№4/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бахнoвська І.П., Сова Ю.В.
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК УНІВЕРСАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ

Погосян М.А.
ФОРМИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ, ПРАВОЗАХИСНИХ ТА СУДОВИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завгородня В.М.
МЕЖІ ПРАВА ПУБЛІЧНИХ ОСІБ НА ІНФОРМАЦІЙНУ ПРИВАТНІСТЬ: ДОСВІД США

Загурський О.Б., Король В.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Коваль Т.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МОВНОГО ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ

Нікітенко Л.О.
ЩОДО ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧОГО ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ)

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Andrusiv U.B., Maikut Ch.V., Vovk M. Z.
TENDENCIES AND PROSPECTS OF TRAINING OF INTELLECTUAL PROPERTY SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Баранкова В.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРАВ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ НОТАРІУСАМИ

Бончук Н.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІПОТЕКИ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

Гузе К.А.
НАБУТТЯ ПРОКУРОРОМ СТАТУСУ ПОЗИВАЧА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИСНОВКІВ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Долинська М.С.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Кияшко О.О.
ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ В ОКРЕМОМУ ПРОВАДЖЕННІ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Кулібаба О.О.
НЕУСТОЙКА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Погребняк В.Я.
СУБ’ЄКТИВНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ВИД І МІРА МОЖЛИВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ

Світлична Г.О.
ФУНКЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ ТА СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Богатир В.К.
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ПОРЯДКУ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ У ЛІКВІДАЦІЙНІЙ ПРОЦЕДУРІ ЗА КОДЕКСОМ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Бочков П.В.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Діхтієвський В.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Зальотін В.М.
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НОТАРІУСІВ У КОНТЕКСТІ СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Кулага Е.В., Шаталова Л.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ

Рєзнік О.М., Андрійченко Н.С., Ярусевич Є.Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДУ АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНИХ УНІТАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднарчук О.Г.
ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ТА «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»: ОКРЕМІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

Новіков Д.О., Лук’янчиков О.М.
ЦИВІЛІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЗМІН У КОДЕКСІ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Максимчук О.О.
СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

Чабаненко М.М., Волох П.В., Левченко В.Р.
ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ «РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ»: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Шеховцов В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГОВОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФАУНІСТИЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН І ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Яремак З.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бабич Я.С.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ УЧАСНИКАМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРАКТИКА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Басараб О.Т., Басараб О.К., Ларіонова І.Т.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Braverman O.О.
THE GROUNDS OF THE INTEGRITY TEST OF EMPLOYEES OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION BUREAU OF UKRAINE

Бурченко Ю.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ КАРАНТИНУ

Василенко С.О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ ЇЇ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ЗАХІД

Волков Ю.М., Казначеєв Д.Г.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ В УКРАЇНІ

Деменко К.Е.
ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

Землякова Д.О., Червякова О.Б.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ільченко О.В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Кириченко Ю.М.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

Ковальова О.В., Дубенко О.М.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Котляренко О.П.
ВІЙСЬКОВО-ПРАВОВА РЕФЛЕКСІЯ УКРАЇНИ НА ЗБРОЙНУ АГРЕСІЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Максименко Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ СТАНДАРТУ ДОКАЗУВАННЯ ЯК ОДНОГО ЗІ СКЛАДНИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Мачуська І.Б.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ (ІХ–ХII СТ.): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Мельник В.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Міщук І.В.
ДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назар Т.Я.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Настюк В.Я., Коропатнік І.М., Карелін В.В.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Обрусна С.Ю., Іванова І.В., Чубань В.С.
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Овчаренко А.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Плетньова А.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ

Руденко Л.Д.
МЕХАНІЗМ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Сахнюк В.В.
ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Слободенюк І.В.
МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ МВС УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Тімашов В.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Timashov V.O., Oliinyk O.V.
ADMINISTRATIVE AND LEGAL QUALIFICATIONS IN DOMESTIC THEORY OF ADMINISTRATIVE LAW

Удод М.В.
ЗНАЧЕННЯ СПРАВОЧИНСТВА У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ЯК СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Удод М.В., Пирогов В.С.
ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС У ВИЗНАЧЕННІ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

Хом’яков Д.О., Коропатнік І.М.
СИСТЕМА ЗДІЙСНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ У США

Швець О.М.
ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА Й ПОРЯДОК В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Shkolyk А.М.
CONTEMPORARY TREND TO E-ADMINISTRATION AND MODERNIZATION OF UKRAINIAN DRAFT LAW ON ADMINISTRATIVE PROCEDURE

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бодунова О.М.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гальцова В.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В КК УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

Данільченко І.Р.
НОРМАТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ

Ларченко М.О.
МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ФАКТОРИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

Мудрак І.В.
КОМУНІКАТИВНА ПОЗИЦІЯ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД

Парамонова О.С.
ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОТИПРАВНОГО НЕВІГЛАСТВА (НА ПРИКЛАДІ СТАТТІ 140 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ»)

Ситайло О.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

Старко О.Л.
ОСОБЛИВОСТІ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИХ ВИМІРІВ УМИСНИХ ВБИВСТВ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 1992–2019 РР

Толкач А.М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД У КРИМІНОЛОГІЇ НА ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Хмиз М.В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОЗНАК СУБ’ЄКТА ВИМАГАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Шепотько М.А.
НАПРЯМИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОВОКАЦІЮ ПІДКУПУ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Благодир А.А., Благодир В.С., Благодир С.М.
НЕДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПІДСЛІДНОСТІ

Давиденко С.В.
ТИМЧАСОВИЙ ТА ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ АРЕШТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Давченко Т.М.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА: ОЗНАКИ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Замула Б.А.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДІЇ ВБИВСТВА ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Марушев А.Д.
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мещанінова Г.П.
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ З БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, ФІКСОВАНИХ У ПАРАФІНІ

Молдован Е.С., Жданова В.П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Омельчук Л.В., Бичок Т.П.
ПОКАЗАННЯ ІЗ ЧУЖИХ СЛІВ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО

Parfylo I.V.
TACTICS OF THE SUSPECT INTERROGATION IN THE INVESTIGATION OF FALSIFICATION AND TURNOVER OF FALSIFIED MEDICINES

Пчеліна О.В.
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Сіренко О.В., Мурза І.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Січковська І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ

Торбас О.О., Касьянова В.А.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Федорчук М.А.
ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РЕЙДЕРСЬКИМИ ЗАХОПЛЕННЯМИ

Харченко С.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Шевчук В.М.
СУЧАСНІ НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ СТРУКТУРИ ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Богданевич Т.С., Федченко О.С.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РОБОТІ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС ТА ПРАВОСУДДЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ РЕФОРМ

Вітренко Л.Р., Дяченко С.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ: СУДОВА ПРАКТИКА

Подкопаєв С.В.
МІЖНАРОДНІ (ЄВРОПЕЙСЬКІ) СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ПРОКУРОРІВ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрейченко С.С.
МІЖНАРОДНЕ СПОРТИВНЕ ПРАВО: ДОКТРИНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Задорожна С.М., Кирилюк Н.В., Маник А.З.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В КЛАСИЧНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ВІД ВЕСТФАЛЬСЬКОГО МИРУ ДО ООН

Kachynska M.O.
UKRANIAN EFFORTS TO ELIMINATE DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Мельник Я.Я.
АНТРОПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЛОКАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ «МАСОВОЇ ОСІЛОСТІ» У ПРИЗМІ ПАРАДИГМИ УРБАНІСТИКИ

РОЗДІЛ 13
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ідесіс І.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ МІСЬКИХ СТАТУТІВ: РЕЦЕПЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Лахова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ЗЛОЧИНУ

Князєв В.С.
ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦЙНИХ ПРОЦЕДУР У ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Кудін А.В.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Верлос Н.В.
МЕХАНІЗМ РЕЦЕПЦІЇ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Кочеров М.В.
СУЧАСНА ДОКТРИНА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Малетич М.М.
ПРО ЗМІСТ ГЛОБАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Павлютін Ю.М.
СУЧАСНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Тетерятник Г.К.
ДІЯ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ НОРМ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Єрмак О. О.
ПРАВА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Кравченко І.О.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В СТРУКТУРІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Рубель А.М.
ЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВОРЕННЯ, КЕРІВНИЦТВА ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ ЧИ ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, А ТАКОЖ УЧАСТІ У НІЙ

Бігняк О.В., Владишевська В.В.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УК РАЇНИ ТА ЄС

Бурносенкова І.А.
УЧАСНИКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ЯК СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Власюк д.о.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ»

Грезіна О.
ПРИРОДА ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

Букіна Л.Є.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Літвіщенко Г.О.
ПРАВОВА ОХОРОНА ТЕЛЕФОРМАТУ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Подолєв О.О.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ТА СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ

Вітюк І.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ