№4/2015 UKR

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Батанов О.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ЯК ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА)

Булавіна С.Є.
УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТОВАРИСТВА НА ВОЛИНІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (КОРОТКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД)

Горбенко Л.А.
ПОГЛЯД НА ДЕРЖАВУ ЯК НА СУБ’ЄКТ ПРАВА

Мірошниченко М.І.
ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ» У СПІВВІДНОШЕННІ ІЗ КАТЕГОРІЄЮ «ПРАВОВА СИСТЕМА» В КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИСНОЇ СТРУКТУРИ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Процюк І.В.
РОЛЬ І МІСЦЕ ОРГАНІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Радченко А.Ю.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Риндюк В.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З НАЙБІЛЬШ БЛИЗЬКИМИ ПРАВОВИМИ ЯВИЩАМИ

Шершенькова В.А.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ В УРСР

РОЗДІЛ 2
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Гапоненко Л.В.
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Головко К.В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Забокрицький І.І.
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ПРОДУКТ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Ніколаєнко Н.О.
СИСТЕМА «ПІДТРИМАНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ» ЯК ЗАПОРУКА ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Бєлогубова О.О.
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА З ГАЛУЗЯМИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Герц А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У ПЛАСТИЧНІЙ ХІРУРГІЇ

Гринько С.Д.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПРАВОМ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Грігор’янц Г.І.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ВІД ПІРАТСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Душкова Г.Г.
ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Зайцева-Калаур І.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗМІ ТА СУБ’ЄКТІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Мануїлова К.В.
СИСТЕМА КОЛІЗІЙНИХ НОРМ У СФЕРІ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Мельник Я.Я., Мельник Ю.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНОЇ ЗАСАДИ

Турчин Л.Я.
МОЖЛИВІСТЬ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Шимон С.І.
ПРИРОДА ПАТРОНАТУ ЯК ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Щербина Б.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Грігор К.І.
ЗМІСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ

Деревянко Б.В.
ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кожух М.С.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Колосова О.Е.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лісова Д.О.
УМОВИ Й ПІДСТАВИ УЧАСТІ ТОРГІВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Ямкова І.М.
ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО

Вознюк Н.І.
ПРОЦЕДУРНІ СТРОКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

Гаєвая О.В.
ЩОДО НАПРЯМІВ І ЗАВДАНЬ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Грицай Ю.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Новіков Д.О.
ВАЖКИЙ ВИБІР ВІТЧИЗНЯНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА МІЖ «ПЕРЕГОНАМИ НА ДНО» ТА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРИНЦИПУ IN FAVOREM

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Менів О.І.
ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТЕЖЕННЯ І МАРКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ГМО, В УКРАЇНІ ТА ЄС

Саркисова Т.Б.
CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Слепченко А.А.
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)

Толкаченко О.В.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБРУДНЕННЯ ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ

Юрченко Е.С.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ, ПОРУШЕНИХ ВНАСЛІДОК ВІДМОВИ У РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ЇХ ОБТЯЖЕННЯ

РОЗДІЛ 7
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Бабінська А.В.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ДОКТРИНІ ТА ПРАКТИЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Власенко Д.О.
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПОРЯДКУ

Довгань О.Д.
ІСТОРІОГРАФІЧНА ОСНОВА ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Кучеренко О.М.
РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО СПРИЧИНИЛО ДТП

Лата Н.Ф.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Лисеюк А.М.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Лобанова С.А.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗВІДКИ, ВИДОБУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Микитенко Є.В.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Миськевич А.В.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Надобко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Петрова А.О.
ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Потіп М.М.
РОЛЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Проскурін О.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ТА ФОРМ ПРОТИПРАВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Судак Г.В.
ФАХОВА ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО УЧАСТІ В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Ткаченко О.Г., Олійник В.С.
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Хачатуров Е.Б.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОБУДОВИ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ СУДЕН В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Чабан В.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН ДЕКРЕТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Шестак В.С.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Ахтирська Н.М., Томас Ж.Ю.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Денькович О.І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ МІЖ РІШЕННЯМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Дорохіна Ю.А., Дудоров О.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ВЛАСНОСТІ ТА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Каменський Д.В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА США В ЧАСТИНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАНЬ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ

Луценко М.М., Щербина Л.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Словська І.Є.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ І РЕФЕРЕНДНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

РОЗДІЛ 9
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

Даньшин М.В.
КРИМІНАЛІСТИКА: ПРОБЛЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Керевич О.В., Климчук М.П.
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Басиста І.В., Максимів Л.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ОГОЛОШЕНІ У МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК

Мохонько О.О.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Мурзановська А.В.
МІСЦЕ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Слободянюк Б.К.
ОБСТАНОВКА ТА СЛІДОВА КАРТИНА УМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА ЯК ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тітко І.А.
ВПЛИВ СМЕРТІ ПОСТРАЖДАЛОГО НА ЮРИДИЧНУ ДОЛЮ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Хаваліц О.В.
ЩОДО НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Чупрікова І.Л.
НАЛЕЖНЕ ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ЯК ГАРАНТІЯ ДОПУСТИМОСТІ

РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ

Драган О.В.
ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Казак О.А.
ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНИ

Туркот М.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Фурсова О.І.
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЯК ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бенедик Я.С.
МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Вишневський Ю.А.
СПОСОБИ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

Гамбаров Г.Д.
ВЛИЯНИЕ КОНВЕНЦИИ ООН О БОРЬБЕ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 1988 Г. НА БОРЬБУ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Мякота О.В.
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

Пашкова Г.С.
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ООН ТА ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ

Роговик О.Д.
ДОГОВІРНИЙ МЕХАНІЗМ АФРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖЕРТВ ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ

Чернявський А.Л.
ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шварцева М.І.
СПЕЦІАЛЬНІ СТАТУСИ ДЕРЖАВ ПРИ ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ