинська І.В., Калганова О.А.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Пилипенко І.С., Манукян А.К.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КРИМІНАЛІСТИЦІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Христов О.Л.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЕ ОСМИСЛЕННЯ РОЛІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Яремчук В.О.
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ: СУЧАСНІСТЬ І ВИКЛАДАННЯ

РОЗДІЛ 10СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Гончарук О.В., Матвійчук М.А., Хребтова А.А.
РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЯК ГОЛОВНИЙ КРОК ВСТУПУ ДО ЄС

Налуцишин В.В., Налуцишин В.В.
АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Шанталій К.С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ

Юзько Т.М., Слугоцька В.М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 11МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Берназюк І.М.
ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Білоусов М.С., Головащенко Д.С., Харламова Д.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО І ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ У ПРАВІ ЄС У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Гуцова О.С.
ЗАБОРОНА ВТРУЧАННЯ (ІНТЕРВЕНЦІЇ) У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ

Драчов О.В., Тіпанов В.В.
ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄС: СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Іванов А.Г., Бершадська Д.Р.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЄС: «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД» І ВИКЛИКИ ПРАВАМ ЛЮДИНИ

Іванова А.В., Костиря О.В.
ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВИ ПОРТУ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ЩОДО ЗАХИСТУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Казак Р.А., Вільхівський В.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ КИТАЮ НА ПОЧАТКУ XXI СТ. З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ

Котуха О.С., Подорожна Т.С.
ПРАВО НА ОСВІТУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Муризіна М.С., Фоміна В.Д.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Нечипоренко С.М., Пілішенко С.О., Радченко Я.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Ребриш А.С.
КОНВЕНЦІЯ ЮНЕСКО ПРО ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАБОРОНУ ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ВВЕЗЕННЮ, ВИВЕЗЕННЮ ТА ПЕРЕДАЧІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ 1970 РОКУ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ

Сердюк О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ ПРО МОЖЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Славко А.С., Гусак Ю.Д.
ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Слівінський В.В., Рибалко В.В.
ЧИ ДІЙСНО ДЕМОКРАТІЯ Є ОПОРОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ?

Чепкова К.О.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

РОЗДІЛ 12ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кузнецова Л.В., Дулгерова О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ЗВИЧАЄВИМ ПРАВОМ

Кюнцлі Р.В., Бесага І.В.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ТА АНТРОПОЛОГІЗМ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ АРТУРА КАУФМАНА

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Литвин Н.А., Мацелюх І.А.
ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Падалка М.А.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Чудненко В.О.
СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЇ ТА ЇЇ ОБ’ЄКТОГЕННА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

Гураленко Н.А.
ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Литвинюк І.М.
ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Слінько Т.М.
ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Тетерятник Г.К., Виходець Ю.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІКСУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДОКАЗУВАННІ ІНФОРМАЦІЇ З ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ

Бурдейний Ю.
«ДРАССІЧ ПРОТИ ІТАЛІЇ» ПРИКЛАД ПОРУШЕННЯ НАЛЕЖНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВА НА ЗАХИСТ

Ватаманюк А.
МІЖНАРОДНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДІАЛОГ

Міняйло Д.Г.
ПРИНЦИП РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПАСАЖИРА З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА

Сало О.М., Тильчик В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕГЛАСНИХ ЗАСОБІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОЗИТИВНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕЯКИХ КРАЇН ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Хрустальова Ю.С.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Бехруз Х.Н.
ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ «ТІЛЬКИ НАСЛІДКИ» (SOLE EFFECT DOCTRINE) ПРИ ВИРІШЕННІ СПОРІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕПРЯМОЮ ЕКСПРОПРІАЦІЄЮ

Анцупова Т.О., Трояновський О.В.
МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ПРИ ЕКСПРОПРІАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СУДОВІЙ ТА АРБІТРАЖНІЙ ПРАКТИЦІ

Верещак О.І.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вайда В.В.
ПОНЯТТЯ «НОРМАТИВНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЛІСАХ УКРАЇНИ» ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

Анохін А.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Бобкова А.Г., Захарченко А.М.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Іванців М.Р.
ПРОФЕСІЙНА ПРАВНИЧА ДОПОМОГА: ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА

Сивицький В.С.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ І ПРАВОВА ОСНОВА

Осадчий Б.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У ВИДІ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Корольова В.В.
КРИРИЛО ТРИЛЬОВСЬКИЙ ЯК ФУНДАТОР СІЧОВОГО РУХУ НА ГАЛИЧИНІ КІНЕЦЬ ХІХ СТ. – ПОЧАТОК ХХ СТ.

Биков О.М.
ІЛЛЯ ШРАГ І ТОВАРИСТВО «ПРОСВІТА» У ЧЕРНІГОВІ

Кучер О.В.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ УЗГОДЖЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПУБЛІЧНО Й ПРИВАТНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Тютюнник Р.С.
ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, УЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ (ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ)

Вдовін І.О.
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Джумутія М.Б.
СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ

Яловий О.О.
ОРГАНИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Сазонов В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ОСВІТНІХ ІНСТИТУТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ

Дудко Є.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА АДВОКАТА ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Морозов Є.Є.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ