№1/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Камардіна Ю.В., Дресвяннікова В.Д., Дзигар Д.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Кузніченко С.О.
ОГЛЯД СТАНДАРТІВ РАДИ ЄВРОПИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Макарчук В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Решивська Я.В., Шпиталенко Г.А., Барановська Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕЦЕПЦІЇ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УСРР 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Сковронський Д.М.
АРГУМЕНТАТИВНІСТЬ І КРАСНОМОВСТВО ПРАВНИКІВ У ПРАКТИЦІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Скуріхін С.М.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЦЕРКОВНОГО СЛУЖІННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Ткаля О.В., Кутовий В.В.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ І ВЗАЄМОВПЛИВ

Хаустова М.Г.
ПРАВИЛА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ТУРКМЕНІСТАНУ ТА РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

Шевченко А.Є., Кудін С.В., Камаралі С.Є.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Дерев’янко С.С., Мустафаєва С.М., Рябошапко М.О.
ПРАВО НА ЖИТТЯ ТА ПРАВО НА ГІДНІСТЬ: НЕДОПУСТИМІСТЬ СТРАЖДАНЬ

Кулі-Іванченко К.К.
МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Мельничук О.Ф., Сухоребра Т.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Старинський М.В., Завальна Ж.В.
ДЖЕНТРИФІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПРАВА ЛЮДИНИ»: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гончарова А.В., Мурач Д.В.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Дяченко С.В., Яворська О.М.
ОСВІТНІЙ ОМБУДСМЕН У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Касинюк Л.А., Сенаторова С.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТТЯ

Коваленко І.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ

Коваленко Я.І.
НЕОБХІДНІСТЬ У ПРОВАДЖЕННЯ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ДОМЕННЕ ІМ’Я ВІД DOS (DDOS) АТАК В УКРАЇНІ

Майна Г.Є.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ПУБЛІЧНОЇ ОБІЦЯНКИ ВИНАГОРОДИ, ГРИ ТА ПАРІ

Мамчур Л.В., Тульчевська М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ МАЙНУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО/ООС

Марчак А.Т., Дяченко С.В.
ЄДИНІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ

Чернега В.М.
СУТНІСТЬ І СИСТЕМАТИКА СІМЕЙНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ І ДОМОВЛЕНОСТЕЙ

Шабалін А.В.
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ РЕЧОВИХ ПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Шишка О.Р., Шишка Н.В.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОРГАНІВ, ВИЛУЧЕНИХ ІЗ ТІЛА ЛЮДИНИ, У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Яковлев Д.О.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ЦИВІЛІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Івасин О.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТУ ТАКИМ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ, У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Махиніч Н.В., Махиніч Ю.С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ СУБСИДІАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО В КОНТЕКСТІ ПРАКТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Мелех Л.В.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АДВОКАТА В РАЗІ НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Сіюшов Д.Ю.
ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Денисенко К.В., Самофалов О.Л., Терлецький І.А.
СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Прогонюк Л.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА П. 3 Ч. 1 СТ. 40 КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Платонова Є.О.
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Чумаченко І.Є.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Александров М.Є.
ПЕРСПЕКТИВИ В ДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРАВА ЩОДО ЗАБОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАЦИСТСЬКОЇ СИМВОЛІКИ

Бойко І.В.
ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР У МЕХАНІЗМІ ГАРАНТІЙ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗДОРОВ’Я

Виногородська Є.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Глоба Д.А., Іваненко Д.Д.
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОКРЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дука В.В.
ВИДИ ТА ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ПРИ ПЕРЕТИНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Ізбаш К.С., Славінська І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Койчева О.С.
«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО» У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Колпаков В.К.
ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ «СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ»

Константий О.В.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИВАТНИХ ОСІБ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Лавренюк Ю.Ф.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Лесько Н.В., Малець М.Р.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Мельник С.М.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ

Мельниченко Б.Б.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Молчанов Р.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ ПІСЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Науменко С.Г.
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Погорілецька А.В., Бобошко О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Прокоф’єв М.М.
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Шевчук О.М.
COVID-19 ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Батлук М.В.
ПРОБЛЕМА НЕВІДПОВІДНОСТІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Біловол О.О.
ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ВИД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Бодунова О.М., Макаренко К.М.
ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЩО ВІДНЕСЕНІ ДО КАТЕГОРІЇ «ЗЛОДІЇВ У ЗАКОНІ»

Бодунова О.М., Телевяк М.В., Андріяшина І.О.
ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СТ. 138 КК УКРАЇНИ

Бондаренко О.С., Кисельов Д.О.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИПТОВАЛЮТИ

Лазаренко А.М., Остапчук Л.Г.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Лихова С.Я., Семчук Н.О.
КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ ПРАВООХОРОННИЙ ДОСВІД

Лугіна Н.А., Лучук А.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРШАХРАЙСТВОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ЙОГО ЗНАЧУЩІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Тімофєєва Л.Ю.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ВИКРАДЕННЯ МАЙНА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Чабаненко Ю.С., Білошенко О.Ю.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ТА АБ’ЮЗ: ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Чабаненко Ю.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Шульга А.М.
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Щербак С.В., Мирославський С.В.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Юрченко Р.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКІ СТАТЕВІ ЗЛОЧИНИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вилцан А.О.
УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЮ) ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОСОБІ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ

Гловюк І.В., Дроздов О.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДМОВИ ЗАХИСНИКА ВІД ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Дердюк Б.М., Коропецька С.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ВІДБИРАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ У ОСОБИ

Дудоров О.О., Ємельяненко В.В., Мовчан Р.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ

Зіньковський І.П.
ПОМІЩЕННЯ У ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДІЛЬНИК ДЛЯ ДІТЕЙ: ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ

Клепка Д.І.
ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Немчинов Є.С.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В ДОКАЗУВАННІ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПІДГОТОВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Черниш Р.Ф., Пастух Ю.С.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ОКРЕМІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Коваленко Д.О., Уткіна М.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМИ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бережна К.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

Біла-Кисельова А.А.
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

Волченко Н.В., Клєцова Н.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ СВОБОДИ СЛОВА У ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Грабович Т.А.
МІЖНАРОДНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мовчан Ю.В.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА ЄС: ДИНАМІКА НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Москаленко С.І., Зеленський С.М.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Оніщенко В.В.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В БІЗНЕС-СФЕРІ В АСПЕКТІ COVID-19: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Пилипенко В.П.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Козяр Г.В.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Шкута О.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Патлачук В.Н.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЇ СРСР 1936 р. ТА КОНСТИТУЦІЇ ПНР 1952 р.

Корнієнкова К.
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЧНОГО НЕВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Андрейченко С.С., Канєнберг-Сандул О.К.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ПОВЕДІНКУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Крестовська Н.М., Щамбура Д.В.
РЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ: ПЕРЕТИН ОФІЦІЙНОГО ТА НЕОФІЦІЙНОГО ПРАВА

Смичок Є.М.
CУДОВА ДОКТРИНА БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ДОХОДУ

Лейба О.А.
ДО ПИТАННЯ ДОСКОНАЛОСТІ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Купіна Л.Ф.
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ

Маслова О.В.
ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ТА ЦІЛЕЙ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Капітаненко Н.П.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Мазурик Р.В.
КОНСТИТУЦІЙНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ ПРОКУРАТУР В УКРАЇНІ

Демчишин Д.А.
СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ХУЛІГАНСТВУ

Кіндюк Б.В.
НОРМИ М’ЯКОГО ПРАВА В ЄДИНІЙ КОНВЕНЦІЇ ООН 1961 р. «ПРО НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ»

Малетич М. М.
СПРОЩЕННЯ ВИМОГ ДО АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Аракелян Р.М.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ В ТЕОРІЇ ПРАВА

Kryzhanivskyi V.V., Shabunina V.V., Frolova D.
ADAPTATION OF CRIMINAL JUSTICE LEGISLATION OF UKRAINE TO ACQUIS COMMUNAUTAIRE OF THE EUROPEAN UNION: BASIC PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION ISSUES

Медяник В.А.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Леган І.М.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Шевченко Д.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ УСИНОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

Бєлогубова О.О.
МІСЦЕ ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ДОБРОСОВІСНОСТІ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Онуфріїв Р.М.
СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАЦІОКРАТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ В 1920-1930-Х РР.

Строїч А.П.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ НОТАРІУСА У ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ

Гнатчук В.В.
ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ПРАВОЗАСТОСОВНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ